шпанько

Шпанько Тетяна Сергіївна

старший викладач кафедри української та іноземних мов Харківської державної академії фізичної культури

Освіта: 2002 року закінчила Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна за спеціальністю філолог та здобула кваліфікацію філолога, викладача класичних мов і античної літератури, української мови та літератури.

Професійні дані:

2000-2002 – учитель спецкурсу «Латинська мова» у навчально-виховному комплексі № 89 м. Харкова.

2002-2007 – викладач латинської мови відділу міжнародного співробітництва Харківської державної академії фізичної культури.

2007-2011 – викладач кафедри української та іноземних мов Харківської державної академії фізичної культури.

З 2011 року – старший викладач кафедри української та іноземних мов Харківської державної академії фізичної культури.

З 2019 року – начальник відділу міжнародних зв’язків Харківської державної академії фізичної культури.

Наукові інтереси: класичні мови (давньогрецька, латинська), антична література, мовознавство, українська філологія, спортивна термінологія, спортивно-ігрове назовництво, спортивний жарґон, філософія освіти.

Основні наукові праці:

 1. Шпанько Т.С. Особливості викладання латинської мови для студентів спеціалізації «Фізична реабілітація». Міжвузівська науково-методична конференція 4-5 червня 2008 року «Навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі» (Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, м. Харків).
 2. Шпанько Т.С., Карпець Л.А. Дещо про невербальні засоби спілкування у спорті. Всеукраїнська науково-практична конференція «Мова у професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект». Вісник Університету цивільного захисту України.
 3. Шпанько Т.С., Карпець Л.А. Народне спортивно-ігрове назовництво як елемент спортивного термінотворення. Вісник Національного університету. Проблеми української термінології. – № 648. Львів, 2009. С. 118-121. Фахове видання.
 4. Сорокіна Ю.М., Шпанько Т.С. Особенности обучения чтения иностранных текстов по специальности в неязыковом ВУЗе. V Международная научно-практическая интернет-конференция 17-18 июня 2010 г. «Спецпроект: анализ научных исследований». Днепропетровск, 2010. С. 105-107.
 5. Шпанько Т.С. Основные аспекты преподавания латинского языка студентам-реабилитологам. Збірник матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Концепція навчання комунікативній іноземній мові у немовних ВНЗ» (25 березня 2013 року). с. 145-146.
 6. ПриходькоВ.С., Шпанько Т.С. Формування комунікативної компетентності у студентів у процесі вивчення іноземної мови. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Наука в інформаційному просторі» (10-11 жовтня 2013 року). Т. 6. С. 41-43
 7. Карпець Л.А. Шпанько Т.С. Особливості формування сучасної спортивної термінології. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації». Дніпропетровськ.
 8. ПриходькоВ.С., Шпанько Т.С. Лінгво-комунікативні основи навчання іншомовного діалогічного мовлення. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Спецпроект: аналіз наукових досліджень». (30-31 травня 2014 р., Київ – Дніпропетровськ).
 9. Карпець Л.А, Шпанько Т.С. Книга в культурно-освітньому просторі Матеріали II Міжнародної науково практичної конференції. Одеський національний юридичний університет. Одеса, червень, 2015. с. 60-63
 10. Шпанько Т.С. Диференційований підхід до вивчення латинської мови студентами-медиками. Національний юридичний університет ім.. Я.Мудрого «Іноземні мови у вищий освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи». Харків, 2016. с. 9-12.
 11. Карпець Л.А, Шпанько Т.С. Освітня реальність: філософське розуміння. Благодійна організація «Центр практичної філософії», Інститут філософії ім.. Г.С.Сковороди НАН України. Практична філософія. Науковий журнал. №1, 2017 (№ 63). Київ, с. 81-86.
  Фахове видання
 12. Шпанько Т.С. Специфіка термінологічної підготовки іноземних студентів-реабілітологів. Харківський національний автомобільно-дорожній університет. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам», Харків. 2017. с. 342-345.
 13. Карпець Л.А., Приходько В.С., Шпанько Т.С.Семантичні номінації спортивного жарґону (метафоричні перенесення). Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Переяслав-Хмельницький. 27 лютого 2017 року. С. 273-276.
 14. Шпанько Т.С. Щодо організації самостійної роботи іноземних студентів під час вивчення дисципліни «Латинська мова» спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». Харківський національний автомобільно-дорожній університет. «Проблеми і перспективи підготовки іноземних студентів». Харків, 12-13 жовтня 2017 р.
  с. 401-404.
 15. Карпець Л.А, Шпанько Т.С. Візуалізація мовлення та її антропологічні наслідки. «Актуальні питання суспільних наук: соціологія, політологія, філософія, історія» (13-14 жовтня 2017 року). Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація». С. 77-79.
 16. Карпець Л.А, Шпанько Т.С. Соціальні діалекти як структурні компоненти національної мови. «Паралелі та контрасти: мова, культура, комунікація». 27 жовтня 2017 року, м. Одеса. С. 36-39.
 17. Приходько В.С., Шпанько Т.С. Формування аналітико-оцінних умінь студентів-іноземців в професійній діяльності. «Інновації та традиції у мовній підготовці студентів».14 грудня 2017 року, м. Харків. с. 224-225.
 18. Стрюк К.М., Карпець Л.А., Шпанько Т.С. Тенденції освітньої реальності сучасного інформаційного простору. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні філософські, політологічні проблеми розвитку людини і суспільства у динамічному та глобалізованому світі» 22-23 грудня 2017 року, м. Київ. с. 25-29.
 19. Шпанько Т.С. Особливості застосування комунікативної методики під час вивчення української мови студентами-іноземцями. Харківський національний автомобільно-дорожній університет. Міжнародний науково-методичний семінар «Ключові аспекти формування у полікультурному середовищі іноземної комунікативної компетенції суасного студентства», 24 травня 2018 року. м. Харків с. 84-86
 20. Lebedev S., Abdula A., Bezyasichny B., Karpets L., Efremenko A., Shpanko T. Model indicators of technical and tactical actions for highly qualified footballers with different roles in the Premier League of Ukraine. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 18 (2), Art 103, pp. 706-709, 2018. June 30
 21. Lebedev S., Bezyasichny B., Stadnik S., Bulgakov A., Khudyakova V., Shpanko T.  Comparative analysis of strength preparation indicators of 12-13-year-old junior football players. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 18(4), Art 356, pp.2364 – 2367, 2018. December 31, 2018. Scopus
 22. Карпець Л.А, Шпанько Т.С. Особливості мовної освіти сучасного інформаційного суспільства. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи». 20 лютого 2019 року. Національний юридичний університет ім. Я.Мудрого. Харків. С. 244-248.
 23. Карпець Л.А, Шпанько Т.С. Феномен освітньої реальності в інформаційному суспільстві. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні філософські, політологічні та культурологічні проблеми розвитку людини і суспільства у динамічному та глобалізованому світі». 8-9 лютого 2019 року, м. Київ. с. 9-13.
 24. Карпець Л.А, Шпанько Т.С. Людинологічний аспект мовленнєвих практик інформаційного суспільства. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути», Київ, 15 травня 2020 року. С.441-448.
 25. Карпець Л.А., Шеховцова В.В., Шпанько Т.С. Інтерактивно-комунікативні чинники трансформацій освітньої реальності в інформаційному суспільстві. Колективна монографія «Інформаційне суспільство: сучасні трансформації», 2020. Монографія / За ред. У. Лешко; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю. 2020. С.30-36.
 26. Карпець Л.А, Шпанько Т.С. Освітній потенціал цінностей спортивної діяльності. XX Міжнародна науково-практична конференція «Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи» 17-18 грудня 2020 року, м. Харків, Харківська державна академія фізичної культури.
 27. Serhii Lebediev, Boris Bezyasichny, Andrii Pertsukhov, Victor Shalenko, Svyatoslav Koval, Victoriia khudiakova, Tetiana Sydorova. Dynamics of morphological and functional indicators of 10–12-year-old football players involved in the children and youth sports school program. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol.20 (6), Art 475, pp. 3521 – 3527, 2020 online ISSN: 2247 – 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN – L = 2247 – 8051 © JPES December 30, 2020. Scopus https://efsupit.ro/images/stories/decembrie2020/art%20475.pdf

Бере активну участь у виконанні ініціативної теми кафедри української та іноземних мов ХДАФК на 2021-2025рр. «Мовленнєві практики як засіб формування комунікативної компетенції фахівців фізичної культури та спорту».

Підвищення кваліфікації:

 1. Підвищення кваліфікації при кафедри теорії і практики англійської мови (без відриву від виробництва). Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди з 05 грудня 2014 року до 05 січня 2015 року.
 2. Підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників у ХVII Міжнародній школі-семінарі «Сучасні педагогічні технології в освіті» в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інституту» з 29 по 31 січня 2020 року.
 3. Підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників «Забезпечення якості вищої освіти у сфері фізичної культури та спорту» в Харківській державній академії фізичної культури з 19 жовтня по 30 жовтня 2020року.
 4. Онлайн-практикум «Інтернаціоналізація закладів освіти як обов’язкова передумова успішної грантової діяльності». ГО «Асоціація проєктних менеджерів України». Центрально-європейська академія навчань та сертифікації. Листопад 2020 року.

Бере активну участь в організації та проведенні культурно-масових заходів, наукових конференцій ХДАФК.

У 2019 році брала участь як експерт у міському конкурсі студентських проєктів «Харків – місто молодіжних ініціатив» у номінації «Харків – місто творче, відкрите, толерантне». Щороку готує студентів до участі у міжнародних конкурсах імені П.Яцика, Т.Шевченка.

2019 року нагороджено Грамотою Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

 

Інші НПП