Антіпова

Антіпова Раїса Василівна

Старший викладач кафедри біологічних дисциплін

Освіта:

 1. Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди; спеціальність «Біологія»; кваліфікація – біолог, вчитель біології; 2016 р.
 2. Аспірантура при кафедрі анатомії і фізіології імені Я.Р. Синельникова ХНПУ ім. Г.С. Сковороди; галузь знань 091 Біологія; 2020 р.

Досвід професійної діяльності:

Антіпова Р.В. працює викладачем з 1 вересня 2016 року.

Наукові інтереси:

Участь у виконанні наукової теми: «Біологічні основи (анатомо-морфологічні, біохімічні та фізіологічні) оптимізації тренувального процесу у спортсменів різних видів спорту та при заняттях фізичною культурою». (з 2019 року і дотепер).

Основні наукові праці за 5 років:

 1. Структурные перестройки позвоночно-двигательного сегмента при длительных динамических нагрузках. Слобожанский науково-спортивний вісник. 2018. №1(63). С.– 84-88.
 2. Ризик виникнення порушення здоров’я людини при споживанні пальмової олії. Український журнал медицини, біології та спорту, Том 3, № 6 (15) від 20.09.2018 р. С.– 275-278.
 3. Вікові особливості структурних перебудов хребетно-рухового сегменту в умовах обмеженої рухової активності. Слобожанський науково-спортивний вісник: [наук.-теор. журн.] Харків: ХДАФК, 2019. – №2(70) – С.19-23.
 4. Age features of structural rearrangements of the vertebral motor segment in conditions of limited motor activity. Slobozhanskyi herald of science and sport Kharkiv State Academy of Physical Culture, 2019.- Vol 7, No 2(70) – Р.19-23.
 5. Дослідження статевої поведінки у самців щурів після тривалого споживання жирів різного походження. Український журнал медицини, біології та спорту, 2019. Том 4, № 5 (21) – С. 319-324.
 6. Взаємозв’язок хронічного споживання харчових жирів з характеристиками репродуктивної функції людини. Збірник тез XIX Міжнародній науково-практичній конференції ХДАФК «Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи» (06.12.2019, м. Харків). Харків: ХДАФК, 2019. – С. 111-112.
 7. Вплив аліментарного надходження гідрогенізованих жирів на репродуктивну функцію самців щурів. Матеріали збірника тез науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології» (вісімнадцяті Данилевські читання), ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків 2020 р. – С. 21-22.
 8. Вплив різних за тривалістю динамічних навантажень на зміни активності ізоферментів лактатдегідрогенази в клітинах міжхребцевого диска. Слобожанський науково-спортивний вісник: [наук.-теор. журн.] Харків: ХДАФК, 2020. – № 2(76) – С. 136-152.
 9. Influence of dynamic loads different in duration on changes in the activity of lactate dehydrogenase isoenzymes in intervertebral disc cells. Slobozhanskyi herald of science and sport Kharkiv State Academy of Physical Culture, 2020.- Vol 8, No 2 – Р. 96-108.
 10. Ліпідний обмін самців щурів при надмірному споживанні пальмової олії. Матеріали збірника тез IIІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Харківський природничий форум», 2020 р. – С. 44-46.
 11. Гормональні та репродуктивні розлади у самців щурів внаслідок надмірного споживання рафінованої соняшникової олії. Проблеми ендокринної патології [медичний науково-практ. журн.] (Scopus) «Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків, , 2020. – № 3 – С. 98-103.
 12. Особливості поведінкових реакцій щурів у тесті «відкрите поле» при алімінтарному споживанні жирів різного походження. Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія, [наук. журн.] ХНПУ імені Г.С.Сковороди, м. Харків,  2020. – Том 22, №1– С. 8-20.
 13. Стан сперматогенезу дорослих самців щурів після надмірного та хронічного споживання різних харчових жирів. The scientific heritage ,Budapest, Hungary. No 51 (2020) – Р.20-22.
 14. Дисліпідемія та репродуктивні розлади у самців щурів внаслідок тривалого споживання пальмового масла. Фізіологічний журнал, [наук. журн.] Інститут фізіології імені О.О. Богомольця, НАН України. м. Київ.

Підвищення кваліфікації:

 1. Курси підвищення кваліфікації «Забезпечення якості вищої освіти у сфері фізичної культур і спорту» (19-30 жовтня 2020), ХДАФК.
 2. Участь у ХVII Міжнародній школі-семінарі «Сучасні педагогічні технології в освіті» (29 – 31 січня 2020 р., м. Харків).

 

Інші НПП