Правила прийому до аспірантури  Харківської державної академії фізичної культури в 2021 році

 

Правила прийому до аспірантури Харківської державної академії фізичної культури на спеціальність 017 – «Фізична культура і спорт» у 2020 році розроблені відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти  в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274 та Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, Постанови «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261» від 3 квітня 2019 р. № 283.

 1. Загальні положення.

Аспірантура – форма підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

Навчання в аспірантурі передбачає дві форми: очну (денну, вечірню) та заочну. Термін навчання 4 роки.

Усі особи, які навчаються в аспірантурі мають рівні права та обов’язки.

 1. Вимоги до рівня освіти вступників.

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до Харківської державної академії фізичної культури приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не захистилася, або була відрахована з неї достроково має право на повторний вступ до аспірантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

 

 1. Фінансування підготовки аспірантів.

Фінансування підготовки аспірантів у Харківській державній академії фізичної культури здійснюється:

– за рахунок коштів Державного бюджету України – за державним замовленням);

– коштів фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів, які отримала Академія на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії).

Підготовка здобувачів, прикріплених до ХДАФК поза аспірантурою, здійснюється за кошти Академії та можлива виключно для осіб, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність та працевлаштовані в Академії за основним місцем роботи.            Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства передбачається тільки на акредитовані освітньо-наукові програми.

 

 1. Строки прийому заяв і документів, вступних іспитів, конкурсного відбору та зарахування на навчання.

Прийом документів до аспірантури здійснюється щоденно, крім суботи та неділі з 9-00 до 16-00 без перерви в період з 14 по 30 червня 2021 року та 27, 30 серпня 2021 року.

Строки проведення вступних іспитів в аспірантуру: з 01 по 14 вересня 2021 року.

Термін зарахування вступників до аспірантури – 15 вересня 2021 року.

 

 1. Порядок прийому документів до вступу в аспірантуру Харківської державної академії фізичної культури.

Вступники до аспірантури подають такі документи:

 • заяву на ім’я ректора Харківської державної академії фізичної культури;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копію диплома про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням одержаної кваліфікації магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста); особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявністю);
 • копію паспорту;
 • копію ідентифікаційного коду;
 • копію трудової книжки;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
 • реферат за темою дисертації з рецензією (25 друк. аркушів);
 • рекомендацію вченої ради Академії (за наявністю).

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Для проведення прийому до аспірантури створюється приймальна комісія під голуванням ректора академії. Члени приймальної комісії призначаються ректором з числа завідувачів кафедр, а також передбачуваних наукових керівників аспірантів.

Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку   передбачуваного наукового керівника, про що абітурієнта, який поступає до аспірантури повідомляють в тижневий термін.

Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання вступних іспитів до аспірантури в зв’язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих документів, або поданням їх після закінчення встановленого терміну.

 1. Організація і проведення вступних іспитів.

Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними комісіями у кількості 4 осіб, які призначаються ректором академії, а до складу предметної комісії зі спеціальності залучаються доктори філософії та доктори наук, які проводять наукові дослідження за спеціальністю 017 – «Фізична культура і спорт» та відповідають за виконання освітньо-наукової програми.

До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.

Вступники до аспірантури Академії складають вступні іспити:

зі спеціальності 017 – «Фізична культура і спорт» (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

з іноземної мови (англійської, німецької, французької) за програмою, яка відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;

філософія;

додаткового вступного випробування – для абітурієнтів, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань, ніж та, що зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста).

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Додаткове вступне випробування передує вступним іспитам зі: спеціальності, іноземної мови та філософії. Оцінювання додаткового вступного випробування відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.

Зарахування вступників до аспірантури Харківської державної академії фізичної культури відбувається на підставі рейтингу, що визначається на основі результатів трьох вступних іспитів до аспірантури. Максимальна кількість балів кожного іспиту – 100 (менше 60 – незадовільно, 60-73 – задовільно,
74-89 – добре, 90-100 – відмінно).

При підрахунку сумарного результату вступника (рейтингу) – кількість балів, які він набирає помножується на вагові коефіцієнти: 0,4 – для іспиту зі спеціальності, 0,3 – для іспиту з іноземної мови та 0,3 – для іспиту з філософії.

Вступні випробування проводяться в усній формі.

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня; особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів не допускаються до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі. Перескладання вступних випробувань не дозволяється.

Апеляції на результати вступних іспитів до аспірантури розглядає апеляційна комісія академії, склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора.

 

 1. Право на першочергове зарахування.

У разі одержання однакової кількості балів переважне право при зарахуванні до аспірантури матимуть вступники:

 • які мають наукові публікації у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Index Copernicus та ін.), мають наукові публікації у спеціалізованих вітчизняних фахових виданнях;
 • брали участь у наукових міжнародних конференціях (за умови опублікування матеріалів конференції); брали участь у наукових всеукраїнських конференціях (за умови опублікування матеріалів конференції);
 • які успішно закінчили магістратуру, отримали диплом магістра з відзнакою;
 • рекомендовані до вступу в аспірантуру вченою радою ХДАФК;
 • мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує рівні С1– С2.
 • члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

 

 1. Зарахування поза конкурсом.

Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії.

 

8. Надання рекомендацій для зарахування.

Рішення про рекомендацію щодо зарахування вступників в аспірантуру приймальна комісія приймає згідно з порядком формування конкурсного списку відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого до нижчого.

Вступникам, які не набрали достатньої кількості балів для зарахування за державним замовленням, може бути запропонований вступ до аспірантури на умовах контракту.