Харківська державна академія фізичної культури – це унікальний заклад вищої освіти, що став потужним центром передової спортивної науки. Випускників академії знають не тільки в Україні, а й у багатьох зарубіжних країнах. Адже це не тільки відомі спортсмени та заслужені тренери, а й провідні науковці, вчені, дослідники, які здобули світове визнання завдяки своїм науковим розробкам. Сьогодні багаторічна дослідницька діяльність науковців Академії створила умови для формування наукових шкіл на чолі з провідними вченими:

Ровний Анатолій Степанович,

д.фіз.вих., професор, професор кафедри біологічних дисциплін

За вагомий внесок у розвиток галузі фізичної культури та спорту А.С. Ровний був нагороджений відзнакою Міністерства освіти і науки України - «Відмінник освіти України». Протягом науково-педагогічної діяльності у Харківській державній академії фізичної культури А.С. Ровний обіймав посади: завідувача кафедри (1981-2015 р.р.), декана, проректора з навчально-методичної роботи (1989-2003 р.р.). Анатолій Степанович понад 10 років був головою Спеціалізованої вченої ради ХДАФК, понад 20 років головним редактором Слобожанського науково-спортивного віснику.

Під керівництвом професора, до речі, першого на Слобожанщині доктора наук з фізичного виховання і спорту, академіка Міжнародної академії проблем людини у авіації та космонавтиці, Почесного працівника фізичної культури і спорту України, дипломанта обласного конкурсу «Освіта Харківщини – кращі імена» Анатолія Степановича Ровного захищено 17 кандидатських дисертацій. Він є автором понад 220 наукових і науково-методичних праць, 3 посібників, 2 монографій. Упродовж 40 років професор Ровний А.С. та його учні працюють над науковою проблемою «Закономірності управління руховою діяльністю спортсменів».

Анатолій Степанович Ровний був керівником ініціативної теми науково-дослідної роботи за назвою «Психо-сенсорна регуляція рухової діяльності спортсменів ситуативних видів спорту» (державний реєстраційний номер 0116U008943). Виконавцями теми є науково-педагогічні працівники, аспіранти та студенти 4 кафедр Академії: кафедри спортивних та рухливих ігор, кафедри футболу та хокею, кафедри одноборств та кафедри медичних дисциплін.

Мулик Вячеслав Володимирович,

д.фіз.вих., професор, завідувач кафедри олімпійського та професійного спорту

Наукові дослідження проф. Мулика В.В. почалися в період практичної роботи тренером з біатлону збірних команд України та молодіжної  жіночої команди СРСР, які  потребували новітніх підходів у тренуванні спортсменок. Тому кандидатська дисертація була основою побудови тренувального процесу в лижних видах спорту (біатлон, лижні перегони), які у подальшому були представлені у докторській дисертації «Система багаторічного спортивного удосконалення в ускладнених умовах поєднання основних сторін підготовленості спортсменів (на матеріалі лижного спорту)». На підставі вищезазначеного було сформовано один із напрямків наукової школи, який у подальшому сприяв підготовці кандидатських дисертацій з лижного спорту (Г.Г. Хохлов, 2003р.; С.М. Котляр, 2007р.; Л.М. Таран, 2008; Т.В. Сидорова, 2010; В.О. Бурла, 2014). Другий напрямок склали дослідження з побудови тренувального процесу у футболі. Так, започатковано новий напрямок досліджень, що стосується спорту ветеранів на матеріалі футболу, представлений в дисертаційній роботі В.І. Перевозника на тему «Особливості побудови тренувального процесу футболістів-ветеранів».

Також виконувалися дисертаційні роботи з футболу, що передбачали особливості побудови  тренувального процесу футболістів різного віку під безпосереднім керівництвом В.В. Мулика (В.В. Шаленко; С.М. Журід; С.С. Коваль; П. Перепелиця; С.І. Лебідь; А.А. Перцухов; Я.Б. Крайнік), а також роботи С.М. Стороженко та С.В. Воліка, які стосувалися організаційних аспектів професійного футболу.

Іншим напрямком наукової школи В.В. Мулика є дослідження особливостей побудови тренувального процесу у різних видах спорту: у акробатичному рок-н-ролі (це дисертаційні роботи Г. Артем'євої та О. Луценко), у фігурному катанні (дисертаційна робота Т.Харченко), у тенісі (дисертаційна робота В. Лободи), у велосипедному спорті (дисертаційна робота М. Прудникової), в альпінізмі (дисертаційна робота А.С. Кийко), у військово-прикладних видах спорту (дисертаційна робота В. Полтавця), дослідження гендерної політики у спорті (дисертаційна робота О. Тарасевич).

Сьогодні аспірантами Вячеслава Володимировича проводяться дослідження у рамках кандидатських дисертацій з боксу, акробатики, бодібілдингу, пауерліфтингу. Також проводяться дослідження з силових видів спорту, екстремальних видів спорту, дослідження щодо особливостей системи підготовки суддів у футболі, які будуть представлені у докторських дисертаціях.

В.В. Мулик проводить велику роботу з консультування щодо проведення наукових досліджень та підготовки кандидатських дисертаційних робіт  з аспірантами. Він є гарантом освітньої програми, за якою здійснюється підготовка аспірантів. Останні 7 років В.В. Мулик є головою спеціалізованої вченої ради К 64.862.01 Харківської державної академії фізичної культури, очолює редакційну колегію фахового збірника «Слобожанський науково-спортивний вісник».

Камаєв Олег Іванович, д.фіз.вих.,

професор, професор кафедри олімпійського та професійного спорту

Цілеспрямовані наукові дослідження професора Камаєва О.І. були сформовані з 1995 року. Теоретико-експериментальні дослідження були спрямовані на оптимізацію процесу підготовки юних спортсменів. У 2000 році була захищена докторська дисертація на тему: «Теоретичні і методичні засади оптимізації системи багаторічної підготовки юних лижників-гонщиків».

У подальшому зазначений  напрямок досліджень реалізувався у дисертаційних дослідженнях в різних видах спорту. Так, робота Лукоянової К.В. була присвячена корекції фізичного розвитку 13-14-річних підлітків засобами українського рукопашу «Спас»; дисертація Басенко О.В. –  спрямована на вплив рівня креативності особистості юних спортсменів в автомобільному спорті (на прикладі картингу); аспірант з Китайської Народної Республіки Ню Юньфей досліджував особливості результативності ігрової діяльності 13-15-річних баскетболістів у залежності від рівня розвитку рухових якостей; Безкоровайний Д.О. виконав дисертаційну роботу на тему «Оптимізація розвитку сили та статичної витривалості у 8-17-річних армспортсменів»; дисертаційне дослідження Проскурова Є.М. – спрямоване на визначення впливу статичних вправ на рівень соматичного здоров'я 10-11-річних підлітків.

На основі результатів досліджень опубліковано: монографія «Теоретико-методичні основи багаторічної підготовки юних лижників» та навчально-методичні посібники: «Науково-методичні основи спортивної підготовки 13-15-річних баскетболістів», «Організаційно-методичні основи підготовки спортивних резервів в Україні», «Розвиток силових здібностей 13-15-річних юнаків в армспорті».

Іншим напрямком наукової школи і підготовки дисертаційних робіт є: дослідження особливостей індивідуалізації спеціальної підготовки у рукопашному бої (Мунтян В.С.);  дослідження спеціальної фізичної підготовки курсантів ВНЗ МВС України (Ярещенко О.А.);  дослідження техніки володіння візком як основи змагальної діяльності баскетболістів з порушенням опорно-рухового апарату (Мішин М.В.).

На цей час завершені дисертаційні дослідження, які спрямовані на визначення особливостей використання інноваційних спеціалізованих тренажерів у силовій підготовці армспортсменів різної кваліфікації (Мазуренко І.О.), класифікації та методики оцінки змагальних вправ у сучасному артистичному плаванні (Петренко А.С.).

Камаєв О.І. проводить консультації щодо організації наукових досліджень і підготовки докторських, кандидатських і магістерських робіт (є гарантом освітньої програми, за якою здійснюється підготовка магістрів). Останні 8 років був членом експертної ради ДАК України. На цей час він є членом трьох редакційних колегій фахових видань України.

Ашанін Володимир Семенович, к.фіз.-мат.н.,

професор, завідувач кафедри інформатики та біомеханіки

         Становлення авторської наукової школи В.С. Ашаніна почалося з отримання вищої освіти та навчання в аспірантурі Харківського інституту радіоелектроніки (зараз Харківський національний університет радіоелектроніки). Засвоєння  методології наукових досліджень відбувалося у бібліотеках та наукових лабораторіях всесвітньовідомого Харківського фізико-технічного інституту Академії наук України, а також на чисельних конференціях і симпозіумах. Після захисту дисертації (1975 р) на здобуття наукового ступеня фізико-математичних наук В.С Ашанін зосередився  на прикладних аспектах розробки та впровадження цифрових інформаційних приладів у різні сфери науки та промисловості. Більшість розроблених пристроїв захищені авторськими свідоцтвами та патентами. Так природним чином відбулася зустріч автора з інформатизацією суспільних відношень в країні та технологічною діджиталізацією.

З 1995 року В.С. Ашанін працює у Харківській державній академії фізичної культури, зараз на посаді професора, завідувача кафедри інформатики та біомеханіки, педагогічний стаж складає 46 років, є автором 270 публікацій, серед яких понад 30 авторських свідоцтв та патентів, 3 монографії, 20 навчальних посібників, 14 статей опубліковано у закордонних виданнях. 

Науковими публікаціями професора В.С. Ашаніна сформовані основи наукового напрямку «Інформатизація освіти  в сфері  фізичної культури  і спорту», в рамках якого здійснюється розробка ініціативної теми НДР «Науково-методичні основи використання інформаційних технологій при підготовці фахівців галузі фізичної культури і спорту».

Колектив кафедри здійснює підготовку фахівців шляхом проведення актуальних наукових досліджень, результати яких знаходять впровадження в теорію і методику фізичного виховання та спорту. Про це свідчать теми захищених кандидатських дисертацій. Зокрема у 1999 році аспірант з Алжиру Б. Яддаден захистив кандидатську дисертацію «Розвиток спеціальної гнучкості юних таеквондистів на основі стандартних завдань (з використанням комп’ютерних інформаційних технологій)».

У 2003 році випускник кафедри О.Б. Подоляка захистив дисертаційну роботу «Вдосконалення управління змагальною діяльністю в американському футболі на основі використання інформаційних технологій».

У 2007 році ст. викладач кафедри Л.В. Філенко захистила кандидатську дисертацію за темою «Інформатизація навчального процесу вищих навчальних закладів фізичної культури з урахуванням когнітивних якостей студентів», а здобувач кафедри О.В. Церковна захистила кандидатську дисертацію за темою «Професійно-прикладна фізична підготовка студентів вищих технічних навчальних закладів на основі факторної структури їх рухової та психофізіологічної підготовленості»

У 2010 році відбулися захисти кандидатських дисертацій старших викладачів кафедри С.С. Пятисоцької «Індивідуалізація підготовки юних каратистів на початковому етапі з використанням інформаційних технологій» та О.В. Басенко (О.В. Єгорова) «Креативність особистості спортсмена та її вплив на спортивний результат в автомобільному спорті (картинг)».

У 2011 році захистили кандидатські дисертації здобувачі кафедри: А.М. Литвиненко «Індивідуалізація техніко-тактичної підготовки кваліфікованих каратистів на основі модельних характеристик змагальної діяльності», А.Є. Подоляка «Диференціація рухливих ігор у фізичному вихованні дошкільників 5-6 років засобами інформаційних технологій» та А.Б. Абдула «Удосконалення фізичної підготовки футбольних арбітрів різної кваліфікації».

У 2014 році аспірант кафедри Я.І. Пугач захистила дисертацію на тему «Вплив емоційного стану спортсмена на ефективність його діяльності в екстремальних умовах її протікання».

У 2016 році викладач кафедри В.В. Пасько захистила кандидатську дисертацію «Інноваційні технології удосконалення фізичної та технічної підготовленості регбістів на етапі спеціалізованої базової підготовки».

Рік 2019 ознаменувався захистами двох кандидатських дисертацій старшим викладачем кафедри Ю.І. Петренко на тему «Формування кінезіологічної компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту у процесі їх професійної підготовки» та викладачем Я.В. Жерновніковою на тему «Методика розвитку рухових якостей учнів основної школи на уроках фізичної культури з урахуванням рівнів біологічного розвитку».

Усі дисертаційні дослідження мають наукову новизну і практичне значення, що підтверджено чисельними актами впровадження. Крім того, характерною методологічною особливістю виконаних досліджень є використання системно-інформаційного підходу сумісно з багатовимірною парадигмою, а також з використанням комп'ютерних технологій. В епоху стрімкого розвитку інформаційних та інформаційно-комунікаційних технологій таке поєднання виявилося ефективним в процесі формування на кафедрі актуального наукового напрямку «Інформатизація освіти  в сфері  фізичної культури  і спорту».

Для підвищення професійної компетентності майбутніх фахівців галузі фізичної культури та спорту з використання сучасних інформаційних технологій та багатовимірних методів аналізу при вирішенні актуальних проблем галузі під керівництвом професора В.С. Ашаніна були видані дві серії науково-методичних посібників під узагальненими назвами «Спортивна інформатика» і «Бібліотека магістранта та аспіранта: Багатовимірні методи аналізу даних».

Професор В.С. Ашанін, працюючи на посадах проектора з науково-дослідної роботи ХДАФК (2001-2012 рр.) та вченого секретаря спеціалізованої вченої ради (2002-2014 рр.), члена редакційних колегій «Слобожанського науково-спортивного вісника» та «Спортивні ігри», сприяв разом з колегами становленню організаційних умов для підготовки молодих науковців, спроможних вирішувати актуальні завдання галузі в умовах інформаційного суспільства. За його участю були відкриті нові спеціалізації «Інформаційне забезпечення фізичного виховання і спорту» та «Комп'ютерний спорт (кіберспорт)», створено електронну читальну залу академії, експлуатаційно-технічний відділ. Наявність сучасного комп’ютерного та  методичного забезпечення дала можливість науковцям академії підвищити системно-інформаційну культуру використання сучасних багатовимірних методів аналізу в своїх наукових дослідженнях.

 Розроблені на кафедрі комп'ютерні програми і електронні підручники впроваджені в навчальний процес і наукові дослідження ряду ЗВО України та становилися лауреатами виставки-ярмарку науково-педагогічних ідей «Освіта Харківщини». Багато студентів та магістрантів кафедри залучено до наукової роботи та участі у міських, обласних та всеукраїнських конкурсах.

Професор В.С.Ашанін, кандидат фізико-математичних наук, академік Міжнародної Академії наук прикладної радіоелектроніки (АН ПРЕ), завідувач кафедри інформатики та біомеханіки ХДАФК завжди в пошуку нових ідей, бажанні допомогти здобувачам освіти, щоб складне стало зрозумілим, а молодим науковцям – стати на шлях самовдосконалення та особистої самореалізації.

Масляк Ірина Павлівна, к.фіз.вих.,

професор, завідувачка кафедри теорії та методики фізичного виховання

З моменту заснування кафедри теорії та методики фізичного виховання і донині вся наукова діяльність пов’язана з проблематикою пошуку шляхів вдосконалення фізичного виховання різних верств населення. Так, ще в 1971 р. професором Терентьєвою Наталією Миколаївною була започаткована наукова школа, присвячена дослідженню впливу сенсорних систем на рівень фізичної підготовленості різного вікового контингенту. Результати науково-дослідної роботи висвітлені в кандидатських дисертаціях, численних вітчизняних, зарубіжних публікаціях та у навчально-методичній літературі, впроваджені в практику фізичного виховання закладів освіти України.

У результаті наукового пошуку захищено низку дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук: «Зміна стійкості вестибулярного аналізатора у дітей дошкільного віку під впливом спеціальних вправ» (Терентьєва Н. М., 1971 р.), «Співвідношення чутливості вестибулярного аналізатора школярів і їх зміни під впливом спеціальних фізичних вправ» (Лящук Р. П., 1979); «Дослідження вестибулярної стійкості та взаємодія рухового і вестибулярного аналізаторів у дітей 10–15 років» (Малка Г. В., 1979); «Вплив спеціальних вправ на підвищення стійкості вестибулярного аналізатора у дітей 2–5 років» (Холтобіна О. У., 1994); «Вплив рівня активності сенсорних функцій на удосконалення рухових здібностей школярів середніх класів» (Шестерова Л. Є., 2004); «Зміна рівня фізичної підготовленості молодших школярів під впливом спеціальних вправ, спрямованих на покращення функціонального стану аналізаторів» (Масляк І.П., 2007); «Зміни рухової підготовленості та просторової орієнтації учнів із фізичними вадами під впливом вправ та ігор з м’ячем» (Помещикова І. П., 2010); «Розвиток координаційних здібностей школярів середніх класів з урахуванням функціонального стану сенсорних функцій» (Кузьменко І. О., 2013). Продовжують дослідження у цьому напрямку Моісеєнко О. К. «Фізична підготовленість дітей старшого дошкільного віку під впливом спеціальних вправ, спрямованих на покращення функціонального стану сенсорних систем» та Рядова Л. О. «Удосконалення координаційних здібностей учнів з вадами зору на уроках фізичної культури з використанням сенсорноорієнтованих завдань».

Напрямом наукових досліджень школи залишається вивчення впливу зорової, вестибулярної, слухової та тактильної сенсорних систем на показники розвитку фізичних якостей дітей дошкільного, шкільного віку та студентської молоді.

У 2006 році професором Терентьєвою Наталією Миколаївною був започаткований новий напрям дослідження – покращення якості підготовки фахівців шляхом вдосконалення професійно-прикладної фізичної підготовки у закладах вищої освіти. У межах даного напрямку наукової школи ведуться дослідження щодо вдосконалення процесу фізичного виховання у закладах вищої освіти засобами професійно-прикладної фізичної підготовки. У результаті захищено кандидатську дисертацію «Оптимізація професійно-прикладної фізичної підготовки студентів середніх гуманітарних навчальних закладів» (Коломійцева О. Е., 2006).

Цей напрям наукового дослідження був продовжений професором Шестеровою Людмилою Єгорівною, під керівництвом якої захищені дисертації: «Оптимізація процесу фізичного виховання студентів транспортних спеціальностей на основі поглибленого курсу професійно-прикладної фізичної підготовки» (Чухланцева Н. В., 2010); «Обґрунтування змісту та організації професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх інженерів-електриків залізничного транспорту» (Єфремова А. Я., 2018) та «Використання занять оздоровчою аеробікою в професійно-прикладній підготовці студенток педагогічних вищих навчальних закладів» (Синиця С. В., 2014).

         Головними здобутками наукової школи є численні наукові праці та навчально-методичні посібники, впровадження результатів дослідження в практику фізичного виховання низки закладів вищої освіти України.

         У 2013 році професором Масляк Іриною Павлівною виокремлено ще один самостійний напрям наукового дослідження – оптимізація процесу фізичного виховання у закладах освіти.

Найбільш значущими здобутками наукового напряму є кандидатські дисертації: «Комплексна оцінка впливу вправ чирлідингу на фізичне здоров’я та рухову підготовленість школярів середніх класів» (Бала, Т. М. 2013), «Корекція фізичного стану дошкільників 5–6 років з використанням елементів легкої атлетики» (Кулік Н. А., 2014), «Вплив вправ чирлідингу на фізичний стан студентів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації» (Криворучко Н.В., 2017) та «Диференціація змісту навчальних занять з фізичного виховання учнів 7−9 класів з урахуванням показників фізичного здоров’я та фізичної підготовленості» (Мамешина М. А., 2020).

Наукові пошуки школи спрямовані на вдосконалення фізичного виховання у закладах дошкільної, загальної середньої освіти та закладах вищої освіти. Зокрема першими в Україні під керівництвом Ірини Павлівни почали проводитися дослідження ефективності застосування чирлідингу у фізичній освіті. Зараз продовжується вивчення ефективності застосування у освітньому процесі нового, інноваційного виду рухової активності – кросфіту.

Результати наукових досліджень у цьому напрямку представлені науковими публікаціями, державними програмами з чирлідингу, аеробіки, гандболу, легкої атлетики та кросфіту для закладів освіти, навчально-методичними посібниками, з яких 4 має гриф «Рекомендовано МОН України».

Таким чином, науковими школами кафедри охоплено важливі напрями теорії та методики фізичного виховання. Розробляються новітні технології, методики, програми, здійснюється пошук інноваційних нетрадиційних засобів, методів та форм навчання з метою удосконалення процесу фізичного виховання в дошкільних закладах освіти, закладах загальної середньої освіти, спеціальних закладах освіти, закладах вищої освіти, серед груп населення, які займаються масовою фізичною культурою.

Результати наукової діяльності представників наукових шкіл оприлюднюються на науково-практичних конференціях різного рангу, публікуються у різноманітних науково-методичних виданнях (налічує більше 1000 публікацій, зокрема, у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази Scopus і Web of Science) та впроваджуються в практику фізичного виховання закладів освіти України.