Лінченко Н.Ю.

Лінченко Наталя Юріївна

старший викладач кафедри української та іноземних мов

Освіта:

Закінчила у 1999 році Харківський державний університет ім. В. Каразіна,

спеціальність – «Мова та література», кваліфікація – філолог, викладач французької мови та літератури, англійської мови, перекладач.

Досвід професійної діяльності:

З 2005 року працює викладачем іноземних мов у Харківській державній академії фізичної культури

Наукові інтереси (ключові слова):

іноземна філологія, педагогіка

Основні наукові праці:

  1. Организация учебного процесса по развитию речевой активности студентов спортивного вуза на занятиях по иностранному языку. Національний юридичний університет ім. Я.Мудрого. Збірник наукових праць. Харків, 2016, С. 55-59.
  2. Нові можливості викладання мови в умовах комп’ютерізації сфери освіти у роботі з іноземними студентами. Харківський національний автомобільно-дорожній університет. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам». Харків. 2017. с. 91-93.
  3. Методика совершенствования самостоятельных устных монологических высказываний студентов с использованием резервних средств присьменной речи. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2017 р.). Харків. ХНАДУ. 2017. с. 292-295.
  4. Организация учебного процесса по развитию речевой активности студентов на занятиях по иностранному языку. Ключові аспекти формування у полікультурному середовищі іноземної комунікативної компетенції сучасного студентства: матеріали міжнар. наук.- метод. семінару, м. Харків, 24 травня 2018 р. Харків. 2018. С.41-44.
  5. Перевод как способ развития навыков речевой деятельности студентво спортивного вуза. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції Інтернет-конференції з міжнародною участю Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи. Харків, 20 лютого 2019. Харків. С. 46-50.
  6. Пастернак-переводчик проэзии Дж.Кіста: тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю «Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі-індивід і соціальний контекст», Харків 09.04.2020, ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, С.71-72.
  7. How to develop spoken English skills. Мова і спеціальність: актуальні проблеми навчання іноземців у закладі вищої освіти: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції, Харків 14-15 травня 2020 р. / Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет радіоелектроніки, Ленкоранський державний університет. – Харків: ХНУРЕ, 2020. С.98-103.
  8. Історичні передумови розвитку іншомовної освіти в Україні в контексті підготовки майбутніх тренерів. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Вип.1(121) 2020. С.80-86. 114с.
  9. The importance of learning foreign languages. Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Мова і право», 29 жовтня 2020, м. Дніпро. С.12-14.
  10. Linchenko N. Problems Teachers Face in Teaching English as a Second Foreign Language. Матеріали Міжнародного науково-практичного семінару «Інновації та традиції у мовній підготовці студентів», 8 грудня 2020 р., Харків.

Бере участь у виконанні плану науково-дослідної роботи кафедри української  та іноземних мов ХДАФК на 2021-2025рр «Мовленнєві практики як засіб формування комунікативної компетенції фахівців фізичної культури та спорту».

Підвищення кваліфікації:

Підвищення кваліфікації при кафедрі теорії і практики англійської мови  Харківського національного педагогічного університету ім. Г. Сковороди у травні 2017 року

 

 

Інші НПП