Гнатенко К.В.

Гнатенко Катерина Володимирівна

старший викладач кафедри української та іноземних мов

Освіта

Харківський національний університет ім. В. Каразіна 2005. Магістратура. Мова та література (англійська). Філолог. Викладач англійської мови та літератури

Досвід професійної діяльності:  вчитель англійської мови у НВК № 169 м. Харків (2003-2004)

викладач кафедри української та іноземних мов ХДАФК з 2004;

старший викладач кафедри української та іноземних мов ХДАФК та

відповідальна за виховну роботу кафедри

Наукові інтереси : англійська мова, іноземна мова, викладання, педагогіка, професійна культура, мовленнєва практика, комунікативна компетенція

Основні наукові праці

 

1.Аспекти методики навчання форм способу та часу англійського дієслова для студентів спортивних навчальних закладів. Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків, 2005.- Вип.8. – С.269-271.

 1. Використання відео матеріалів на заняттях англійської мови. Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків, 2008.
 2. Мультимедійні технології та ролі викладачів і учнів Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції (25-26 березня 2009р.). – Х.: Вид-во НФаУ, 2009. – С. 18.
 3. Использование аутентических материалов на занятиях английского языка. Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків, 2010. – № 2. – С. 185-186.Гнатенко К.В., Ермолаев В.К., Максимова Е.В., Олейник Е.И. 5.Коммуникативная методика обучения английскому языку в спортивном вузе / В.К.Єрмолаєв, К.В.Гнатенко, К.В.Максимова, О.І.Олійник // Наука в інформаційному просторі. Матеріали У Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 вересня 2010 р., м. Дніпропетровськ), 2010. – т. 3. – С. 3-4.
 4. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе. Сучасні навчальні тенденції у викладанні іноземних мов у вищій школі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (17 березня 2011 р., м.Харків). – Х.: Вид-во НФаУ, 2011. – С. 31-34. Гнатенко К.В. Єрмолаєв В.К., Максимова К.В.
 5. Інноваційні методи навчання англійської мови у спортивному ВНЗ в контексті гуманітарної спрямованості навчального процесу. Спецпроект: аналіз наукових досліджень: матеріали УІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (30-31 травня 2011 р., м.Дніпропетровськ). – Дніпропетровськ, 2011. – № 103. – С. 71-73. Гнатенко К.В., Єрмолаєв В.К., Максимова К.В., Олійник О.І.
 6. Формирование учений монологической речи английского языка в спортивном вузе. Матеріали УІІ Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 вересня 2011 р.) «Наука в інформаційному просторі». – Т. 4. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 3-5.
 7. Аспекти методики викладання граматики англійської мови студентам спортивного вузу. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (6-7 квітня 2012 р.) м. Дніпропетровськ «Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування». – Т. 1. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 35-36.
 8. Проблемы при изучении английского языка в спортивном вузе.

Наука в інформаційному просторі. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції.– Дніпропетровськ, 2012.- 4-5 жовтня. – С.69-71.

 1. Аспекти методики викладання граматики англійської мови студентам спортивного внз. Всеукраїнська науково-практична конференція « Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування». – Дніпропетровськ, 6-7 квітня 2012. – С. 35-36
 2. Преимущества использования информационных технологий при обучении иностранному языку Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції « Концепція навчання комунікативній іноземній мові у немовних внз »(25 березня 2013р.). – Харків: Вид-во НФаУ, 2013. – С. 77-79. Гнатенко К.В.,Олійник О.І.
 3. Метод игры-ситуациипри обучении лексике английского языка в неязыковом вузе. Наука в інформаційному просторі. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції.– Дніпропетровськ, 2013.- 10-11жовтня. – С.36-38.
 4. Аспекти методики викладання граматики англійської мови студентам спортивного внз. Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 грудня 2014 р., м.Харків). – С. 182-184. ГнатенкоК.В.,Олійник О.І., Сорокіна Ю.М.
 5. Актуальність коммуникативної методики навчання іноземній мові у немовному внзі. Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 грудня 2014 р., м.Харків). – С. 143-144. ГнатенкоК.В., Максимова К.В.
 6. 16. Особенности изученияанглийского язика в спортивном вузе. Матеріали VII Мшжнародної науково-методичної конференції (6-7 жовтня 2016 р.) м. Дніпропетровськ «Лінгвістична підготовка студентів нефілоло-гічних спеціальностей вищих навчальних закладів» у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов. – Одеса, 2016. – С. 146-148. Гнатенко К.В., Сорокіна Ю.М.
 7. Особенности комунікативного похода в обучении язику в спортивном вузе Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи».– Переяслав-Хмельницький, 2017.- 27 лютого. – С.264-267.
 8. Preconditions of revival of modern Olympic Games (educational aspect) Матеріали X Міжнародної наукової конференції молодих учених «Молодь та олімпійський рух» 24-25 травня 2017р. – С.49-50 Гнатенко К.В.,Таран О.Н.

19.Особливості методики навчання форм способу та часу англійського дієслова для студентів спортивного освітнього закладу. Збірник наукових праць «Педагогічний дискурс», Випуск 23, Хмельницький 2017.,С 48-52.

20.Особливості методики навчання фахового лексичного матеріалу студентів спортивного освітнього закладу. Матеріали міжнародного наукового журналу «Траекторія науки», Том 4 № 6 (2018), С.6001-6006

21.Професійна культура майбутнього тренера-викладача. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. Вип 13., Т 1.Одесса 2019.с 36-40

22.The European Proceedings of social & Behavioral Sciences (ep SBS, e- ISN: 2357-1330 из-во Future Academy Beilin M.V., Gnatenko E.V., Zheltoborodov A.N., Lysenko A.A., Pomazun O.N. Media-reality as epiphenomenon of digital technologies in media-philosophical discourse

23.The role of language in forming the culture of the future specialist (Всеукраїнський науково-практичний семінар «Мова і право», Дніпропетровськ, 29 жовтня 2020р. С.67-68)

24.Мова як засіб формування професійної культури майбутнього фахівця (Міжнародний науково-практичний семінар «Інновації та традиції у мовній підготовці студентів», Харків, ХНУБА 8 грудня 2020р.

25  Formation of Vocational Competence of Future Specialists in Physical Education and Sports  Pedagogika ISSN 1392-0340 ISSN 2029-0551 Vol. 140 No. 4 (2020) Published: 2021-01-29 https://ejournals.vdu.lt/index.php/Pedagogika/issue/current

 

Бере участь у виконанні плану науково-дослідної роботи кафедри української  та іноземних мов ХДАФК на 2021-2025рр «Мовленнєві практики як засіб формування комунікативної компетенції фахівців фізичної культури та спорту»

 

Підвищення кваліфікації

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, кафедра англійської мови, 29.05.2017-29.06.2017

Участь у ХVІII Міжнародній школі-семінарі «Сучасні педагогічні технології в освіті»!

Має подяки та грамоти ХДАФК

Інші НПП