IMG_7611_photos_v2_x4

Карпець Любов Анатоліївна

завідувач кафедри української та іноземних мов, професор, кандидат філологічних наук, доктор філософських наук.

Освіта: Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С.Сковороди, 1993 р., спеціальність – українська мова та література.

Професійні дані

 • 1992 – 1997 –  учитель української мови та літератури навчально-виховного комплексу №169 м. Харкова;
 • 1997-1998 – викладач кафедри української та іноземних мов      Харківського державного інституту фізичної культури;
 • 1998- 2004 – старший викладач кафедри української та іноземних мов Харківської державної академії фізичної культури;
 • 2004-2014 – доцент кафедри української та іноземних мов Харківської державної академії фізичної культури.
 • З 2005 року – завідувач кафедри української та іноземних мов Харківської державної академії фізичної культури.
 • З 2014 року – професор кафедри української та іноземних мов Харківської державної академії фізичної культури.

Наукові інтереси: спортивна термінологія, спортивно-ігрове назовництво, спортивний жарґон, філософія освіти.

Має понад 150 наукових та навчально-методичних праць.

Основні наукові праці

 1. Карпець Л.А. Спортивна термінологія: історія, стан, перспективи. Вісник Харківського національного університету. Вип. 491. Харків, 2000. С.360-365.
 2. Карпець Л.А. Розвиток жарґону в Україні. Лінгвістичні дослідження: зб. наукових праць. Вип.10.Ужгород, 2001. С.3-7.
 3. Капець Л.А. Про традиції і розвиток жарґону в Україні. Рідний край. Художньо-літературний альманах. Вип.2(7). Полтава, 2002. С.40-43.
 4. Карпець Л.А. Номінування спортивних явищ як об’єкт українського мовознавства: надбання і перспективи. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків, 2006. № 10. С. 211-213.
 5. Карпець Л.А. Соціальні особливості народної культури спілкування (мовленнєвий етикет). Філософсько- антропологічні студії. Київ, 2008. С.390-394.
 6. Карпець Л.А. Український спортивний жарґон: структурно-семантичний аспект: автореф. дис. …канд.філол. наук:10.02.01. Харків, 2006. 19с.
 7. Карпець Л.А., Шпанько Т.С.Народне спортивно-ігрове назовництво як елемент спортивного термінотворення. Вісник Національного університету. Проблеми української термінології. Львів, 2009. № 648.  С. 118-121.
 8. Карпець Л.А. Професіоналізм як синтез освіти, знання і виховання. Практична філософія. Науковий журнал «Філософія освіти». Київ, 2010.  Вип. 2(36).  С. 76-80.
 9. Карпець Л.А.Система виховання й освіти (з досвіду В.А.Жуковського). «Гілея» (науковий вісник): зб-к наукових праць. К., 2010.  Вип. 36.  С. 22-29.
 10. Карпець Л.А. Криза сучасної освіти і шляхи її подолання. Гілея (науковий вісник): зб-к наукових праць. К. 2010.  Вип. 9.  С. 81-86.
 11. Карпець Л.А. Простір публічних комунікацій як специфічна освітня реальність. Практична філософія. Науковий журнал «Філософія освіти».  Київ, 2011. № 4.  С. 212-218.
 12. Карпець Л.А. Алгоритм навчання в сучасній освітній системі: філософський аналіз. Вісник Харківського нац. пед. університету ім. Г.С.Сковороди. Філософія, 2014. Вип.43. С.89-106.
 13. Карпець Л.А. Освітня реальність інформаційного суспільства: монографія. Харків: ТОВ «Оберіг», 2015. 328 с.
 14. Карпець Л.А. Динаміка культурно-освітньої реальності в інформаційному суспільстві. Гілея (науковий вісник): зб-к наукових праць. Київ, 2015. Вип.92(1). С.257-262.
 15. Карпець Л.А. Безперервна освіта в контексті освітньої реальності інформаційного суспільства. Практична філософія: зб-к наукових праць.  № 1. С. 167 – 172. Фахове видання.
 16. Karpets L. Ontology of educational reality. Modern European Science Sheffield: Science and education LTD, 2015. №3. Р. 99-102.
 17. Карпець Л.А. Сучасна освітня парадигма в контексті медіакультури. Актуальні проблеми філософії та соціології. Одеса, 2015. Вип.5. С. 95-99.
 18. Газнюк Л.М., Карпець Л.А. Конструювання освітньої реальності в процесі професійного становлення. Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії». Харків, 2016. Вип.55. С.54-59.
 19. Карпець Л.А. Освітня реальність інформаційного суспільства : соціокультурні репрезентації: автореф. дис. … д. філософ. наук. Харків, 2016.  32с.
 20. Карпець Л.А. Бібліотека в контексті освітньої реальності. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientifik Journal) Warszawa, Polska, 2016.  №6. рр.82-88.
 21. Карпець Л.А. Медіа як чинник трансформації освітньої реальності. Медиа и философия: грани взаимодействия: монографія, Харків, 2017. 227 с. С. 158-178.
 22. Карпець Л.А. Концепт «материнська мова» і навколо нього. Одеський лінгвістичний вісник. Одеса, 2017. №10. Том 2. С. 27-30.
 23. Карпець Л.А., Шпанько Т.С. Освітня реальність: філософське розуміння. Практична філософія: зб-к наукових праць. Київ. № 1, 2017 (№ 63). С. 81-86.
 24. Карпець Л.А., Бейлін М.В. Феноменологія невербального спілкування як репрезентація спортивної діяльності. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків, 2018. № 2 (64). С. 36-40.
 25. Oleksandr Azhyppo, Viktor Pavlenko, Viacheslav Mulyk, Kateryna Mulyk, Lubov Karpets, Tetiana Grynova, Maryna Sannikova. Direction of teaching the subject of physical education taking into account opportunities of institution of higher education and interests of student’s youth. Journal of Physical Education and Sport. 2018. 18(1). Art 29. Р. 222-229.
 26. Karpets L., Beilin. Project-and-personalized paradigm of education: social-and-antropological contexts Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. 1st ed.  Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. 626 p.92-111 pp.
 27. Luibov Karpets, Helena Kucherenko. Inter-Ethnic communication in language teaching. Міжнародний науковий журнал “West-East”. Vol 2\1 №1. Tbilisi, October 2019. C.152-156.
 28. Карпець Л.А., Коваленко Ю.М., Приходько В.С. Семантична номінація як джерело поповнення спортивного жаргону. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Збірник наукових праць, Вип. 43, Т.1. Видавничий дім «Гельветика» 2019. С.24-27.
 29. Iryna Shaposhnikova*, Svitlana Korsun, Larysa Ruban, Lubov Karpets . Personalization Of The Learning Process As A Means Of Formation Of Professional Competence Of Future Specialists In Physical Therapy. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 10 (1), Р. 86-93
 30. Kovalenko, J., Gnatenko, K., Fedorenko, O., Karpets, L., & Kovalenko, R. (2021). Formation of Vocational Competence of Future Specialists in Physical Education and Sports. Pedagogika140(4), 220–236. https://doi.org/10.15823/p.2020.140.12.

Керівник ініціативної теми плану науково-дослідної роботи кафедри української та іноземних мов Харківської державної академії фізичної культури «Мовленнєві практики як засіб формування комунікативної компетенції фахівців фізичної культури та спорту» (2021-2025 рр.).

Підвищення кваліфікації

2017 рік – Університет Данубіус (м.Сладкочіво, Словацька Республіка), науково-педагогічне стажування на тему «Освіта в сучасному університеті – проектний підхід до організації роботи в галузі політології, соціології, філософії, психології, історії згідно з положеннями Європейських кваліфікаційних рамок (досвід Університету Данубіус).

2018 рік – стажування Wyzsza szkola gospodarki w Bydgoszczy,  «Academic level education for bachelor and master degree of physical culture, sports and tourism in the European Union».

2020 рік – участь у XVIII Міжнародній школі-семінарі «Сучасні педагогічні технології в освіті» (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»).

Член Харківського історико-філологічного товариства.

Переможець конкурсу «Учитель року – 1995»,  дипломант обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» ( 2000/2001), дипломант обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Викладач фундаментальних дисциплін» ( 2008 ), дипломант ХІХ обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Викладач гуманітарних дисциплін» (2017).

Інші НПП