У Харківській державній академії фізичної культури з вересня 2011 року за рахунок держбюджетного фінансування була створена проблемна науково-дослідна лабораторія. Основні напрямки діяльності лабораторії відповідно до Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942:

 • Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави:
 • Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій.
 • Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук.

У лабораторії проводилися наступні фундаментальні та прикладні дослідження:

 • Науково-методичні основи використання інформаційних технологій при підготовці фахівців фізичної культури і спорту. Період виконання: з 01.01.2013 р. по 31.12.2015 р. Отриманий науковий результат: представлено сучасні інформаційні технології побудови антропометричної моделі тіла людини та моделювання виконання технічних елементів спортсменами з різних видів спорту; вперше розроблена та представлена корисна модель «Спосіб побудови антропометричної моделі будови тіла для діагностики та контролю фізичного розвитку і фізичної підготовленості», на яку отримано патент; обґрунтовано науково-методичне забезпечення навчально-тренувального процесу регбістів засобами інформаційних технологій. Значимість та практичне застосування: розроблено та експериментально впроваджено в тренувальний процес комп’ютерну навчальну програму «Регбі-13», на яку отримано авторське свідоцтво; розроблено комплекс комп’ютерних програм з організації інформаційного середовища роботи фахівця з фізичної культури щодо фіксації оцінок учнів; розроблено прилад СГ-3, призначений для відстеження динаміки підготовленості спортсмена в процесі тренування та відновлення. Він дозволяє тренеру отримати на основі оцінки варіації серцевого ритму показники, які інтегрально відображають функціональний стан спортсмена та впливають на його спортивні результати. Отримано охоронні документи на ряд навчально-наукових матеріалів для забезпечення навчального процесу студентів ЗВО з використанням комп’ютерних навчально-контролюючих програм, адаптованих до когнітивно-креативної сфери особистості.
 • Інноваційні підходи до здоров’яформуючих технологій у шкільній фізкультурній освіті. Період виконання: з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року. Отриманий науковий результат: представлено нові здоров’яформуючі технології, розроблено нові, такі, що не мають аналогів, інноваційні технології визначення готовності організму до виконання фізичного навантаження та діагностики функціонального стану серцево-судинної системи; комп’ютерні програми індивідуалізації і диференціації оперативного управління фізичним навантаженням у процесі фізичного виховання школярів; програми моніторингу функціонального стану учнів, що дає змогу здійснювати оперативну диференціацію учнів на уроці фізичної культури на підгрупи з урахуванням показників напруження функціональних систем на основі використання сучасних інформаційних технологій та технічних пристроїв. Значимість та практичне застосування: створено методичні посібники та рекомендації для забезпечення навчального процесу з фізичного виховання школярів, підготовки та перепідготовки вчителів фізичної культури; розроблено технічну документацію, створено експериментальні макети та зразки нових пристроїв для оперативного визначення готовності організму до виконання фізичного навантаження (АПК «ДФС-14») та діагностики функціонального стану серцево-судинної системи для дітей шкільного віку (АПК «АвІР»), практичні рекомендації щодо їх використання.
 • Теоретико-методичні засади формування культури фізичного здоров’я у студентської молоді. Період виконання: з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року. Отриманий науковий результат: проаналізовано особливості використання терміну «Фізична культура» в сучасній європейській, англо-американській та вітчизняній науковій практиці; встановлено належні норми фізичного розвитку та фізичної підготовленості студентської молоді. Цінність отриманих результатів для світової та вітчизняної науки полягає у виділенні послідовності дій у процесі формування узагальнюючої теорії фізичної культури. Отримані результати слугують теоретико-методичною основою для розробки педагогічних технологій формування культури здоров’я у різних соціальних групах, у тому числі й у середовищі студентської молоді. Значимість та практичне застосування: результати досліджень мають важливе значення для сфери фізичної культури та спорту, оскільки вони розкривають сутність фізичної культури, показують напрями розбудови її теорії, розкривають соціальні механізми її розвитку та створюють теоретичний фундамент для практичних досліджень проблеми формування культури здоров’я у різних соціальних групах, у тому числі і в середовищі студентської молоді.
 • Організаційно-управлінські, економічні та гуманітарні основи розвитку неолімпійського спорту в Україні. Період виконання: з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року. Отриманий науковий результат: визначено історичні і соціально-культурні особливості розвитку неолімпійського спорту в Україні; сформовано базу даних соціологічних опитувань населення щодо пріоритетних видів спорту; розглянуто організаційно-управлінську модель реалізації державної політики щодо розвитку неолімпійського спорту; обґрунтовано стан та особливості подальшого функціонування фізкультурно-спортивних організацій, що розвивають неолімпійські види спорту; визначено популярні та непопулярні неолімпійські види спорту; сформовано концепцію розвитку неолімпійських видів спорту в Україні. Значимість та практичне застосування: розроблено організаційну модель управління маркетинговою діяльністю неолімпійського спорту; організаційну модель формування позитивного іміджу фізкультурно-спортивної організації з неолімпійських видів спорту; розроблено авторську програму підготовки спортивних волонтерів, на яку отримано авторське свідоцтво.

У науковій лабораторії науково-педагогічні працівники кафедр Академії, здобувачі вищої освіти усіх рівнів та за всіма освітньо-професійними програмами мають можливість провести оцінку функціонального стану опорно-рухового апарату, кардіореспіраторної системи, нервової системи спортсменів на різних етапах тренувальної діяльності кваліфікованих спортсменів та осіб, які займаються оздоровчою фізичною культурою.

Антропометрія: вимірювання антропометричних показників (зріст, маса тіла, індекс маси тіла), окружність голови та грудної клітки і порівняння їх з гендерними та віковими нормами. Визначення сили м’язів згиначів кисті, спини за допомогою динамометрії кистьової та станової.

Аналіз складу тіла (біоімпедансний метод): визначення маси, індексу маси тіла, рівня базального метаболізму, загальної кількості води в тілі, часток жирової та безжирової маси, а також аналіз вмісту жиру, знежиреної та м’язової маси в окремих сегментах тіла (тулуб, верхні та нижні кінцівки).

Оцінка психологічних якостей спортсменів: визначення індивідуально-типологічних властивостей вищої нервової діяльності і сенсомоторних функцій людини за переробкою зорової інформації різного ступеня складності. Оцінка основних властивостей нейродинамічних функцій.

Визначення рівня фізичної працездатності (в залежності від напрямку спортивної діяльності):

 • – ступінчастий тест (велоергометрія/бігова доріжка);
 • – визначення максимальної анаеробної потужності;
 • – оцінка здатності м’язової системи до виконання роботи аеробного та анаеробного характеру;
 • – оцінка функціональних резервів кардіо-респіраторної щодо забезпечення роботи м’язів різного характеру енергозабезпечення.

Комп’ютерний електрокардіографічний комплекс “КАРДІОЛАБ” для проведення широкого спектру кардіологічних досліджень:

 • ЕКГ – електрокардіографія в стані спокою та після навантаження з автоматичною інтерпретацією векторкардіографії.
 • ВСР (варіабельність серцевого ритму) – з повним аналізом параметрів ВСР і стану вегетативної нервової системи.
 • ВЕЛО – велоергометрія та інші види навантажень.
 • МД – експрес-діагностика спортсменів за методикою проф. Душаніна С.А.
image002

Визначення рівня фізичної працездатності членів збірної команди з автомоспорту на базі Лабораторії ХДАФК

image004

Обстеження спортсменів-гравців волейбольної команди «Локомотив» за допомогою комп’ютерного електрокардіографічного комплексу “КАРДІОЛАБ” на базі Лабораторії ХДАФК

image005

Оцінка фізичної працездатності (функціональна проба PWC–170) з записом електрокардіограми спортсменів, які займаються танцювальними видами спорту на базі Лабораторії ХДАФК

Оцінка фізичної працездатності (функціональна проба PWC–170): мірою визначення фізичної працездатності в цьому тесті є потужність роботи при частоті серцевих скорочень 170 ударів на хв., що характеризує потенційні можливості організму людини. Протягом тестування аналізуються показники частоти серцевих скорочень під час двох навантажень помірної інтенсивності. Методом лінійної екстраполяції розраховується потужність при частоті серцевих скорочень 170 ударів за хвилину. Навантаження може задаватись за допомогою велоергометра або бігової доріжки.

Апаратно-програмний комплекс “СпіроКом” – комп’ютерна спірографічна система для дослідження функції зовнішнього дихання. Програма дозволяє визначити участь окремих компонентів респіраторної функції в обмеженні фізичної активності. Ергоспірометричне дослідження дозволяє  провести оцінку  функції зовнішнього дихання, як в стані спокою, так і після навантаження. Спірометрія, як метод фізіологічного контролю, дозволяє визначити функціональний стан системи зовнішнього дихання на підставі аналізу змін величини легеневих об’ємів і легеневих ємностей при виконанні різних функціональних проб.

Дослідження функції зовнішнього дихання спортсменів за допомогою апаратно-програмного комплексу “СпіроКом” на базі Лабораторії ХДАФК