Наукова діяльність є невід’ємною складовою освітньої діяльності Харківської державної академії фізичної культури (далі ХДАФК) та здійснюється шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів і використання отриманих результатів в освітньому процесі.

Наукова діяльність ХДАФК регламентується нормативно-правовою документацією:

Основними напрямками наукової діяльності ХДАФК є:

 • підготовка науково-педагогічних кадрів, яка з 2016 року здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Порядок здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» № 261 від 23 березня 2016 року за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» з ліцензованим обсягом 15 осіб. Зокрема, у 2020 році в аспірантурі ХДАФК навчалось 31 аспірант (детальніше можна ознайомитись у підрозділі «Аспірантура»);
 • виконання науково-дослідних робіт у межах наукової діяльності 18 кафедр Академії та ініціативних тем НДР, зареєстрованих в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації, відповідно до Тематичного плану науково-дослідної роботи ХДАФК, який щороку оновлюється та затверджується проректором з науково-педагогічної роботи
 • розгляд та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту за спеціальністю 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт» / на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка», спеціальність «Фізична культура і спорт» (детальніше можна ознайомитись у підрозділі «Спеціалізовані вчені ради»);
 • публікація отриманих результатів дослідження у виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах Академії. Зокрема ХДАФК має власні профілі у базах даних Scopus та Web of Science, за якими можна прослідкувати публікаційну активність науково-педагогічних працівників Академії за роками

 

 • залучення до плідної науково-дослідної роботи та інноваційної діяльності студентів та молодих учених. В Академії успішно функціонують Рада молодих учених та Студентське наукове товариство (детальніше можна ознайомитись у підрозділах «Рада молодих учених» та «Студентська наука»);
 • співпраця з міжнародними та вітчизняними закладами вищої освіти, федераціями з видів спорту, загальноосвітніми навчальними закладами, закладами у сфері охорони здоров’я, дитячо-юнацькими спортивними школами, професійними командами та іншими організаціями в рамках договорів про співпрацю;
 • участь у наукових проєктах, грантах, програмах. У 2020 році фахівці Харківської державної академії фізичної культури разом з Товариством AZS WSG (що входить до складу Групи WSG, Бидгощ, Польша), Хортицькою національною навчально-реабілітаційною академією, Львівським державним університетом фізичної культури імені Івана Боберського, Житомирським державним університетом імені Івана Франка та Херсонським державним університетом брали участь у спільному польсько-українському проєкті «Самодіагностика раку молочної залози у молодих українських жінок», що реалізується в рамках гранту RITA – Трансформації в регіоні, що фінансується Фондом «Освіта за демократію». У серпні 2020 року делегація науковців Академії брала участь у першому етапі проєкту, спрямованому на обмін польським досвідом у галузі самоаналізу грудей у жінок під час навчання-стажування. З жовтня по грудень 2020 тривав другий етап реалізації проєкту, який полягав у проведенні практичних занять з профілактики раку молочної залози з використанням методів та знань, отриманих у Польщі для здобувачів вищої освіти та викладачів й співробітників Академії;
 • участь у конкурсному відборі проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок. Тематика проєктів наукових робіт, які було відібрано та рекомендовано Вченою радою ХДАФК для участі у другому етапі конкурсного відбору проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок у 2020 році:
 1. Проєкт прикладного дослідження «Інноваційні методи донозологічної діагностики стану здоров’я працездатного населення та впровадження програм оздоровчо-рухової активності». Керівник проєкту: д.пед.н., професор Олександр Юрійович Ажиппо.
 2. Проєкт наукової роботи «Організаційно-управлінські умови використання рекреаційних походів для різних груп населення у Харківській області». Керівник проєкту – Мулик Катерина Віталіївна, доктор педагогічних наук, професор.
 3. Проєкт наукової роботи «Save and develop yourself: оздоровчі програми для осіб працездатного віку». Керівник проєкту – Тихорський Олександр Анатолійович, кандидат наук з фізичного виховання і спорту.
 4. Проєкт наукової роботи «Практичне застосування диференційованого підходу під час занять фізичною культурою та спортом з використанням інформаційних технологій». Керівник проєкту – Жерновнікова Яна Вікторівна, кандидат педагогічних наук.
 5. Проєкт наукової роботи «Підвищення фізичного стану учнівської молоді з депривацією зору засобами фізичної культури». Керівник проєкту – Бала Тетяна Михайлівна, кандидат наук з фізичного виховання і спорту;
 • видання 5 наукових журналів, засновником яких є Харківська державна академія фізичної культури. Із них 3 видання: науково-теоретичний журнал «Слобожанський науково-спортивний вісник», електронні журнали «Спортивні ігри» та «Єдиноборства» входять до Переліку наукових фахових видань України категорії Б (детальніше можна ознайомитись у підрозділі «Редакційно-видавничий відділ»);
 • отримання охоронних документів (патентів, авторських свідоцтв тощо). У 2020 році було отримано від ДП “Український інститут інтелектуальної власності” 2 патенти на корисні моделі «Апарат для електромагнітної біорезонансної терапії запальних інфекційних захворювань» (№140243 від 10.02.2020 р.) та «Спосіб електромагнітної біорезонансної терапії запальних інфекційних захворювань» (№140628 від10.03.2020 р.).;

щороку підготовка інформації щодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності за рік