сутула

Сутула Василь Опанасович

професор кафедри.доктор педагогічних наук.

Освіта:вища (у 1980 році закінчив Харківський державний університет ім. М.Горького).

Досвід професійної діяльності: 40 років. Під керівництвом В.О. Сутули захищено 11 кандидатських дисертацій. Ним надруковано чотири монографії, п’ять навчальних посібників та більше ста наукових статей.

Наукові інтереси: основними науковими здобутками є:

– розробка інтегративної теорії фізичної культури як системи узагальнюючого знання, що розкриває соціальні механізми, основні напрями та закономірності історичної еволюції сфери діяльності людей, пов’язаної з використанням фізичних вправ;

– формулювання нової наукової парадигми фізичної культури, яка представляє собою систему світоглядних уявлень і понять про сферу діяльності людей, пов’язану з використанням фізичних вправ;

– визначення базового принципу, який лежить в основі  соціального механізму саморозвитку сфери діяльності людей, пов’язаної з використанням фізичних вправ;

– виділення основних напрямів історичної еволюції сфери діяльності людей, пов’язаної з використанням фізичних вправ;

– уведення в широкий науковий обіг поняття «сфера діяльності людей, пов’язана з використанням фізичних вправ» та консенсусних визначень понять «фізична культура», «спорт», «фізичне виховання», «фізичний фітнес», які в межах інтегративної теорії фізичної культури є базовими конструктами і представляють собою систему підпорядкованих понять.

Результати наукових досліджень В.О. Сутули, які відображають основні напрями розвитку сфери діяльності людей, пов’язаної з використанням фізичних вправ (спорт, фізичне виховання, фізичний фітнес), представлені ним у циклі статей, опублікованих останніми роками у вітчизняних та зарубіжних наукових журналах.

 

Основні наукові праці:

Проблеми розвитку спорту як соціально значущого явища, відображені в статтях.

Василь Сутула. Культурно-історичні витоки сучасного спорту (повідомлення перше) / Василь Сутула // Слобожанський науково-спортивний вісник, 2017. – № 6 (62). – С. 107-112.

Василь Сутула. Культурно-історичні витоки сучасного спорту (повідомлення друге) / Василь Сутула // Слобожанський науково-спортивний вісник, 2018. – № 2 (64). – С. 73-81.

Василь Сутула. Узагальнююче визначення поняття «спорт» як один з базових конструктів узагальнюючої теорії фізичної культури та теорії спорту / Василь Сутула // Слобожанський науково-спортивний вісник, 2018. – № 1(64). – С 89-97.

Vasil Sutula. General Definition of the Concept  «Sports”. Journal of Physical Fitness, Medicine & Treatment in Sport. 2018: 4 (4).555644: Published: July 12, 2018.

Vasil Sutula. Theory of Sports: Two Faces Developments. J Phy Fit Treatment & Sports. 2019; 6(4): 555692.  DOI: 10.19080/JPFMTS.2019.06.555692003

Проблеми розвитку фізичного виховання, як соціально значущого явища, відображені в статтях.

Василь Сутула. Про сутність зв’язку між фізичною культурою і фізичним вихованням (повідомлення перше) / Василь Сутула // Теорія і методика фізичного виховання і спорту . – 2017. – №4. – С. 91-96.

Василь Сутула. Про сутність зв’язку між фізичною культурою і фізичним вихованням (повідомлення друге) / Василь Сутула// Теорія і методика фізичного виховання і спорту . – 2018. – №1. – С. 78-84.

Сутула, В. (2019), “Особливості культурно-історичної трансформації поняття “фізична культура”, Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5(73), С. 5-13, doi:10.15391/ snsv.2019-5.001

Сутула В.О., Васьков Ю.В., Бондар А.С. Формування фізичної культури особистості – стратегічне завдання фізкультурної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів // Слобожанський науково-спортивний вісник, 2009. – № 1.- С.47-52.

V.O. Sutula. Health of Schools, as a Social and Pedagogical Problem. OAJ Gerontol & Geriatric Med. 2018; 3(5): 555621. DOI: 10.19080/OAJGGM.2018.03.555621

Vasil Sutula.Culturally Historical Origins of Concept “Physical Education”. J Phy Fit Treatment & Sports. 2019; 7(1): 555702. DOI: 10.19080/JPFMTS.2019.07.555702002.

Проблеми розвитку фізичного фітнесу, як соціально значущого явища, та споріднених форм його соціального прояву відображені в статтях.

Василь Сутула (2016), «Про сутність зв’язку між фізичною культурою, фізичною рекреацією та фізичним фітнесом», Теорія і методика фізичного виховання і спорту, №4, С. 77-84.

Сутула, В. (2019), «Термінологічно-понятійні проблеми пізнання оздоровчо-рекреаційного напряму розвитку фізичної культури сучасності», Слобожанський науково-спортивний вісник, № 2(70), С. 5-12, doi:10.15391/snsv.2019-2.001

Сутула В. Фізичний фітнес як один з напрямків розвитку фізичної культури / В.Сутула, Л. Луценко, А. Жадан, А. Сутула // Слобожанський науково-спортивний вісник, 2018. – № 4(66). – С. 63-66.

Василь Сутула. Фітнес і рекреація: теоретико-концептуальний дискурс. Міжнародна конференція «Сталий розвиток і спадщина у спорті: проблеми та перспективи», 21-22 листопада 2018 року НУФВСУ м. Київ.

Сутула, В. (2019), “Термінологічно-понятійні проблеми пізнання оздоровчо-рекреаційного напряму розвитку фізичної культури сучасності”, Слобожанський науково-спортивний вісник, № 2(70), С. 5-12, doi:10.15391/snsv.2019-2.001

Vasyl Sutula, Mikhail Ibragimov, Larisa Lutsenko. Personal Physical Culture – The Basis of Health Summer People. OAJ Gerontol & Geriatric Med. 2019; 5(1): 555653. DOI: 10.19080/OAJGGM.2019.05.555653

Проблеми розбудови інтегративної теорії фізичної культури відображені в статтях.

Сутула В.А. Теория физической культуры: научный миф или реальность? / В.А.Сутула, Г.В.Власов // Теория и практика физической культуры. – 2013. – N 5. – С. 10-14.

Сутула В. О. Системоутворювальна функція фізичної культури // Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук. – теорет. журн.] – Харків : ХДАФК, 2014. – № 1 (39). – С. 118-121.

Василь Сутула. Концептуальні положення узагальнюючої теорії фізичної культури / Василь Сутула// Теорія і методика фізичного виховання і спорту . – 2017. – №3. – С. 107-115.

Василь Сутула. Епістемологія понять «фізична культура» та «спорт» : науково-теоретичний аналіз. Практична філософія, 2018, № 3. – С. 171-180.

Сутула, В. (2019), “Особливості культурно-історичної трансформації поняття “фізична культура””, Слобожанський науково-спортивний вісник, №5(73), С. 5-13, doi:10.15391/ snsv.2019-5.001

Сутула Василь. Парадигма фізичної культури / Василь Сутула // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. Вип. 8 (27). Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. 380 с. (стор. 356-361).

Vasyl Sutula. Prospects for Developing a Generalization Theory of Physical Culture. Biomed J Sci &Tech Res 5(2)- 2018. BJSTR. MS.ID.001177. DOI: 10.26717/ BJSTR.2018.05.001177.

Vasil Opanasovych Sutula. Generalizing the Definition of “Physical Culture”. J Phy Fit Treatment & Sports. 2018; 2(3): 555586. DOI: 10.19080/JPFMTS.2018.02.555586

Vasyl Sutula. Social Mechanism of Self-Development of Physical Culture. Am J Biomed Sci & Res. 2019 – 2(6). AJBSR. MS.ID.000611. DOI: 10.34297/AJBSR.2019.02.000611. Received: April 18, 2019 | Published: May 02.

Vasyl Sutula. Human Function of Physical Culture. Am J Biomed Sci & Res. 2019 – 1(6). AJBSR.MS.ID.000560.DOI: 10.34297/AJBSR.2019.01.000560

Підвищення кваліфікації: пройшов стажування з метою вивчення педагогічного досвіду організації навчально-виховного процесу, поглиблення спеціальних фахових та науково-методичних компетентностей зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» на кафедрі «Фізичне виховання» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» у 2019 році.

Other Members