1. Конституція України - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text https://www.president.gov.ua/documents/constitution
 1. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. із змінами https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
 2. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
 3. Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 р. із змінами. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12#Text
 4. Закон України «Про наукову і науко-технічну діяльність» від 13.12.1991 р. із змінами - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1977-12#Text , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text
 5. Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. із змінами - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text
 6. Закон України «Про оплату праці » від 24.03.1995 р. із змінами - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80#Text
 7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про атестацію наукових працівників» від 13.08.1999 р. № 1475 із змінами - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1475-99-%D0%BF#Text
 8. Постанова Кабінету Міністрів України « Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників » від 14.06.2000 р. № 963 із змінами - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-2000-%D0%BF#Text
 9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 04.03.2004 р. № 257 із змінами - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/923-99-%D0%BF#Text
 10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента» від 27.12.2008 р. № 1149 із змінами – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1149-2008-%D0%BF#Text
 11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника » від 24.07.2013 р. № 567 - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF#Text
 12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» від 31.01.2001 р. № 78 із змінами - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1222-2002-%D0%BF#Text
 13. Постанова Кабінету міністрів «Про затвердження Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи» від 14.04.2004 р. № 494 - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/494-2004-%D0%BF#Text
 14. Постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 із змінами - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF#Text
 15. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам » від 14.04.1997 р. № 346 із змінами - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/346-97-%D0%BF#Text
 16. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок» від 23.05.2001 р. № 559 із змінами - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/559-2001-%D0%BF/ed20020215#Text
 17. Постанова Кабінету Міністрів України « Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів » від 01.03.1999 р. № 309 із змінами - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/309-99-%D0%BF#Text
 18. Наказ Міністерства освіти і науки України « Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ », від 26.09.2005 № 557 із змінами - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1130-05#Text
 19. Наказ Міністерства освіти і науки України « Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах », від 26.09.2005 № 557 із змінами - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1130-05/ed20181002#Text
 20. Наказ Міністерства освіти і науки України « Щодо Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ та ІV рівнів акредитації» від 01.10.2006 р. № 422 із змінами - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1197-06#Text
 21. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ та ІV рівнів акредитації» від 24.12.2002 р. № 744 із змінами - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0600-03#Text
 22. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів » від 07.08.2002 р. № 450 - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0698-02#Text
 23. Спільний наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України « Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій » від 28.06.1993 р. № 43 - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0076-93#Text
 24. Наказ Міністерства освіти і науки України « Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів » від 01.06.2013 р. № 665 - https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0665729-13#Text
 25. Європейська хартія дослідників та кодекс працевлаштування наукових працівників https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/reforma-nauki/yevropejska-hartiya-doslidnikiv-ta-kodeks-pracevlashtuvannya-naukovih-pracivnikiv