Спортивний клуб ХДАФК "СКІФ"

 

Положення про спортивний клуб

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Рішенням установчих зборів засновників
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СПОРТИВНИЙ КЛУБ
ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ «СКІФ»
від „___”____________ 20___ р.

Протокол №1
Президент
____________К.В. Ананченко

С Т А Т У Т
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«СПОРТИВНИЙ КЛУБ ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ «СКІФ»

Харків – 2014 р.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СПОРТИВНИЙ КЛУБ ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ «СКІФ» (далі ГО «СК ХДАФК «СКІФ») є громадською організацією, яка створена на основі спільності інтересів громадян для реалізації мети та завдання, передбачених цим Статутом.

1.2. ГО «СК ХДАФК «СКІФ» є неприбутковою організацією, що створена і діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про фізичну культуру і спорт», інших законів України та цього Статуту.

1.3. ГО «СК ХДАФК «СКІФ» співпрацює з органами державної влади і місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також міжнародними урядовими та неурядовими організаціями в Україні і за кордоном, які сприяють виконанню мети і завдань ГО «СК ХДАФК «СКІФ».

1.4. ГО «СК ХДАФК «СКІФ»є самостійною юридичною особою.

1.5. Назва ГО «СК ХДАФК «СКІФ»

Повна:

Українською мовою: Громадська організація «Спортивний клуб Харківської державної академії фізичної культури «СКІФ».

Російською мовою: Общественная организация «Спортивный клуб Харьковской государственной академии физической культуры «СКИФ».

Англійською мовою: Public organization "Sports Club of Kharkiv State Academy of Physical Culture «SKIF».

Скорочена:

Українською мовою: ГО «СК ХДАФК «СКІФ».

Російською мовою: ОО «СК ХГАФК «СКИФ».

Англійською мовою: PO «SC HSAPC «SKIF».

1.6. Місцезнаходження ГО «СК ХДАФК «СКІФ»: 61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99, каб.236.

2.НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ГО «СК ХДАФК «СКІФ»

2.1. Основною метою діяльності ГО «СК ХДАФК «СКІФ» є захист прав та інтересів членів організації, створення умов для самореалізації в спортивній діяльності, створення умов для здорового способу життя членів організації та їх соціальної захищеності, сприяння виконання державних програм у галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини та освітянських програм в місті Харкові та Харківській області

2.2. Напрямами діяльності ГО «СК ХДАФК «СКІФ»є:

- сприяння забезпеченню інтересів членів ГО «СК ХДАФК «СКІФ» у сфері спорту, в тому числі захист їх соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших інтересів;

- пропаганда і популяризація фізичної культури та спорту серед населення, залучення різних груп населення до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

- сприяння всебічному і гармонійному розвитку особи, зміцненню здоров‘я, формуванню здорового способу життя засобами фізичної культури та спорту;

- сприяння удосконаленню системи підготовки висококваліфікованих спортсменів, тренерів, суддів, забезпеченню успішного виступу спортсменів Харківщини на спортивних змаганнях;

- у встановленому законом порядку, організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів;

- внесення пропозиції до органів виконавчої влади з питань розвитку фізичної культури та спорту серед студентської молоді;

- участь в організації і проведенні спортивних змагань, зборів та інших заходів, згідно з діючими правилами змагань;

- одержання у порядку, визначеному законом, публічної інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

- надання допомоги в організації і проведенні заходів по підготовці і підвищенню кваліфікації своїх тренерів та суддів;

- вільне поширення інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

- здійснення господарської та іншої комерційної діяльності шляхом створення госпрозрахункових установ, організацій з правами юридичної особи, заснування підприємств;

- організує виготовлення офіційної, пам’ятної та нагородної атрибутики з символікою ГО «СК ХДАФК «СКІФ»;

- сприяє участі в організації проведення наукових досліджень, видає методичні, довідково-інформаційні та інші матеріали, пов’язані з фізичною культурою та спортом;

- проведення конференцій, семінарів, відкритих лекцій, показових тренувань, майстер-класів з метою підвищення кваліфікації спортивних працівників в тому числі в районних та селищних радах Харківської області;

- розвиток міжнародних зв’язків і співробітництва зі спортивними організаціями вітчизняних та закордонних навчальних закладів, установ,підприємств та громадських організацій;

- співпрацює з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськими об’єднаннями, комітетами, може вступати до спілок громадських організацій;

- отримання грантів, грошової та майнової спонсорської допомоги від українських і іноземних підприємств, установ та організацій.

- ГО «СК ХДАФК «СКІФ» може бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону;

- ГО «СК ХДАФК «СКІФ» самостійно визначає форми та системи організації оплати праці штатних працівників ГО «СК ХДАФК «СКІФ». – 2.3. На працівників ГО «СК ХДАФК «СКІФ» поширюється законодавство України про працю, соціальне страхування і соціальне забезпечення.

інша, не заборонена законом діяльність.

3.ЧЛЕНСТВО У ГО «СК ХДАФК «СКІФ»

3.1. Членство у ГО «СК ХДАФК «СКІФ» є індивідуальним та може бути почесним.

3.2. Членами ГО «СК ХДАФК «СКІФ» можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які визнають принципи, мету, напрямки та Статут ГО «СК ХДАФК «СКІФ», сприяють їх втіленню, сплачують членські внески.

3.3. Прийом членів до ГО «СК ХДАФК «СКІФ» здійснюється за рішенням Президії ГО «СК ХДАФК «СКІФ» на підставі поданої заяви.

3.4. Членство у ГО «СК ХДАФК «СКІФ» може бути припинено на підставі особистої заяви індивідуального члена, поданої до Президії.

3.5. Член ГО «СК ХДАФК «СКІФ» може бути виключений з членів, якщо він не виконує обов’язків члена ГО «СК ХДАФК «СКІФ», своїми діями або бездіяльністю шкодить репутації Федерації, його фінансовому стану. Рішення про виключення приймається Президією ГО «СК ХДАФК «СКІФ» простою більшістю голосів присутніх членів.

3.6. Права та обов‘язки членів ГО «СК ХДАФК «СКІФ»

Члени ГО «СК ХДАФК «СКІФ» мають право:

- обирати та бути обраними до керівних органів ГО «СК ХДАФК «СКІФ», брати участь у їх діяльності;

- брати участь у всіх заходах, що здійснюються ГО «СК ХДАФК «СКІФ»;

- вносити пропозиції до всіх органів ГО «СК ХДАФК «СКІФ» з питань, що пов’язані з його діяльністю;

- отримувати інформацію про діяльність ГО «СК ХДАФК «СКІФ»;

- вільно виходити з членів ГО «СК ХДАФК «СКІФ» шляхом подання письмової заяви;

3.7. Члени ГО «СК ХДАФК «СКІФ» зобов’язані:

- виконувати вимоги Статуту та інших документів ГО «СК ХДАФК «СКІФ»;

- організаційно підтримувати діяльність ГО «СК ХДАФК «СКІФ» згідно з рішеннями, що приймаються Конференціями та Президією, брати активну участь у діяльності ГО «СК ХДАФК «СКІФ»;

- утримуватися від дій, що можуть завдавати шкоду інтересам ГО «СК ХДАФК «СКІФ»;

3.8. Виключення із членів здійснюється за рішенням Президії у випадках:

- за власним бажанням члена;

- систематичного порушення положень Статуту;

- порушення професійної етики;

- вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду ГО «СК ХДАФК «СКІФ»;

- неучасті в діяльності ГО «СК ХДАФК «СКІФ» протягом 12 попередніх місяців.

- несплати членських внесків на протязі року.

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ГО «СК ХДАФК «СКІФ»

4.1. Керівними та контролюючим органами ГО «СК ХДАФК «СКІФ»є:

- Конференція

- Президія

- Наглядова рада

4.2. Посадовими особами ГО «СК ХДАФК «СКІФ» є:

- Президент ГО «СК ХДАФК «СКІФ»

- Перший віце-президенти ГО «СК ХДАФК «СКІФ»

- Віце-президенти ГО «СК ХДАФК «СКІФ»

- Голова та члени Наглядової ради

4.3. Вищим керівним органом Федерації є Конференція.

4.4.Скликання Конференції:

Конференція скликається Президією ГО «СК ХДАФК «СКІФ» не менш як один раз на рік.

Позачергова Конференція скликається Президентом ГО «СК ХДАФК «СКІФ», Наглядовою радою або на вимогу більшості членів ГО «СК ХДАФК «СКІФ».

Про час та місце скликання Конференції всі члени ГО «СК ХДАФК «СКІФ» повинні бути письмово повідомлені не пізніше ніж за 14 календарних днів до почату Конференції.

4.5. До компетенції Конференції ГО «СК ХДАФК «СКІФ» належить вирішення таких питань:

- прийняття програми діяльності ГО «СК ХДАФК «СКІФ»;

- внесення змін і доповнень до Статуту ГО «СК ХДАФК «СКІФ»;

- обрання та відкликання Президії та Наглядової ради;

- заслуховування та затвердження звітів про діяльність Президії та Наглядової ради ГО «СК ХДАФК «СКІФ»;

- прийняття рішення про припинення діяльності ГО «СК ХДАФК «СКІФ», призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

- реалізує у встановленому законом порядку право власності на майно ГО «СК ХДАФК «СКІФ»;

4.6. Конференція правомочна приймати рішення за умови наявності кворуму, тобто якщо на Конференції присутні більш, три чверті членів ГО «СК ХДАФК «СКІФ», у тому числі за допомогою засобів зв‘язку.

Усі рішення приймаються шляхом відкритого голосування і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх членів ГО «СК ХДАФК «СКІФ». Рішення Конференції є обов’язковим для всіх членів та органів ГО «СК ХДАФК «СКІФ».

4.7. Президія ГО «СК ХДАФК «СКІФ»

Керівним органом ГО «СК ХДАФК «СКІФ», що діє в період між Конференціями, є Президія ГО «СК ХДАФК «СКІФ».

Президія ГО «СК ХДАФК «СКІФ»обирається зі складу членів ГО «СК ХДАФК «СКІФ» строком на 5 років і очолюється Президентом ГО «СК ХДАФК «СКІФ».

До складу Президії ГО «СК ХДАФК «СКІФ» входять три особи, за посадою: Президент, Перший віце-президенти, віце-президент ГО «СК ХДАФК «СКІФ».

Президія скликається Президентом ГО «СК ХДАФК «СКІФ» не менш як один раз на шість місяців.

Засідання Президії вважаються правомочними, якщо на них присутні більш половини його членів. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх членів Президії. За умови рівності голосів, голос Президента ГО «СК ХДАФК «СКІФ» є вирішальним.

4.8. Функції Президії ГО «СК ХДАФК «СКІФ»:

- визначає основні напрямки діяльності ГО «СК ХДАФК «СКІФ», співробітництва з іншими установами та організаціями;

- скликає чергові та позачергові Конференції;

- організує облік членів ГО «СК ХДАФК «СКІФ»;

- затверджує внутрішні документи, положення, що регламентують діяльність ГО «СК ХДАФК «СКІФ», проект програми діяльності ГО «СК ХДАФК «СКІФ»;

- затверджує кошторис ГО «СК ХДАФК «СКІФ»;

- приймає рішення про створення госпрозрахункових підприємств та організацій ГО «СК ХДАФК «СКІФ» та затверджує їх Статути;

- затверджує зразки печатки, символіки та іншої атрибутики ГО «СК ХДАФК «СКІФ»;

- вирішує інші питання, крім тих, що відносяться до компетенції Конференції.

Президія звітує перед членами ГО «СК ХДАФК «СКІФ»:

Щорічний звіт по виконанню статутних завдань підлягає оприлюдненню протягом 30 днів з дня озвучування.

Президія зобов‘язана у 30 денний терміни надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів ГО «СК ХДАФК «СКІФ» щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних напрямків.

Президія має забезпечити для членів громадського об'єднання вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні напрямки.

4.9. Президент ГО «СК ХДАФК «СКІФ»

Президент ГО «СК ХДАФК «СКІФ» обирається із числа членів ГО «СК ХДАФК «СКІФ» строком на 5 років та очолює Президію ГО «СК ХДАФК «СКІФ».

Президент ГО «СК ХДАФК «СКІФ»:

- організовує роботу Президії та головує на її засіданнях;

- організовує проведення та головує на Конференціях ГО «СК ХДАФК «СКІФ»;

- представляє без доручення ГО «СК ХДАФК «СКІФ» у стосунках з українськими та іноземними державними та громадськими організаціями, фондами, науковими установами, підприємствами, органами влади та місцевого самоврядування;

- вносить на розгляд Конференції проект Програми діяльності ГО «СК ХДАФК «СКІФ»;

- вносить пропозиції до будь-яких документів, що регламентують діяльність ГО «СК ХДАФК «СКІФ»;

- виконує інші функції, які покладені на нього рішенням Конференції ГО «СК ХДАФК «СКІФ», здійснює керівництво поточною діяльністю;

- забезпечує виконання поточних та перспективних планів, програм діяльності ГО «СК ХДАФК «СКІФ», рішень Конференцій, Президії;

- виносить питання на розгляд Конференцій та Президії;

- укладає від імені ГО «СК ХДАФК «СКІФ»будь-які угоди та договори;

- має право першого підпису фінансових документів;

- відкриває та закриває рахунки в установах банків;

- за рішенням Конференції здійснює оперативне управління майном ГО «СК ХДАФК «СКІФ»з урахуванням обмежень, що можуть бути встановлені Конференцією ГО «СК ХДАФК «СКІФ»;

- затверджує штатний розклад ГО «СК ХДАФК «СКІФ»;

- приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників ГО «СК ХДАФК «СКІФ», а також укладає контракти з фахівцями з метою вирішення питань пов’язаних з діяльністю ГО «СК ХДАФК «СКІФ»;

- виконує інші функції, що випливають з цього Статуту та чинного законодавства, а також надані йому рішенням Конференцій та Президії ГО «СК ХДАФК «СКІФ».

4.10. Перший віце-президент ГО «СК ХДАФК «СКІФ»

Перший віце-президент обирається із числа членів ГО «СК ХДАФК «СКІФ»строком на 5 років та входить у склад Президії ГО «СК ХДАФК «СКІФ». Перший віце-президент ГО «СК ХДАФК «СКІФ»:

- під час відсутності Президента ГО «СК ХДАФК «СКІФ»та за його згоди має право підпису фінансових документів та реалізує всі повноваження Президента ГО «СК ХДАФК «СКІФ»;

- здійснює організацію роботи ГО «СК ХДАФК «СКІФ» за напрямками його діяльності відповідно до рішень Конференції, доручень Президента ГО «СК ХДАФК «СКІФ»;

- виконує доручення Президента ГО «СК ХДАФК «СКІФ»;

4.11. Віце-президент ГО «СК ХДАФК «СКІФ»

Віце-президент обирається із числа членів ГО «СК ХДАФК «СКІФ» строком на 5 років та входить у склад Президії ГО «СК ХДАФК «СКІФ». Віце-президент ГО «СК ХДАФК «СКІФ»:

- здійснює організацію роботи ГО «СК ХДАФК «СКІФ» за напрямками його діяльності відповідно до рішень Конференції, доручень Президента ГО «СК ХДАФК «СКІФ»;

- виконує доручення Президента ГО «СК ХДАФК «СКІФ»;

4.12. Наглядова рада

Контроль за фінансово-господарською діяльністю ГО «СК ХДАФК «СКІФ» здійснює Наглядова рада.

Наглядова рада складається з трьох осіб та очолюється Головою Наглядової Ради. Обирається та переобирається на Конференції ГО «СК ХДАФК «СКІФ»із числа членів ГО «СК ХДАФК «СКІФ»строком на 5 років.

Наглядова рада збирається Головою Наглядової ради не менш як два рази на рік.

Наглядова рада в своїй діяльності підзвітна тільки Конференції ГО «СК ХДАФК «СКІФ».

Наглядова рада має право у необхідних випадках залучати до роботи незалежних експертів та спеціалістів.

До функцій Наглядової ради відноситься перевірка щорічного звіту та балансу ГО «СК ХДАФК «СКІФ», а також інші питання, що пов’язані із контролем за фінансово-господарською діяльністю ГО «СК ХДАФК «СКІФ».

5. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕНЬ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ГО «СК ХДАФК «СКІФ»

Члени ГО «СК ХДАФК «СКІФ» мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена ГО «СК ХДАФК «СКІФ», Президії або Конференції шляхом подання письмової скарги, а саме:

- на дії, бездіяльність або рішення члена ГО «СК ХДАФК «СКІФ»– первинна скарга подається до Президента ГО «СК ХДАФК «СКІФ», який зобов'язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якої оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги - повторна скарга подається до Президії ГО «СК ХДАФК «СКІФ», яка зобов'язана розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена ГО «СК ХДАФК «СКІФ», який скаржиться, а також члена ГО «СК ХДАФК «СКІФ», бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Президією – повторна скарга подається до Конференції ГО «СК ХДАФК «СКІФ», яка зобов'язана розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена ГО «СК ХДАФК «СКІФ»який скаржиться, а також члена ГО «СК ХДАФК «СКІФ»дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

- на дії, бездіяльність або рішення Президента ГО «СК ХДАФК «СКІФ» – первинна скарга подається до Президії, яка зобов'язана розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена ГО «СК ХДАФК «СКІФ», який скаржиться, а також Президента ГО «СК ХДАФК «СКІФ», дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Президією – повторна скарга подається до Конференції, яка зобов'язана розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також Президента ГО «СК ХДАФК «СКІФ», дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

- на дії, бездіяльність або рішення члена Президії – первинна скарга подається до Президента ГО «СК ХДАФК «СКІФ», який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов'язковим викликом члена ГО «СК ХДАФК «СКІФ», який скаржиться, а також члена Президії дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Президентом ГО «СК ХДАФК «СКІФ» – повторна скарга подається до Конференції, яка зобов'язана розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена ГО «СК ХДАФК «СКІФ», який скаржиться, а також члена Президії, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

- на дії, бездіяльність або рішення Конференції громадського об'єднання – до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах/Конференції, є підставою для скликання таких Загальних зборів/Конференції протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги.

6. МАЙНО ТА КОШТИ ГО «СК ХДАФК «СКІФ»

6.1. Майно ГО «СК ХДАФК «СКІФ» утворюються за рахунок:

- коштів та майна, яке відповідно до закону передане ГО «СК ХДАФК «СКІФ» його членами або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями;

набуте в результаті підприємницької діяльності ГО «СК ХДАФК «СКІФ», підприємницької діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, підприємств);

- пасивних доходів;

- дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів;

- благодійна допомога, гуманітарна та технічна допомога;

- залучення ГО «СК ХДАФК «СКІФ» органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування до виконання замовлень для державних та місцевих потреб та реалізації відповідних програм (проектів, заходів);

- майно, придбаним за рахунок власних коштів;

- майно, тимчасово надане у користування;

- інших способів, не заборонених законодавством.

6.2. Порядок використання коштів та майна ГО «СК ХДАФК «СКІФ»:

ГО «СК ХДАФК «СКІФ» для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном

Право власності ГО «СК ХДАФК «СКІФ» реалізовує Конференція в порядку, передбаченому законом;

Оперативне управління коштами та майном ГО «СК ХДАФК «СКІФ» за рішенням Конференції може бути покладене на Президію ГО «СК ХДАФК «СКІФ».

ГО «СК ХДАФК «СКІФ» не несе відповідальності за зобов'язаннями членів ГО «СК ХДАФК «СКІФ». Члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями ГО «СК ХДАФК «СКІФ», якщо інше не передбачено законодавством;

ГО «СК ХДАФК «СКІФ», створені ним установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГО «СК ХДАФК «СКІФ»

7.1. Припинення діяльності ГО «СК ХДАФК «СКІФ» може бути здійснене шляхом її реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

7.2. Реорганізація ГО «СК ХДАФК «СКІФ» здійснюється за рішенням Конференції ГО «СК ХДАФК «СКІФ». У разі реорганізації ГО «СК ХДАФК «СКІФ» права на управління коштами та майном переходять до її правонаступників.

7.3. Ліквідація ГО «СК ХДАФК «СКІФ» здійснюється:

- за рішенням Конференції ГО «СК ХДАФК «СКІФ», якщо за нього проголосувало 3/4 присутніх;

- за рішенням суду у випадках, передбачених законом.

У разі ліквідації ГО «СК ХДАФК «СКІФ», органом, що прийняв рішення про ліквідацію, утворюється ліквідаційна комісія.

У разі ліквідації ГО «СК ХДАФК «СКІФ», її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом.

У разі реорганізації громадського об'єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

Зміни та доповнення до Статуту ГО «СК ХДАФК «СКІФ» вносяться за рішенням Конференції ГО «СК ХДАФК «СКІФ», якщо за них проголосувало 3/4 присутніх членів і потребують державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.

Зміни і доповнення до статуту набирають чинності з моменту їх державної реєстрації.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Положення цього Статуту вступають в силу з моменту його державної реєстрації.

Питання, не врегульовані цим Статутом, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

При виникненні розбіжностей положень Статуту та вимог законодавства України діє останнє.