Шапошнікова Ірина Іванівна

завідувач аспірантури, кандидат педагогічних наук, доцент

Коломійцева Ганна Миколаївна

секретар аспірантури

Оголошення

Аспірантуру Харківської державної академії фізичної культури було відкрито наказом МОН від 22 червня 1995 р., № 9/2/1 за двома спеціальностями 24.00.01 і 24.00.02, та наказом МОН від 27 лютого 2007 р., № 157 – за спеціальністю 24.00.03.

З 2016 року підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Харківській державній академії фізичної культури здійснюється за спеціальністю 017 – «Фізична культура і спорт» відповідно до законів України:«Про освіту», «Про вищу освіту», Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, Постанови «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261» від 3 квітня 2019 р. № 283, наказу МОН України «Про ліцензування освітньої діяльності за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти» № 590 від 30.05.2016 р., Статуту Академії, а також інших чинних нормативно-правових актів і визначає механізм підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

Пропозиціїщодо річних планів прийому до аспірантури і докторантури за державним замовленням розробляють кафедри ХДАФК до грудня поточного року.

Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, та вартість такої підготовки визначає вчена рада з урахуванням ліцензійного обсягу, зазначеного в ліцензії академії, за якою він провадить освітню діяльність на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, та можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва і задоволення освітніх потреб аспірантів за спеціальністю 017 – «Фізична культура і спорт».

Випускники аспірантури Харківської державної академії фізичної культури працюють провідними фахівцями в галузі фізичної культури і спорту, науково-педагогічними працівниками академії та інших закладів вищої освіти України і зарубіжних країн.

Вступ до аспірантури

Освітній процес

Підготовка здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в аспірантурі Харківської державної академії фізичної культури здійснюється за освітньо-науковою програмою та навчальним планом, що затверджується Вченою радою. Протягом строку навчання в аспірантурі здобувачі ступеня доктора філософії зобов’язані виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової і педагогічної діяльності, а також провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення.