ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Рисунок1  

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Міністерство освіти і науки України

Харківська державна академія фізичної культури

мають честь запросити представників Вашої організації

до участі в конференції 2018 р .:

 

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПОРТИВНИХ ІГОР І

ЄДИНОБОРСТВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

XIV міжнародна наукова конференція

(09-10 лютого 2018 року, г. Харків, ХГАФК, 12:00; статті приймаються до 10.01.2018)

За підсумками конференції планується видати:

1) збірники конференції (мова статей – українська, російська, англійська);

2) журнал «Єдиноборства» (мова статей – українська, російська, англійська). В даний час розглядається питання про включення журналу в спеціалізовані видання МОН України, група В. Журнал індексується зарубіжними наукометричними базами.

3) журнал «Спортивні ігри» (мова статей – українська, російська, англійська). В даний час розглядається питання про включення журналу в спеціалізовані видання МОН України, група В. Журнал індексується зарубіжними наукометричними базами.

 

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ у збірник конференції

Текст (на одному з мов – укр., рос., англ., пол.) Обсягом 4 повні сторінки і більш формату А4, редакторі WORD. Шрифт – Times New Roman 14, поля 20 мм, орієнтація сторінки – книжкова, інтервал 1,5. СТРУКТУРА СТАТТІ: назва статті, П.І.Б. авторів, повна назва вузу, анотація (на мові статті), ключові слова, текст, література. Рекомендація авторам обов’язково включати в статті список літератури, з метою дотримання правил цитування, оскільки індекс цитування вченого є одним зі складових якого рейтингу.

В кінці статті вказати такі відомості про авторів: поштову адресу, індекс, на який оргкомітет вишле збірник; e-mail, контактний телефон; прізвище, ім’я, по батькові авторів (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, поштова адреса закладу.

Протягом 1-2-х днів автору (ам) повідомляється рішення відповідальний редактор про прийняття / відхилення статті або напрямку її на рецензію членам редколегії. У разі позитивного рішення про прийняття статті автору висилаються реквізити для оплати з розрахунку 50 гр. за одну сторінку. Розсилка збірника входить в оплату за статтю. Редакція висилає за вказаною Вами адресою 1 прим. видання.

 

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ У ЖУРНАЛ «Єдиноборства» і «Спортивні ігри»

У разі відповідності всім нижчевикладеним вимогам стаття публікується без оплати!

Текст обсягом 8 сторінок і більше формату А4, редактор WORD. Шрифт – Times New Roman 14, поля 20 мм, орієнтація сторінки – книжкова, інтервал 1,5. Діаграми, малюнки, формули, схеми, таблиці виконувати з можливістю їх редагування в WORD, Excel і ін. (Шрифт 10). Фото та ін. Зображення – у вигляді окремих файлів у форматі jpg, 300х300 dpi. Тематика статей повинна відповідати тематиці журналу. Листування з авторами виключно електронною поштою. Повідомлення про прийняття (або відхилення) статті до друку надсилається автору електронною поштою після рецензування її членами редколегії.

Структура статті:

Назва статті. ПІБ автора (ів) [не більше 3-х.]. Повна назва організації.

Анотації на 3-х мовах (рос., укр., англ.). Обсяг кожної анотації 15-20 рядків. Повинна бути структурованою. Відображати цілі, матеріал і методи, результати, висновки. Також привести переклад ПІБ автора (ів) і назви статті на англійську та українську мову.

Ключові слова на 3-х мовах: намагатися не включати словосполучення.

Вступ (Постановка проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій по темі дослідження; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття).

Зв’язок роботи з важливими науковими програмами або практичними завданнями.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.

Результати дослідження та їх обговорення (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів).

Висновки.

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Список використаної літератури (не менше 10 для оглядових – мінімум 20) повинен налічувати достатню кількість сучасних (за останні 5 років) джерел з проблеми дослідження, до якого необхідно включати наукові статті з українських і зарубіжних фахових наукових журналів.

В кінці статті обов’язково вкажіть для кожного учасника (російською та англійською мовами): прізвище, ім’я та по батькові (повністю) із зазначенням наукових ступенів і вчених звань, місце роботи (офіційна назва і поштова адреса закладу або організації); ORCID: е-mail. Вкажіть поштову адресу з індексом (для розсилки авторського примірника), контактні телефони.  Матеріали направляти на e-mail з поміткою «на конференцію»:

Секція 1 – спортивні игри:

pomeshikovaip@mail.ru; pomeshikovaip@ukr.net; pomeshikovaip@gmail.com

відповідальний редактор – Помещікова Ірина Петрівна (067-971-06-57).

Секція 2 – єдиноборства: natalya-meg@ukr.net

відповідальний редактор – Бойченко Наталя Валентинівна (098-774-78-75). 

Запис на виступи з доповіддю за тиждень до початку роботи конференції.

Матеріали попередніх конференцій на сайті в розділі

АРХІВИ http://WWW.SPORTSSCIENCE.ORG

  ОРГКОМІТЕТ