Центр було створено у 2019 році з метою проведення спільних міжкафедральних науково-дослідних робіт за участю науково-педагогічних працівників, аспірантів та студентів під керівництвом доктора біологічних наук, професора Друзя Валерія Анатолійовича.

Д.б.н., проф. Друзь Валерій Анатолійович,

керівник Міжкафедрального навчально-методичного центру

Міжкафедральний навчально-методичний центр (далі – МНМЦ) здійснює свою діяльність відповідно до закону України «Про вищу освіту», закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статуту Харківської державної академії фізичної культури та Положення про Міжкафедральний навчально-методичний центр.

МНМЦ у своїй діяльності, відповідно до напрямків роботи, підпорядковується проректорам з науково-педагогічної роботи. Центр забезпечує взаємодію між кафедрами з метою оптимальної організації навчального процесу з єдиним підходом до вивчення навчальних дисциплін за проблематикою «Сучасні методи наукових досліджень у сфері фізичної культури і спорту».

Основні напрямки діяльності МНМЦ:

 • освітній – проведення освітньої діяльності щодо набуття необхідних професійних навичок здобувачами вищої освіти різних форм навчання та напрямів підготовки;
 • науково-методичний – педагогічний, медико-біологічний, психологічний супровід процесу підготовки спортивного резерву;
 • науковий – проведення наукових досліджень в області теорії і методики фізичного виховання, спорту, менеджменту, фізичної терапії, спортивної медицини, фізіології, анатомії, психології, біомеханіки, а також підвищення ефективності наукових досліджень і розробок з метою максимально ефективного використання освітнього і наукового потенціалу для залучення молодих вчених та студентської молоді до науково-дослідницької діяльності;
 • інформаційний – науково-методичне забезпечення спорту з урахуванням сучасних тенденцій його розвитку;
 • консультативний – діяльність щодо надання послуг зацікавленим організаціям на договірній основі.

У даний час є наукові розробки МНМЦ, готові до реалізації:

 • оцінка якісної і кількісної характеристики біологічного віку, що дозволяє визначити донозологічні конституційні захворювання, фізіологічну схильність до підвищеної адаптації до різних чинників середовища;
 • встановлено загальні методи побудови ознакових семантичних просторів з єдиною мірою зіставлення багатопараметричних об’єктів, що забезпечує їх порівняння і класифікацію;
 • розроблено методи визначення індивідуальної норми і зони функціонального оптимуму, що дозволяє проводити моніторинг динаміки їх зміни і оцінювати міру допустимості для конкретного індивіда;
 • на базі сучасної комп’ютерної анімації та відеозйомки руху людини розроблено методи дистанційної оцінки поточного фізичного стану в реальному масштабі часу, що дозволяє координувати режим її діяльності з метою оптимізації виконуваної роботи;
 • встановлено методи контролю за емоційним станом людини в особливих і екстремальних умовах протікання її професійної діяльності;
 • розроблено методи побудови індивідуальних оптимальних алгоритмів навчання, які дозволяють вести паспортизацію індивідуальних можливостей людини, оцінювати міру обдарованості, ступінь здатності до навчання і формувати оптимальний режим навчання;
 • визначено закономірності побудови і вибір методів дослідження з достатньою вирішуваною для відповідних завдань дослідження з подальшим вибором засобів обробки інформації та її подання.

 

Контакти Міжкафедрального навчально-методичного центру:

61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99, тел. (057) 705-02-00,

e-mail: nauka-hdafk@ukr.net