ТКАЧОВ-217×300

Ткачов Сергій Іванович

професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри

посада: професор кафедри педагогіки та психології

наукова ступінь: доктор педагогічних наук (2013 р.),

наукове звання: професор (2015 р.)

освіта: Харківський державний університет імені О.М. Горького

(зараз – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна),

закінчив у 1983 році механіко-математичний факультет, науково-педагогічне відділення, спеціальність «математика», кваліфікація «математик, викладач математики» (рішення ДЕК від 30.05.1983 р.), диплом з відзнакою ЖВ-І № 11303, виданий 16.09.1983 р., реєстраційний номер № 233

досвід професійної діяльності: усього 39 років – 9 років практичної роботи вчителем у школі та 30 років педагогічної роботи у вищій школі,
а саме:

1981-1983 рр. – вихователь групи подовженого дня у школи № 60

1983-1987 рр. – учитель математики, інформатики у школи № 95

1987-1990 рр. – учитель математики у школі з поглибленим вивчення німецької мови № 134

1990-1997 рр. – викладач, старший викладач кафедри педагогіки ХДУ імені О.М. Горького

1997-1998 рр. – доцент кафедри соціальної роботи та психології Народної української академії

1998-2015 рр. – декан факультету «Соціальний менеджмент» Народної українській академії

2015-2011 рр. – доцент кафедри педагогіки і психології Національного фармацевтичного університету

2011-2013 рр. – докторант ХНПУ імені Г.С. Сковороди

2013-2015 рр. – завідувач кафедри педагогіки та психології ХДАФК

2015-2019 рр. – проректор з науково-педагогічної роботи ХДАФК

з 01.07.2019 р. – професор кафедри педагогіки та психології ХДАФК

наукові інтереси: громадянська освіта і громадянське виховання молоді, логіка і методологія наукових досліджень, питання підготовки спортсменів, викладання педагогіки у спортивно-педагогічному виші.

основні наукові праці: загальна кількість публікацій понад 190, серед яких найбільш важливим є такі:

 1. Ткачев С.И., Ткачева Н.А., Щекина Н.Б. Краткий обзор зарубежной педагогики : учеб. пособ. (утверджено Министерством образования Украины). ХГИФК, 1996. 104 с.
 2. Ткачев С.И., Ткачева Н.А. Нравственная и политическая культура как ценности воспитания: учебн. пособ. (рекомендовано Министерством образования Украины). Х.: ХГИ «НУА», 1999. – 83 с.
 3. Ткачев С.И. Основы педагогики: учеб. пособ. Х.: «НУА», 59 с.
 4. Ткачов С.І. Педагогічна психологія: метод. реком. для магістр. спец. «Педагогіка вищої школи». Х.: НФаУ, 2010. 40 с.
 5. Ткачов С.І. Громадянська освіта учнівської молоді: історико-педагогічні аспекти та термінологічне поле: навч. посіб. Х.: Вид. група «Основа», 2011. Вип. 01 (97). 96 с.
 6. Ткачов С.І., Ткачова Н.О. Духовнi цiнностi та громадянське виховання молодi: монографія. Х. : ХГУ «НУА», 2003. 87 с.
 7. Ткачов С.І. Громадянська освіта і громадянське виховання: історія та сучасність: монографія. Х. : ТОВ «ЕДЕНА», 2009. 225 с.
 8. Ткачов С.І. Теорія та практика громадянського виховання дітей і молоді у вітчизняному громадсько-педагогічному русі другої половини ХІХ – початку ХХ століття : монографія. Х : «Цифрова друкарня № 1», 2012. 396 с.
 9. Tkachov S., Aghyppo А., Orlenko О. Role of physical education on the formation of a healthy lifestyle outside of school hours // Journal of Physical Education and Sport. 2016. № 16(2), Art 54. pp. 335-339. online: ISSN: 2247 – 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN – L = 2247 – 8051 © JPES
 10. Tkachov , Tomashevska А., Popova О., Tkachova N., Grechanyk O., Grygorash V. The application of distance technology in student education Journal of Critical Reviews. 2020. http://www.jcreview.com/?mno=106431 Vol. 7. ISSUE 19. pp. 1480-1483. ISSN-2394-5125.
 11. Ткачов С., Гант О., Валюх Е. Профилактика агресивного поведения в танцевальном дуете (англ. версія в ел. формі) // Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків: ХДАФК, 2017. № 5. С. 33-38.
 12. Ткачов С.І., Приходько В.В. До питання про вдосконалення організації системи підготовки спортсменів (англ. версія в ел. формі) // Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків: ХДАФК, 2019. № 2 (70). С. 86-90.
 13. Tkachov S., Tkachova N., Shcheblykina T. Professional training of future teachers in dual form of higher education learning. Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian School: monograph.
  Edit.: I.F. Prokopenko, I.M. Trubavina. Prague, OKTAN PRINT, 2020. P. 43-54.
 14. Ткачов С.І., Ткачова Н.О., Ткачов А.С. Академічні цінності сучасної університетської освіти: суть, склад та значення Polish science journal. Warsaw: Sp. zo. o. (issue 8(29), 2020) 2020. 97 p. P. 48-53.
 15. Ткачов С.І., Ткачова Н.О., Ткачов А.С. Формування корпоративної культури майбутніх учителів як педагогічна проблема. Інновації педагогічної освіти в умовах викликів сьогодення: монографія; за наук. ред. С.Я. Харченка. К.: Талком, 2019. С. 98-121.
 16. Ткачов С.І., Ткачова Н.О., Ткачов А.С. Виявлення факторів впливу на навчальну мотивацію студентів-спортсменів. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків: ХДАФК, 2019. № 6 к. С. 95-97.
 17. Ткачов С.І., Ткачова Н.О., Ткачов А.С. Шляхи підвищення рівня навчальної мотивації студентів на лекційних заняттях з педагогіки // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.].
  Запоріжжя : КПУ, 2020. Вип. 70. 230 с. Т. 4. С. 151-155.
 18. Гант О.Є., Ткачов С.І., Ткачов А.С. Методологія наукового дослідження (навч. посіб. для магістрантів та аспірантів, які навчаються за  спеціальністю 017- фізична культура і спорт ). Х., 2016. 80 с.
 19. Гант О.Є., Ткачов С.І., Ткачов А.С. Основні вимоги до оформлення дисертаційної робот на здобуття ступеня доктора філософії (методичні рекомендації для аспірантів). Х., 2016. 56 с.
 20. Ажиппо О.Ю., Гант О.Є., Ткачов С.І. Дисертаційна робота питання логіки, методології, психодіагностики та оновлені вимоги до оформлення (методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії). Х., 2017. 68 с.
 21. Гант О., Ткачов С., Ткачова Н., Ткачов А. Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Психолого педагогічні аспекти професійної діяльності» (для здобувачів вищої освіти освітньо-наукового рівня «доктор філософії» спеціальності 017 Фізична культура і спорт). Х., 2020. 40 с.
 22. Гант О., Ткачов С., Ткачова Н., Ткачов А. Методичні рекомендації для вивчення дисципліни «Педагогіка» (для здобувачів вищої освіти рівня «бакалавр» спеціальності 014 «Середня освіта» за освітньою програмою «Учитель фізичної культури»). Х., 2020. 44 с.

підвищення кваліфікації:

– з 10.05.2018 р. по 10.06.2018 р. з методики викладання педагогічних дисциплін в обсязі 90 год (УІПА)

– у квітні 2020 р. участь у науково-практичному семінарі «Психолого-педагогічні аспекти виховання та навчання дітей з розладами спектру аутизму» в обсязі 6 годин (ХДАФК)

– з 19.10.2020 р. по 30.10.2020 р. навчання на курсах підвищення кваліфікації в обсязі 30 год. (ХДАФК)

– з 04.12.2020 по 06.12.2020 тренінг «Будь у тренді: МІГ в онлайн»
в обсязі 12 год. (Gefordert durch die Bundesrepublik Deutschland,
за підтримки Федеративної Республіки Німеччина, фонд Фридриха Науманна)

– з 15.01.2021 по 19.02.2021  ON-LINE науково-дидактичне стажування

«Сучасні тренди розвитку вищої освіти в європейських університетах фізичної культури, спорту та туризму», на базі Інституту спорту і фізичної культури
у м. Бидгощ (Польща)

Інші НПП