Газнюк Лідія 2

Газнюк Лідія Михайлівна

завідувач кафедри гуманітарних наук, доктор філософських наук, професор

Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, Спеціальність Філософія
Досвід професійної діяльності: 33 роки, з 1988 року
Наукові інтереси: Філософська антропологія, філософія культури, соматичне буття, екзистенціальні модуси буття
Основні наукові праці:

1. Газнюк Л.М. Соматичне буття персонального світу особистості : монографія. – Харків: ХНУ, 2003. – 356 с.
2. Філософські етюди екзистенціально-соматичного буття : монографія – К.: ПАРАПАН, 2008.- 368 с.
3. Газнюк Л.М. Псевдонимия в экзистенциально-антропологическом бытии человека // British Journal of Educational and Scientific Studies. – № 2(22), (July-December). – Volume IІ. – “Imperial College Press”, 2015. – P. 583-589.
4. Газнюк Л.М., Семёнова Ю.А. Медийность телесности: человек в мире реальном и мире виртуальном Медиа и философия: грани взаимодействия: монография / [А.П. Алексеенко, М.В. Бейлин, Л.М. Газнюк и др.]; под ред. Л.Н. Дениско, С.А. Заветного. – Харьков: изд-во «Право», 2017. – С.101-114.
5. Газнюк Л.М., Семенова Ю.А. Фізична культура в соматичному бутті людини // Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. – 1st ed. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. – P.214-231.
6. Газнюк Л.М., Карпець Л. А. Мовно-культурний простір спортивної діяльності як сфера лінгвістичної праксеології // Social sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective monograph. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. P.39-57.
7. Газнюк Л.М., Семенова Ю.А. Антропотехнології як засіб впливу на здоров’я і ментальність людини // Challenges and prospects for the development of social sciences in Ukraine and EU countries: comparative analysis : collective monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. P.32-47.
8. Gazniuk L., Semenova Yu. Human health in a risk society // New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph / edited by authors. 5th ed. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2019. P.393-412.
9. Gazniuk L., Semenova Yu. A. Fashion industry as a representative space of human being // Research, challenges and development prospects in the area of social sciences: Collective monograph. Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. pp. 89-106.
10. Газнюк Л.М., Семенова Ю.А. Здоровье – боль – болезнь: философско-антропологический и социокультурный контексты // Здоровье. Личность. Общество: сборник научных трудов / сост. А.В. Алёшичева. – Харьков: Финарт, 2014. – С.118-262.
11. Газнюк Л.М. Трансформація дарообмінних відносин: культурно-антропологічні смисли // Практична філософія. – К., 2017. – №2. – С. 14-19.
12. Газнюк Л.М. Знаково-символічна мова артефактів у етнокультурних мистецьких практиках // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім “Гельветика”, 2019. Вип. 26. Том 29. С. 25-29. (видання індексується у наукометричній базі Copernicus)
14. Gazniuk L., Mikhail V. Beilin, Andrei V. Kuznetsov, Mihail V. Struchaev, Dmitrij K. Manohin, Ekaterina Yu. Chistyakova. Anthropogenic activity: risks and protection safety of human life // Revista Publicando, 5 No 16. (1). 2018, 598-605. (Web of Science)
15. Gazniuk L., Mikhail V. Beilin, Andrei V. Kuznetsov, Tamara I. Lipich, Sergey V. Reznik. Ontology of the nanoworld: system approach and the concept of evolutionism // Amazonia Investiga, Vol. 7 Núm. 13 (Marzo – Abril 2018), 50-57. (Web of Science)
Підвищення кваліфікації:
1. Науково-педагогічне стажування в Danubius University (Словацька Республіка), 28.12.2016.
2. Науково-педагогічне стажування в Празькому економічному університеті (Чеська Республіка) 25.08.2017.
3. Навчання за програмою «Англійська мова як іноземна» та підтвердження володіння іноземною мовою на рівні В2 (сертифікат видано Першими Київськими державними курсами іноземних мов 27.09.18).

 

Інші НПП