є

Єрмолаєв Валерій Кирилович

доцент кафедри української та іноземних мов

Освіта:

Закінчив у 1971 році Харківський державний університет ім. О.М.Горького, спеціальність «Англійська мова», кваліфікація – перекладач-референт

Досвід професійної роботи:

доцент кафедри української та іноземних мов ХДАФК з 1981 року

Наукові інтереси: англійська мова, іноземна мова, викладання іноземних мов, мовленнєва практика

Основні наукові праці:

 1.  Информационный анализ аудиотекста: материалы междунар. наук.- практ.конфер.,г.Харьков, 17-18 декабря 2014г. С.146-147.
 2.  Удосконалення комплексної фізичної підготовленості спортсменіврегбістів. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2015. №1.С.16-21.
 3. Организация учебного процесса по развитию речевой активности студентов спортивного вуза на занятиях по иностранному языку: материалы III Всеукр.научно-практ.конф., г Харьков, 15 ноября 2016г. С. 19-21.
 4. Формирование умений и навыков самостоятельной работы студентов, изучающих иностранный язык: материалы VIII междунар. научно-метод. конф., г. Одесса, 6-7 октября 2016. С.158-160.
 5.  Направленное обучение аудированию: материалы XI междунар. научнопракт. конф., г Харьков, 22-24 мая 2015. С. 57-59.
 6. . Нові можливості викладання мови в умовах комп’ютерізації сфери освіти у роботі з іноземними студентами: матеріали методичного семінара “” Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам””, м.Харків, 2017. С. 97-98.
 7.  Методика совершенствования устных монологических высказываний студентов с использованием резервных средств письменной речи: материалы междунар. научно-практ. конф., г.Харьков,12-13 октября 2017г. С. 292-294.
 8.  Перевод как способ развития навыков речевой деятельности иностранных студентов: материалы междунар. научно-практ семинара г. Харьков, 14 декабря 2017г. С.103-105.
 9.  Перевод как способ развития навыков речевой деятельности студентов спортивного вуза: материалы всеукр.научно-практ. конф., г.Харьков, 20 февраля 2019г. С. 60-62.
 10.  Обучение сжатию текста как одному из компонентов владения иностранным языком. Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы: материалы XXIV Междунар. научно-практ. интернет-конф., г Переяслав-Хмельницкий, 7 октября 2019г. С. 212-213. “
 11. Історичні передумови розвитку іншомовної освіти в Україні в контексті підготовки майбутніх тренерів. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, серія
 12. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Вип.1(121) 2020. С.80-86. 114с. 12. How to develop spoken English skills. Мова і спеціальність: актуальні проблеми навчання іноземців у закладі вищої освіти: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції, Харків 14-15 травня 2020 р. / Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет радіоелектроніки, Ленкоранський державний університет. – Харків: ХНУРЕ, 2020. С.98-103. 13.
 13. Оніщук І.І., Приходько В.С., Соїна І.Ю., Єрмолаєв В.К., Петрусенко Н.Ю., Лінченко Н.Ю., Демченко І.І., Максимчук Б.А. Історичні передумови розвитку іншомовної освіти в Україні в контексті підготовки майбутніх тренерів. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, серія
 14. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Вип.1(121) 2020. С.80-86. 114с. 14. Language and its functions in the educational process (Всеукраїнський науково-практичний семінар «Мова і право», Дніпропетровськ, 29 жовтня 2020р. С.67-68 15. Мова як явище культури в освітньому процесі та її функції (Міжнародний науково-практичний семінар «Інновації та традиції у мовній підготовці студентів», Харків, ХНУБА 8 грудня 2020р.

Бере участь у виконанні плану науково-дослідної роботи кафедри української  та іноземних мов ХДАФК на 2021-2025рр «Мовленнєві практики як засіб формування комунікативної компетенції фахівців фізичної культури та спорту».

Підвищення кваліфікації:

Підвищення кваліфікації при кафедрі теорії і практики англійської мови Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди з 05 грудня 2014 р. до 05 січня 2015 р.

Участь у XVII Міжнародній школі-семінарі «Сучасні педагогічні технології в освіті». Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 29-31 січня 2020.

 

Інші НПП