Кафедра гуманітарних наук

Кафедра гуманітарних наук – одна із найстаріших кафедр Харківської державної академії фізичної культури. До кінця 1980-х рр. мала назву кафедри марксизму-ленінізму, а з 1990 р. – кафедри суспільних наук.
З появою нових навчальних дисциплін (політології, соціології, правознав-ства, конституційного права) кафедра тимчасово (1991–1996 рр.) була розділена на дві: філософських і психолого-педагогічних основ фізичного виховання та суспільних наук. Після цього, об'єднавши всі навчальні курси суспільствознавства, вона набула сучасного вигляду кафедри гуманітарних наук.
За цей час її керівниками були проф. М. П. Підлісний, О. І. Толстова, Л. І. Коломієць. З 2001 р. кафедру очолює професор, доктор філософських наук Л. М. Газнюк.

У різні роки на кафедрі працювали видатні вчені та педагоги:

- один із розробників Конституції України, академік Академії правових наук, проф., д. ю. н. Ю. П. Бітяк;

- видатний український історик, політолог, публіцист, автор майже 750 публікацій, ветеран Великої Вітчизняної війни, почесний проф. ХНУ ім. В.Н. Каразіна А. І. Епштейн;

- професори: Сиров П. К., Шитов І. П., доценти Харін А. Д., Шитова С. М., Гусєва Л. М., Севрук І. І., Спєваков Е. М., Турчак А. Т., а також молоді викладачі: В. Г. Бутенко, О. О. Плотніков, О. Б. Співак, Т. А. Пирогова, О. Г. Хряпіна, Я.О. Дьяченко, для яких кафедра гуманітарних наук стала першою сходинкою у їхній професійній кар’єрі на ниві освіти і гуманітарного знання.

Майже 40-річна історія кафедри поділяється на два періоди: перший з 1979 по 2000 роки, другий – з 2001 року по нинішній час.

Перший період – це акцент на навчальну та велику громадську роботу. Кафедра виділялася відомими за межами Харкова пропагандистами, лекторами товариства «Знання» і публіцистами М. П. Підлісним, А. І. Епштейном, В. М. Кудіненком.

На другому етапі (з 2001 р.) кафедра суттєво помолоділа, набула нових перспективних ознак; всі її викладачі без винятку мають науковий ступінь і вчене звання. До нинішнього складу кафедри входять 3 професори і 5 доцентів. За методичну роботу на кафедрі відповідає досвідчений лаборант М. П. Бестужева.

На кафедрі викладаються 24 навчальних дисципліни та авторські спецкурси. Силами викладачів кафедри сформований кафедральний фонд наукової та навчально-методичної літератури з різних сфер гуманітарного знання, якою користуються викладачі, аспіранти і студенти при написанні рефератів і творчих робіт.

Кафедру гуманітарних наук характеризує велика наукова спрямованість, чіткі орієнтири на актуальні форми підвищення кваліфікації та націленість на досягнення науково-педагогічних вершин. У даний час доцент Ю. А. Семенова працює над докторською дисертацією. Ця цілеспрямованість – успішний результат зусиль професора, доктора філософських наук Л. М. Газнюк, коло наукових інтересів якої – філософська антропологія і філософія культури, а також екзистенціально-соматичне буття людини. Під її керівництвом успішно захищено 2 докторські і 4 кандидатські дисертації. Всього за останні 10 років на кафедрі захищено 3 докторські і 5 кандидатських дисертацій.

Кілька слів про особистий вклад у науково-дослідну роботу кафедри Л. М. Газнюк, яка працює в академії з 1988 року. Кандидатську і докторську дисертації захистила у ХНУ ім. В. Н. Каразіна відповідно в 1994 і 2004 роках. Професор з 2005 року, член двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій, член редакційних колегій наукових видань «Філософські перипетії» (ХНУ ім. В. Н. Каразіна), «Філософія людського спілкування» (ХНУ ім. В. Н. Каразіна, кафедра ЮНЕСКО ХНТУ СГ ім. Петра Василенка). Має більше 240 науково-теоретичних та науково-методичних публікацій, в тому числі 2 одноосібні монографії з філософської антропології, 6 колективних міжнародних монографії, 4 колективних підручника з української і зарубіжної культури та етикету та загалом є автором або співавтором більше 10 навчальних і методичних посібників. З нею плідно співпрацюють у рамках оригінальної науково-педагогічної школи Ю.А. Семенова, Г. М. Гончаров, О. М. Орленко, аспіранти та наукові пошукачі.

Кафедра бере активну участь у громадському житті академії. Її «ветерани» неодноразово перемагали у престижних щорічних конкурсах «Вища школа Харківщини – кращі імена» (М. П. Підлісний, В. М. Кудіненко, Л. М. Газнюк, Ю. А. Семенова). Доценти О. М. Желтобородов та Н. М. Салтан активно проводять культурно-освітню та виховну роботу із студентами, відвідуючи художні та історичні музеї, театри та художні виставки. Доцент Г. М. Гончаров організовує бесіди-дискусії з релігійно-культової тематики з відвідуванням культових споруд м. Харкова і Харківщини.
Професори Л. М. Газнюк і Ю. А. Семенова часто запрошуються у спеціалізовані вчені ради з філософії у Харкові, Києві в якості опонентів на захист дисертаційних робіт. На кафедрі щорічно проходять педагогічну практику студенти-магістри філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, за результатами якої кафедра організує щорічні «Гуманітарні читання» за участю студентів-магістрів і студентів академії.
Кафедра підтримує наукові зв'язки з гуманітарними та соціально-економічними кафедрами ХНУ ім. В. Н. Каразіна, НТУ (ХПІ), ХНУ МГ ім. О. М. Бекетова, XIЕУ ім. Семена Кузнеця, з кафедрою ЮНЕСКО ХНТУСГ ім. П. Василенка, історії України ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ХНАДУ.

 

Науково-викладацький склад кафедри гуманітарних наук

 

Фото П.І.Б., вчений ступінь та вчене звання Посада Перелік публікацій Email
Бейлін Михайло

Валерійович
К. т. н., доц.
Д. філос. н.

Професор   beilin@khdafk.com
Газнюк Лідія Михайлівна
Д. філос. н., проф.
Професор   gazniuk@khdafk.com

 

Гончаров Геннадій Миколайович
К. філос. н., доц.
Доцент   goncharov@khdafk.com

 

  Желтобородов Олександр Миколайович Доцент   zheltoborodov@khdafk.com

 

Орленко Олена Михайлівна
К. і. н.
Доцент   orlenko@khdafk.com

 

Салтан Наталія Миколаївна
К. і. н., доц.
Доцент   nataliiasaltan@khdafk.com

 

  Семенова Юлія Анатоліївна
К. філос. н., доц.
Професор   semenova@khdafk.com

 

  Червона Світлана Пилипівна Старший викладач   chervona@khdafk.com

 

 

 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА
Перелік навчальних дисциплін:

Бакалаврат

 • Історія України
 • Основи економічних теорій та фінансова грамотність
 • Філософія
 • Соціологія
 • Основи права
 • Релігієзнавство
 • Світова та українська культура
 • Політологія
 • Етика і естетика
 • Антропологія
 • Міжкультурні комунікації
 • Основи ріторики

Магістеріум

 • Сучасна світова філософія
 • Інтелектуальна власність
 • Вища освіта і болонський процесс
 • Професійна етика та ефективна комунікація
 • Формування проєктів наукових досліджень
 • Стратегія розробки та реалізації наукових та соціально-освітніх проєктів
 • Логіка
 • Філософія здоров’я

Основи професійного спілкування

Аспірантура

 • Логіка критичного мислення 
  Філософія і методологія науки

ВИХОВНА РОБОТА

Співробітники кафедри приймають активну участь в щорічних культурно-виховних заходах академії. Проводять екскурсії Харковом та музеями міста. Організують проведення правових лекторіїв, пізнавальних лекцій, «круглих столів» з актуальних суспільно-політичних та правових питань сьогодення. Ведуть просвітницьку роботу зі студентами з питань вітчизняної історії, релігієзнавства та формування гуманістичного світогляду. Здійснюють індивідуальну виховну роботу тощо.

 

НАУКОВА РОБОТА

Пріоритетними напрямами наукової роботи кафедри є наступні теми:

 • Феномен здоров’я у філософсько-антропологічному і соціокультурному вимірах;
  • Нанотехнології у контексті постнекласичної науки: ризики й перспективи;
  • Освітній простір у контексті постіндустріального суспільства;
  • Історичне минуле Харкова та Чернігово-Сіверщини;
  • Історія неолімпійських видів спорту на Слобожанщині;
  • Становлення та реформування податкової системи в роки нової економі-чної політики;
  • Культурно-антропологічний вимір історії Слобідської України в пер. пол. XX ст.

З 2012 р. на кафедрі продовжено роботу над ініціативною НДР «Людина в пошуках досконалості (філософсько-антропологічні, соціокультурні й культурологічні виміри)» номер державної реєстрації 0111V003129. Над цією темою працюють всі викладачі кафедри.
З 2015 р. на кафедрі розпочато роботу над ініціативною НДР «Теоретико-методичні основи розвитку неолімпійського спорту» номер держав-ної реєстрації 0115V002372. У рамках цієї теми доцент Салтан Н.М.  досліджує історію розвитку неолімпійських видів спорту на Слобожанщині.

Викладачі кафедри активно беруть участь у стажуваннях як у межах України, так і за кордоном. Зокрема:

 • Бейлін М.В. пройшов науково-педагогічне стажування в університеті Danubius (м. Сладковічево, Словацька республіка) на тему: «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки політологів, соціологів, філософів, психологів, істориків» в обсязі 2 кредитів (60 годин), грудень 2016 р.
 • Бейлін М.В., Орленко О.М. у березні 2017 пройшли науково-педагогічне стажування на кафедрі фінансово-економічної безпеки, обліку та аудиту в Харківському національному університеті міського господарства ім. О.М. Бекетова.
 • У серпні 2017 року Бейлін М.В. пройшов підвищення кваліфікації в Празькому інституті підвищення кваліфікації, тема «Освітні системи, видавнича та проектна діяльність в країнах Європейського Союзу» в обсязі 108 годин.
 • Газнюк Л.М. Пройшла науково-педагогічне стажування в університеті Danubius (м. Сладковічево, Словацька республіка) на тему: «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки політологів, соціологів, філософів, психологів, істориків» в обсязі 2 кредитів (60 годин), грудень 2016 р. У серпні 2017 пройшла підвищення кваліфікації в Празькому інституті підвищення кваліфікації, тема «Освітні системи, видавнича та проектна діяльність в країнах Європейського Союзу» в обсязі 108 годин.
 • Семенова Ю.А. та Червона С.П. пройшли міжнародне науково-педагогічне стажування в Празькому економічному університеті,факультет бізнес-адміністрування, за темою «Інновації в освітньому процесі: методи, засоби, технології (на прикладі підготовки бакалаврів та магістрів)» в листопаді 2018 р. в обсязі 108 годин.

Список опублікованих монографій, підручників та навчально-методичних посібників кафедри у 2017 -2019 рр.

Прізвище та ініціали авторів (вказувати співавторів) Назва видання

(вказувати характер видання, мову видання)

Видавництво, обсяг, рік видання
1 2 3 4
1 Салтан О.М., Салтан О.М., Семенова .А. Основи правознавства Навчальний посібник Харків.: ФОП Панов, 2017. – 104 с.
2 Орленко О.М. Право інтелектуальної власності

Навчальний посібник

 Харків.: ФОП Панов, 2017. – 133 с.
3 Салтан Н.М. Кол. авторів; за заг. ред. А.С. Бондар Організаційно-управлінські умови розвитку не олімпійського спорту на Слобожанщині

Колективна монографія.

Х.: ФОП Мезіна, 2017. — 322 с.
4 Алексеенко А.П., Бейлин М.В., Газнюк Л.М. , Семенова Ю.А. и др. Медиа и философия: грани взаимодействия : монография под ред. Л. Н. Дениско, С. А. Заветного. -Харьков, 2017.-С.178-194
5 Бейлин М.В. Development and modernization of social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. – pp. 20-37.
6 Газнюк Л.М., Семенова Ю.А. Physical culture in somatic human being (Фізична культура в соматичному бутті людини). Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. – 1st ed. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. – P.214-231
7 Бейлин М.В. Проектно-особистісна парадигма освіти: соціально-антропологічні контексти. Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. 1st ed. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. P.92-110.
8 Орленко О.М. Радянська податкова політика та її реалізація в 1920-х рр. (на прикладі Ленінграда) – монографія. Х.: Видавництво Іванчека І.С., 2018
9 Карпець Л.А.,

Семенова Ю.А.

Комунікативні практики і номінативна лексика в субкультурі спорту. Social sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective monograph. Riga, Latvia: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. – P. 21-38.
10 Газнюк Л.М., Семенова Ю.А. Антропотехнології як засіб впливу на здоров’я і ментальність людини. Challenges and prospects for the development of social sciences in Ukraine and EU countries: comparative analysis : Collective monograph. Riga, Latvia: Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. - Р. 32-47.
11 Бейлин М.В., Червона С.П. Vital and social basis of educational strategies of the information society. Riga, Latvia: Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. - Р.372-392
12 Газнюк Л.М., Семенова Ю.А. Human health in a risk society/ New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph. – 5th ed. Riga, Latvia: Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. - Р. 393-412