Петрусенко Н.Ю.

Петрусенко Ніна Юріївна

доцент кафедри української та іноземних мов

Закінчила Харківський державний університет ім. О.М. Горького (зараз ХНУ ім. В.Н. Каразіна), спеціальність філолог, викладач англійської мови та літератури, викладач української мови та літератури

Досвід професійної діяльності: працювала в Харківському державному університеті ім. В.Н.Каразіна з 1985-1998 на посаді старшого викладача, з 1998-2002 працювала на підготовчому відділенні для іноземних громадян в ХДАФК, працює на кафедрі української та іноземних мов ХДАФК з 2002р. Викладає дисципліни «Англійська мова» та «Практикум із наукової комунікації з іноземної мови».

Наукові інтереси: методика викладання іноземної мови, розвиток навичок професійно-комунікативної компетенції.

Опублікувала 65 наукових та навчально-методичних праць.

Основні наукові праці:

 1. M.Beilin., Yu.Semenova, N.Petrusenko, S.Chervona The phenomenon of translation of sacral texts in modern Christian discourse. SHS Web of Conferences 72, 02001(2019). pp.1-6.
 2. Soina I.Yu., Semenova Yu.A., Petrusenko N.Yu. Poetic understanding as the initial input of being-in-the-world. Amazonia investiga, 2019. Vol.8.Num.20.P.278-286.
 3. S.Lebediev, O.Bulgakov, S.Stadnik, S.Zhurid, N.Petrusenko Analysis of motor activity of professional football team players in the Ukrainian first league. Journal of Physical Education and Sport, Vol.19, Art.13, pp.87-91, 2019.
 4. Соїна І.Ю., Петрусенко Н.Ю. та ін. Історичні передумови розвитку іншомовної освіти в Україні в контексті підготовки майбутніх тренерів. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Вип.1(121) 2020. С.80-86. 114с.
 5. Beilin M., Zheltoborodov A., Petrusenko N. Innovative Educational Technologies of the Information Society Інформаційне суспільство: сучасні трансформації: монографія / За ред. У. Лешко; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Вінниця: ФОП Корзун  Д.Ю. 2020. 401 с. С.110-118.
 6. Gazniuk L., Petrusenko N.,  Gorbenko O., Saltan N. Real and virtual in the educational space of modern globalized society. Culture, Personality, Society in the Conditions of  Digitalization: Methodology and Experience of Empirical Research. XXIII International Conference named after professor L.N. Kogan. Yekaterinburg, 2020. pp.663-668.
 7. Соина И.Ю., Петрусенко Н.Ю. Модернизация учебного процесса в современном информационно-компьютерном пространстве. Педагогічний дискурс: зб.наук.праць. Хмельницький, 2017. Вип.23. С.130-136.
 8. Соїна І.Ю., Петрусенко Н.Ю. Засоби створювання емфатичної художньої мови. Path of Science, 2018. Vol.4, №4. pp.1020-1024.

Бере участь у виконанні ініціативної теми плану науково-досвідної роботи кафедри української та іноземних мов ХДАФК на 2021-2025рр. «Мовленнєві практики як засіб формування комунікативної компетенції фахівців фізичної культури та спорту».

Підвищення кваліфікації.

 • Проходила підвищення кваліфікації на кафедрі теорії та практики англійської мови ХНПУ ім. Г.С.Сковороди в 2015 р.
 • Підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників у ХVII Міжнародній школі-семінарі «Сучасні педагогічні технології в освіті» в Національному технічному університеті  «Харківський політехнічний інституту» з 29 по 31 січня 2020 р.
 • Підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників «Забезпечення якості вищої освіти у сфері фізичної культури та спорту» в  Харківській державній академії фізичної культури з 19 жовтня по 30 жовтня 2020 року.

Має подяки та грамоти ХДАФК.

Інші НПП