Сак

Сак Андрій Євгенович

Доцент кафедри біологічних дисциплін

 

Освіта:

 1. Харківський спортивний факультет Київського державного інституту фізичної культури; спеціальність «Фізичне культура та спорт»; кваліфікація – викладач фізичної культури, 1989 р.
 2. Інститут післядипломної освіти Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія»; кваліфікація – вчитель біології, 2011 рік.

Науковий ступінь:

Кандидат біологічних наук зі спеціальності 14.03.01 – нормальна анатомія; 2012 р.

Вчене звання:

Доцент кафедри спортивної медицини, біохімії та анатомії; 2014 р.

Досвід професійної діяльності:

Сак А.Є. працює викладачем з 1988 року, неодноразово був нагороджений почесними грамотами Харківської державної академії фізичної культури.

Наукові інтереси:

Участь у виконанні наукової теми: «Біологічні основи (анатомо-морфологічні, біохімічні та фізіологічні) оптимізації тренувального процесу у спортсменів різних видів спорту та при заняттях фізичною культурою» (з 2019 року і дотепер).

Основні наукові праці за 5 років:

 1. Структурные перестройки позвоночно-двигательного сегмента при длительных динамических нагрузках. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2018. №1(63). С.– 84-88.
 2. Ризик виникнення порушення здоров’я людини при споживанні пальмової олії. Український журнал медицини, біології та спорту, Том 3, № 6 (15) від 20.09.2018 р. С.– 275-278.
 3. Вікові особливості структурних перебудов хребетно-рухового сегменту в умовах обмеженої рухової активності. Слобожанський науково-спортивний вісник: [наук.-теор. журн.] Харків: ХДАФК, 2019. – №2(70) – С.19-23.
 4. Age features of structural rearrangements of the vertebral motor segment in conditions of limited motor activity. Slobozhanskyi herald of science and sport Kharkiv State Academy of Physical Culture, 2019.- Vol 7, No 2(70) – Р.19-23.
 5. Дослідження статевої поведінки у самців щурів після тривалого споживання жирів різного походження. Український журнал медицини, біології та спорту, 2019. Том 4, № 5 (21) – С. 319-324.
 6. Взаємозв’язок хронічного споживання харчових жирів з характеристиками репродуктивної функції людини. Збірник тез XIX Міжнародній науково-практичній конференції ХДАФК «Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи» (06.12.2019, м. Харків). Харків: ХДАФК, 2019. – С. 111-112.
 7. Вплив аліментарного надходження гідрогенізованих жирів на репродуктивну функцію самців щурів. Матеріали збірника тез науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології» (вісімнадцяті Данилевські читання), ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків 2020 р. – С. 21-22.
 8. Вплив різних за тривалістю динамічних навантажень на зміни активності ізоферментів лактатдегідрогенази в клітинах міжхребцевого диска. Слобожанський науково-спортивний вісник: [наук.-теор. журн.] Харків: ХДАФК, 2020. – № 2(76) – С. 136-152.
 9. Influence of dynamic loads different in duration on changes in the activity of lactate dehydrogenase isoenzymes in intervertebral disc cells. Slobozhanskyi herald of science and sport Kharkiv State Academy of Physical Culture, 2020.- Vol 8, No 2 – Р. 96-108.
 10. Гормональні та репродуктивні розлади у самців щурів внаслідок надмірного споживання рафінованої соняшникової олії. Проблеми ендокринної патології [медичний науково-практ. журн.] (Scopus) «Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків, , 2020. – № 3 – С. 98-103.
 11. Особливості поведінкових реакцій щурів у тесті «відкрите поле» при алімінтарному споживанні жирів різного походження. Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія, [наук. журн.] ХНПУ імені Г.С.Сковороди, м. Харків,  2020. – Том 22, №1– С. 8-20.
 12. Стан сперматогенезу дорослих самців щурів після надмірного та хронічного споживання різних харчових жирів. The scientific heritage, Budapest, Hungary. No 51 (2020) – Р.20-22.

Підвищення кваліфікації:

Підвищення кваліфікації на базі кафедри анатомії і фізіології імені
Я.Р. Синельникова ХНПУ ім. Г.С. Сковороди у травні 2019 року.

 

Other Members