Навчальний план підготовки аспірантів

Спеціальність 017 – Фізична культура і спорт

Спеціальність 017 – Фізична культура і спорт

Підготовка здобувачів ступеня докторів філософії в аспірантурі Харківської державної академії фізичної культури здійснюється у відповідності до освітньо-наукової програми.
Навчальний план аспірантури Харківської державної академії фізичної культури включає перелік навчальних дисциплін в обсязі 60 кредитів ЄКТС.
Навчальний план передбачає вивчення комплексу навчально-наукових дисциплін, що дозволяють аспіранту після завершення освітньо-наукової програми оволодіти в повній мірі компетентностями, необхідними для підготовки науковців вищої кваліфікації зі спеціальності – 017     Фізична культура і спорт.

Навчальний план аспірантів, які зараховані до аспірантури в період з 2017-2018 р.р

Навчальний план аспірантів, які зараховані до аспірантури в період з 2018-2019 р.р

     Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури є основою для формування аспірантом індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової ро     Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури є основою для формування аспірантом індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи, які погоджуються з науковим керівником та затверджуються Вченою радою Харківської державної академії фізичної культури протягом двох місяців з дня зарахування особи до аспірантури.

Усі аспіранти незалежно від форми навчання зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені індивідуальним навчальним планом аспіранта та освітньо-науковою програмою.

Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання аспірантом його індивідуального навчального плану.

Порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення Вченою радою ХДАФК рішення про відрахування аспіранта.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН здобувача ступеня доктора філософії