Наукові конференції ХДАФК

Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «СУЧАСНІ ПИТАННЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ, РЕКРЕАЦІЇ ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ»

Інформаційний лист

Шановні колеги, науковці, педагоги, лікарі

Запрошуємо Вас прийняти участь у

міжнародній науково-практичній інтернет-конференції

«СУЧАСНІ ПИТАННЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ, РЕКРЕАЦІЇ

ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ»,

19-20 грудня 2019 року

Тези приймаються до 25.12.2019 р. Статті приймаються до 27.12.2019 р.

Пріоритетні програмні питання:

  • Актуальні питання фізичної реабілітації та сучасні технології здоров’я людини
  • Інноваційні напрями та технології сучасної рекреації
  • Аспекти оздоровчих технологій в фізичному вихованні
  • Проблеми реабілітації та відновлення працездатності в спорті

Умови публікації матеріалів конференції

Тези на українській мові необхідно надіслати на

E-mail: kaf.physical.therapy@gmail.com. з поміткою «на конференцію (тези)»:Файл у форматі MS Word, об’єм тез до 5 стор. A4, шрифт – Times New Roman 14 пт. через 1,5 інтерв., поля – 2,0 см з усіх сторін. Зноски на літературу у тексті  у вигляді [1, 2, 3, 4…..]. Усі скорочення (за винятком одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну.

Тези оформлюються строго за схемою: (див. приклад!).

      Обов’язково надати дані про авторів – ПІБ авторів (повністю), місце роботи, посада, контактні телефони, E-mail.

Ім’я файла, під яким потрібно надсилати тези, має починатися з прізвища першого автора.

      Тези повинні містити результати власних спостережень, не включати малюнки та таблиці, від одного автора не більше двох тез, в автурі яких він на першому місці. Оргкомітет залишає за собою право на відмову в публікації, якщо надіслана робота не буде відповідати наданим вимогам. За зміст матеріалів відповідальність несуть автори.

Тези наукових доповідей публікуватимуться на сайті академії  http:// khdafk.kh.ua/.

За результатами конференції буде видано електронний збірник матеріалів конференції та сертифікат учасника, розсилка яких буде здійснена після проведення конференції.

Оргкомітет та редакційна рада залишає за собою право на відбір публікацій для збірника матеріалів. Після рецензування рішення про прийняття до друку (чи відхилення) теза надсилається авторові лише на електронну адресу.

Публікація матеріалів у збірнику тез – безкоштовна.

 

Приймаються статті у науковий журнал «Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології»: ISSN 2522-1914 (Online). Сайт журналу: http://journals.uran.ua/frir_journal

Журнал включений в міжнародні науко-метричні бази: Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine, OpenAIRE, WorldCat, Index Copernicus. В даний час розглядається питання про включення журналу в інші науко-метричні бази.

При підготовці статей просимо Вас дотримуватися наступних вимог:

Текст обсягом 8-18 сторінок формату А4 у редакторі WORD 2003, у форматі *.doc. Шрифт – Times New Roman 14, нормальний, без переносів, абзаци – 1,25, вирівнювання за шириною.

Поля сторінки: справа, зліва, зверху та знизу 20 мм, орієнтація сторінки – книжкова, міжрядковий інтервал – 1,5 (в таблицях – 1). Мова статті – українська, російська, англійська.

Анотація, прізвища та ініціали авторів, ключові слова – трьома мовами: українською, російською, англійською.

Наприкінці статті обов’язково слід вказати для кожного автора українською, російською та англійською мовами: прізвище, ім’я та по батькові (повністю), е-mail, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (офіційну назву), контактний телефон, номер реєстрації в ORCID – на сайті необхідно заповнити форму і отримати номер (безкоштовно)

Листування з авторами виключно електронною поштою. У разі позитивного рішення про прийняття статті та теза, автору надсилається електронне повідомлення «Прийнято до другу»

Публікація – безкоштовна.

 ВИМОГИ ДО          СТАТЕЙ І РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ СТАТЕЙ  відповідають сучасним міжнародним вимогам, прикладені в окремому файлі.

Матеріали направляти на e-mail: kaf.physical.therapy@gmail.com з поміткою «на конференцію (стаття)»:

За довідками звертатися: відповідальний за конференцію: ст. викладач кафедри Манучарян Світлана Валентинівна, кафедра фізичної терапії ХДАФК (+38) 096-125-01-53

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 

Назва

 

1Іванченко І. І., 2Петренко П.П. і т.п.

1Харківська державна академія фізичної культури,

2ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України»

 

Вступ. (актуальність до 12 рядків)

Мета роботи.

Завдання дослідження

Матеріал та методи.

Результати.

Висновки.

Література

 

Дані про авторів: ПІБ кожного автора (повністю), наукова ступінь (наприклад, д.б.н., к.мед.н.) та вчене звання (наприклад, проф., доц.), місце роботи, адреса, посада, контактні телефони, E-mail.

 

uk Ukrainian
X