Шапошнікова

Шапошнікова Ірина Іванівна

завідувач аспірантури, кандидат педагогічних наук, доцент

Для сайту (секретар аспірантури)

Коломійцева Ганна Миколаївна

секретар аспірантури

Оголошення

Аспірантуру Харківської державної академії фізичної культури було відкрито наказом МОН від 22 червня 1995 р., № 9/2/1 за двома спеціальностями 24.00.01 і 24.00.02, та наказом МОН від 27 лютого 2007 р., № 157 – за спеціальністю 24.00.03.

З 2016 року підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Харківській державній академії фізичної культури здійснюється за спеціальністю 017 – «Фізична культура і спорт» відповідно до законів України:«Про освіту», «Про вищу освіту», Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, Постанови «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261» від 3 квітня 2019 р. № 283, наказу МОН України «Про ліцензування освітньої діяльності за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти» № 590 від 30.05.2016 р., Статуту Академії, а також інших чинних нормативно-правових актів і визначає механізм підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

Пропозиції щодо річних планів прийому до аспірантури за державним замовленням розробляють кафедри ХДАФК до грудня поточного року.

Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, та вартість такої підготовки визначає вчена рада з урахуванням ліцензійного обсягу, зазначеного в ліцензії академії, за якою він провадить освітню діяльність на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, та можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва і задоволення освітніх потреб аспірантів за спеціальністю 017 – «Фізична культура і спорт».

Випускники аспірантури Харківської державної академії фізичної культури працюють провідними фахівцями в галузі фізичної культури і спорту, науково-педагогічними працівниками академії та інших закладів вищої освіти України і зарубіжних країн.

Вступ до аспірантури

Освітній процес

Підготовка здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в аспірантурі Харківської державної академії фізичної культури здійснюється за освітньо-науковою програмою та навчальним планом, що затверджується Вченою радою. Протягом строку навчання в аспірантурі здобувачі ступеня доктора філософії зобов’язані виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової і педагогічної діяльності, а також провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення.

ОПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ
Розрахунковий рахунок IBAN
UA788201720313201004201005567
Держказначейська служба України, м. Київ
КОД ЄДРПОУ 02928261
Призначення платежу: Оплата за НАВЧАННЯ прізвище, ім’я, по батькові