Максимова К.В.

Максимова Катерина Володимирівна

старший викладач кафедри української та іноземних мов

Максимова Катерина Володимирівна з 2004 року працює старшим викладачем кафедри української та іноземних мов ХДАФК.

Освіта: 2003 року закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література і мова та література  (англійська)» та здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури і англійської мови та зарубіжної літератури.

2006 року закінчила Харківську державну академію фізичної культури і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фізичне виховання» та здобула кваліфікацію магістра фізичної культури і фітнесу».

Досвід професійної діяльності:

В 2002 році працювала вчителем англійської мови в НВК № 55 м. Харкова.

В 2003 році працювала вчителем англійської мови в Харківській загальноосвітній школі соціальної реабілітації І-ІІ ступенів м. Харкова.

З 2004 працює викладачем англійської та української мов на кафедрі української та іноземних мов ХДАФК.

Наукові інтереси лежать у різноманітних наукових сферах – спортивній лексикології та лексикографії, мовознавстві, англійській та українській філології, методики викладання англійської мови, стилістики, соціолінгвістики, теорії перекладу, педагогіці, професійній культурі в сфері фізичного виховання та спорту тощо.

Опубліковано понад 70 наукових та науково-методичних праць.

Основні наукові праці:

 1. Максимова К.В. «Професійні компоненти особистості майбутніх фітнес-тренерів». ХІІІ Міжнародна наукова конференція пам’яті Анатолія Миколайовича Лапутіна «Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту» 26 листопада 2020року. Національний університет Чернігівський колегіум”  імені Т.Г. Шевченка. Чернігів, 2020.С.117-126.
 2. Максимова К.В. «Особливості формування професійної іншомовної підготовки студентів спортивних ЗВО». Всеукраїнський науковий семінар «Мова і право». Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. 29 жовтня 2020. С.46-49.
 3. Максимова К.В. «Проблема визначення структурних компонентів професійної культури майбутніх фітнес-тренерів». ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «The world of science and innovation». Abstracts of III international scientific conference. October 14-26,2020. London. С.429-433.
 4. Максимова К.В. «Необхідність розвитку професійної культури майбутніх фітнес-тренерів в системі вищої освіти України». Класичний приватний університет. Кафедра освіти та управління навчальним закладом. Академія «Болашак» (Казахстан). Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові досягнення, відкриття та шляхи розвитку педагогічної науки». 290-30 травня 2020р. Частина 2. Видавничий дім «Гельветика», 2020. С.65-69.
 5. Максимова К.В. «Недоліки професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів в системі вищої спортивної освіти». Громадська організація «Київська наукова організація педагогіки та психологія. Збірник тез наукових робіт. Учасників міжнародної науково-практичної конференції: «Психологія та педагогіка у ХХІ столітті: перспективи та пріоритетні напрямки досліджень». 5-6 червня 2020року. Київ, 2020. С.101-104.
 6. Максимова К.В. Fitness as an instrument for strengthening health and increasing quality of people’s lives. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк, Україна). Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Фізична активність і якість життя людини» 10 червня 2020 року. Луцьк. 2020.78с.
 7. Катерина Максимова, Володимир Перевозник, Володимир Паєвський, «Показники фізичної та військово-професійної підготовленості курсантів факультету протиповітряної оборони сухопутних військ ХНУПС ім. І. Кожедуба». Слобожанський науково-спортивний вісник. Науково-теоретичний журнал. № 6 (80). 2020. С. 131-146.
 8. Максимова К.В. «Доцільність використання функціонального тренування в процесі фізкультурно-оздоровчих занять серед студенток сучасних ВНЗ». Житомирський державний університет імені Івана Франка. Студентська спортивна наука – 2017. Збірник наукових праць. ІІІ всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. 12 травня 2017 р. С. 91-95
 9. Motivational Principles Of Using Various Fitness Programs.Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. November–December 2018 RJPBCS 9(6) Page No. 673-680. Web of science.
 10. Максимова К.В. «Моніторинг стану соматичного здоров’я студенток І курсів вищих навчальних закладів м. Харкова». Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». International Scientific Journal “Internauka” http://www.inter-nauka.com/, 2017”. № 7(29)/2017, Київ 2017. С.30-34.
 11. Максимова К.В. «Роль і місце фізкультурно-оздоровчих фітнес-занять в системі діяльності вищих навчальних закладів м. Харкова». Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/фізична культура і спорт. Випуск 5 (87)17. С.71-74
 12. Максимова К.В. «Визначення адаптаційних можливостей студенток І курсів вищих навчальних закладів м. Харкова різного профілю». Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт. Випуск 25. Луцьк. 2017. С. 72-77.
 13. Максимова К.В. Мулик К.В. «Актуальні питання збереження та зміцнення здоров’я студенток 17-21 років вищих навчальних закладів за рахунок фізкультурно-оздоровчих фітнес-занять». Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.2017. Випуск 10. 2017. С.301-311
 14. Максимова К.В. Українсько-англійський розмовник до УЄФА ЕВРО – 2016. ХДАФК. 2017.49с.
 15. Максимова К.В. «Теоретичні питання словотвору префіксів і суфіксів в англійській та українській мовах». Бердянський державний педагогічний університет факультет філології та соціальних комунікацій. Українська мова на порубіжжі ХХ–ХХІ сторіччя: Мовознавчий та лінгводидактичний аспекти. 9 листопада 2017 року. Матеріали ІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної студентської конференції до 85-річчя заснування Бердянського державного педагогічного університету Бердянськ. 2017. С. 122-124
 16. Максимова К.В. «Культурологічна еманація фітнес-культури як ефективний засіб оздоровлення студентської молоді». Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. Педагогіка та психологія, 2017. Вип. 58. С. 71-82.
 17. Максимова К.В., Мулик К.В. «Соціокультурні передумови застосування засобів оздоровчого фітнесу в системі вищих навальних закладів України» Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 147 том і серія: педагогічні науки. фізичне виховання та спорт. Чернігів 2017. С.151-154.
 18. Максимова К.В. «Передумови впровадження методичної системи формування фітнес-культури студентів різних ВНЗ України». Науковий часопис
  Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки, Випуск № 60, 2018. С. 13-16.
 19. Максимова К.В. «Антропологічний підхід щодо вивчення поняття «здоров’я» та «здорового способу життя» з позиції педагогічної аксіології в процесі формування фітнес-культури студентів». Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій «Інноваційна Педагогіка». Науковий журнал випуск 3. Одеса 2018 С. 136-139
 20. Максимова К.В. «Передумови впровадження нової європейської методичної системи фітнес-культури в навчальний процес різних ВНЗ України». Таврійський національний університет Імені В. І. Вернадського. Навчально-науковий гуманітарний інститут Кафедра психології та педагогіки. Матеріали ХІ щорічної науково-практичної конференції. «Становлення та розвиток особистості в умовах Інформаційної війни» 2 березня 2018 р. М. Київ. С.109-112
 21. Максимова К.В. «Питання модернізації методичної системи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів засобами фітнес-культури». Класичний приватний університет кафедра освіти та управління навчальним закладом. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  «Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології» 2-3 лютого. м. Запоріжжя, 2018 р. С. 140-142.
 22. Максимова Е.В. «Использования различных форм контроля при обучении монологической речи студентов Харьковской государственной академии физической культуры на примере английского языка».VII Научно-практическая конференция “Спецпроект: анализ научных исследований” (14-15 июня 2012г.), С.66-67
 23. Максимова Е.В. «Проблема стилистической роли спорта и спортивной терминологии при изучении английского языка».VII Научно-практическая конференция “Спецпроект: анализ научных исследований” (14-15 июня 2012г.), С.98-99.
 24. Максимова К.В. «Корегування процесу навчання іноземній мові у ВНЗ спортивного профілю». Концепція навчання комунікативній іноземній мові у немовних ВНЗ: Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної відео конференції у режимі online (м. Харків 25 березня 2013) . Х.: Вид-во НФаУ, 2013. С. 69-70.
 25. Максимова Е.В. «Метод игры-ситуации при обучении лексике английского языка в неязыковом вузе». IX Международная научно-практическая Интернет-конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013 г.), С. 56-58
 26. Максимова К.В. «Використання інтерактивних методів навчання англійської мовив спортивному ВНЗ». Національний університет цивільного захисту України. «Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 17-18 грудня 2014року. С.155-158
 27. Максимова Е.В. «Актуальность компьютерной методики обучения иностранным языкам в неязыковом вузе». Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція «Вітчизняна наука на зламах епох: Проблеми та перспективи розвитку» (16-17 травня 2015 н.р., № 14, м. Переяслав-Хмельницький, Україна, 295 с.). С.69-71.
 28. Maksymova K.V. «Principles of English teaching in sports Higher educational establishments». ХІХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», (24-25 грудня 2015р.). С. 89-91.
 29. Максимова К.В. «Дистанційне навчання в процесі самостійної роботи студентів спортивного ВНЗ». ХІХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», (24-25 грудня 2015 р.). С.107-108.
 30. Maksymova K.V. «Aims and methods in teaching English language in higher educational establishments of sports». Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. Рада молодих учених університету. Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практично Інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» 24-25 грудня 2015року. С.187-188
 31. Максимова К.В. «Особливості вивчення наукового стилю англійської мови в спортивному ВНЗ». Національний юридичний університет ім. Я.Мудрого. Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. 15 листопада 2016р. м. Харків. С.131-135.

Максимова Катерина Володимирівна є відповідальним за наукову роботу кафедри  української та іноземних мов, яка бере активну участь у виконанні ініціативної теми кафедри української та іноземних мов ХДАФК на 2021-2025рр. «Мовленнєві практики як засіб формування комунікативної компетенції фахівців фізичної культури та спорту». Вона також є науковим керівником студентського наукового гуртка ХДАФК; бере активну участь у проведенні наукових конференцій та студентських олімпіад ХДАФК.

Підвищення кваліфікації:

 1. Підвищення кваліфікації при кафедри теорії і практики англійської мови (без відриву від виробництва). Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди з 05 грудня 2014р. до 05 січня 2015р. Наказ № 174 від 10.12.2014р. Посвідчення 06/23-115.
 2. Підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників у ХVII Міжнародній школі-семінарі «Сучасні педагогічні технології в освіті» в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інституту» з 29 по 31 січня 2020року.
 3. Підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників «Забезпечення якості вищої освіти у сфері фізичної культури та спорту» в Харківській державній академії фізичної культури з 19 жовтня по 30 жовтня 2020року.

Інші НПП