королёва

Корольова Марина Вікторівна

доцент кафедри.кандидат юридичних наук

Освіта: вища. У 2009 році закінчила Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; у 2012 – аспірантуру Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України; у 2014 – Міжгалузевий інститут післядипломної освіти НТУ «ХПІ»; у 2017 – факультет магістратури, заочного навчання та підвищення кваліфікації Харківської державної академії фізичної культури.

У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень».

Досвід професійної діяльності: з 2012 року працювала на посаді наукового співробітника, а з 2015 року – завідувачки наукової лабораторії Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України. З 2017 року працювала на посаді помічника ректора Харківської державної академії фізичної культури та з 2019 року працює на посаді проректора з науково-педагогічної роботи Академії.

Наукові інтереси: нормативно-правове регулювання сфери фізичної культури і спорту, формування та особливості розвитку галузі спортивного права в Україні.

Основні наукові праці:

  • Саннікова М. В. Декларація та акти декларативно-рекомендаційного характеру у системі джерел права : монографія. Харків: Друкарня Мадрид, 2014. 155 с.
  • Саннікова М. В. Спортивне право: до постановки питання. Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наукових праць. Національна академія правових наук України, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування. Харків: Право, 2016. Вип. 32 . С. 139-147.
  • Саннікова М. В. Онтологія розвитку галузі спортивного права. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. Луцьк : Східноєвроп. нац. університет ім. Лесі Українки, 2018. № 4(44). С. 3–9.
  • Саннікова М.В. Організаційно-правові умови створення спортивного арбітражу в Україні. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2019. №2 (70). С. 64-68.
  • Саннікова М.В. Формування галузі спортивного права у структурі державної влади. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / за ред. О. В. Тимошенка. К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. Випуск 1 (107)19. С. 87 – 91.
  • Корольова М. В. Розвиток спортивного права у міжнародному співтоваристві та в Україні. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / за ред. О. В. Тимошенка. К. : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. Випуск 11 (119)19. С. 108 – 112.
  • Корольова М.В. Проблеми застосування законодавства у сфері фізичної культури та спорту. Слобожанський науково-спортивний вісник, № 6(80). С. 17-21.

Підвищення кваліфікації: з 18.10.2018  по 24.10.2018 – стажування на базі Інституту спорту і фізичної культури Університету економіки м. Бидгощ (Польща).

Інші НПП