Освітній процес

Підготовка здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в аспірантурі Харківської державної академії фізичної культури здійснюється за освітньо-науковою програмою та навчальним планом, що затверджується Вченою радою. Протягом строку навчання в аспірантурі здобувачі ступеня доктора філософії зобов’язані виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової і педагогічної діяльності, а також провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення.