photo_2020-10-07_13-44-01

Малишева Анжеліка Анатоліївна

Викладач

практичний психолог 5 років (ДНЗ #19; ХСШ#50), ЦСПРД (13 міс)

професійна підготовка молоді, трансверсальне мислення,  феноменологія когнітивного розвитку, менторство, фасилітація, філософія освіти, професійне становлення

2018 рік курси Каразіна та 2020 рік курси ХДАФК

Список праць

Малишевої Анжеліки Анатоліївни

 

 1. «Проблема воспитания и формирования мировоззрения молодого человека: традиции и инновации» – Инновационное образование: сущность, реалии, перспективы: прогр. и материалы ХХІ междунар. студен. науч. конф., [Харьков], 12 апр.2014г. М-во образования и науки Украины, Департамент науки и образования Харьк. обл. гос. админ., Совет ректоров вузов Харьк. региона, Ин-т высшего образования Нац. акад. пед. наук Украины, Харьк. акад. непрерыв. образования, Нар. укр. акад.; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков: Изд-во НУА, 2014.
 2. «Философско-психологические стратегии воспитания детей» – Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес. Тези доповідей Міжнародної науково-практичої конференції студентів і аспірантів, м. Харків, 8-9 квітня 2014 р./ редкол. Л.Л. Товажнянський та ін. – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – 491 с.
 3. «Образ смерті в фантазіях та уявленнях людей» – Цивілізаційний поступ сучасної освіти і науки: матеріали VІ науково-практичної конфеернції магістрантів ХНПУ імені Г.С, Сковороди (18-19 лютого 2015 р., м.Харків) – у 2-х ч. – Ч. ІІ – Харків: ХНПУ, 2015.
 4. «Временные перспективы личности» – Матеріали студентської науково-практичної конференції «Україна у ХХІ столітті: соціологічний аналіз». Харківський національний педагогічний університет імені Г.. Сковороди. – Харків: ХНПУ, 2013.
 5. «Luck Factor» – Сучасні тенденції в дослідженнях молодих науковців: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції студентів, ХНПУ ім. Г.С. Сковороди (9 квітня 2014р., м. Харків). –  Харків: ХНПУ, 2014.
 6. «Tіме» – Сучасні тенденції в дослідженнях молодих науковців: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції студентів, ХНПУ ім. Г.С. Сковороди (10 квітня 2013р., м. Харків). –  Харків: ХНПУ, 2013.
 7. «Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського у сучасних соціокультурних контекстах» – Науковий вісник. Серія «Філософія». – Харків: ХНПУ, 2018. – Вип.51;
 8. «Освітні концепції з підготовки молоді у методології професійної освіти» – Науковий вісник. Серія «Філософія». – Харків: ХНПУ, 2017. – Вип.48 (частина ІІ);
 9. «Майндфулнес як засіб самовдосконалення особистості» – Проблеми саморозвитку особистості в сучасному українському соціумі: матеріали всеукр. наук.- практ. конф. (21 берез.2019р.)/НЮУ ім. Я. Мудрого. – Харків: Право, 2019. – 126с.;
 10. ««Розумний егоїзм» як прояв свободи та маркер зростання особистості» -Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (20-21 квітня 2018 р.) / за заг. ред. д. філос. н., проф. Р. Олексенка. – Мелітополь: Видавництво МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2018.- 198 с.;
 11. Нейрографіка як ресурс для подолання кризових станів в освітньому просторі – «Освіта і доля нації». Освіта та її ресурси у подоланні сучасних соціокультурних і політичних викликів: Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (7-8 червня 2019 року)/Харк.нац.пед.ун-т ім.Г.С.Сковороди. – Харків: ХНПУ, 2019. – с.156;
 12. Сучасні компетенції для адаптації сім’ї в умовах мінливої сучасності – «Система в системі». Матеріали XVIII щорічної науково-практичної конференції СССТ УСП (4-6 жовтня 2019) м. Харків – с.51;
 13. «Розумний егоїзм як прояв свободи у творчому доробку Айн Ренд» –  «ДЕМОКРАТІЯ. АЛЬТРУЇЗМ. ОСВІТА»: Матеріали ІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції (1-3 грудня 2016 року.) /Харк.нац.пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків: ХНПУ, 2016. – 180 с.
 14. «Професійна підготовка молоді як стабілізатор неагресивних моделей поведінки» – «Освіта і доля нації» Філософія і педагогіка миру в Україні та сучасному світі матеріали міжнародної ХVІІ науково-практичної конференції  (м. Харків ХНПУ 2016) /Харк.нац.пед.ун-т ім.Г.С.Сковороди. – Харків: ХНПУ, 2016.;
 15. «Проблема розумового розвитку особистості: ренесанс ідей В.О. Сухомлинського у сучасних освітніх практиках». Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури. ІV міжнародної науково-практичної конференції «Гуманістична філософія освіти як складова успішних посттоталітарних трансформацій» Матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції (6-7 грудня 2018 року) /Харк.нац.пед.ун-т ім.Г.С.Сковороди. – Харків: Харків ХНПУ- 2018;
 16. «Сучасні інноваційні освітні технології: нові виміри формування творчої особистості» – Матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта і доля нації» / «Сучасна школа: тенденції розвитку і рефлексія досвіду». 19-20 травня 2017 року. Харків, ХНПУ, 2017;
 17. «Філософсько-освітні ровідки у проблемному полі сковородинознавства» – «Освіта у констеляціях постсучасності». Під знаком Григорія Сковороди : зоряний час української культури : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 5-6 груд. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – 171 с.

Інші НПП