image003

Стадник Світлана Олександрівна

помічник ректора Харківської державної академії фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання і спорту

Стадник Світлана Олександрівна з 02.09.2019 року працює на посаді помічника ректора з наукової роботи.

Стадник С.О. є випускницею кафедри менеджменту фізичної культури Харківської держаної академії фізичної культури. У 2012 році закінчила аспірантуру ХДАФК та у цьому ж році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.02 – «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» за темою «Організаційно-управлінські умови діяльності училищ фізичної культури в Україні».

Науковий доробок Світлани Олександрівни налічує близько 70 наукових праць, з яких 5 публікацій у виданні, що індексується у наукометричній базі Scopus, більше 40 публікацій у фахових виданнях України, 1 колективна монографія, 4 навчально-методичні посібники.

Стадник С.О. проводить науково-організаційну роботу щодо участі молодих вчених, здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників Академії у різних конкурсах наукових робіт, проєктів та інших наукових заходах, брала участь у складі робочої групи з розробки Стратегії розвитку Харківської області на період 2021–2027 років.

Член Ради молодих вчених при Харківській обласній державній адміністрації.

Стадник С.О. є редактором Слобожанського науково-спортивного віснику, який входить до Переліку наукових фахових видань України категорії Б.

За ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків Стадник Світлана Олександрівна нагороджена Подякою Міністерства освіти і науки України (наказ від 29.12.2020 р. № 511-к).

Other Members