Кафедра біологічних дисциплін створена в Харківській державній академії фізичної культури 2 вересня 2019 року.

ВИХОВНА РОБОТА КАФЕДРИ

У ході викладацької та наукової діяльності викладачі кафедри проводять виховну роботу із студентами Академії, орієнтуючи їх на правильне розуміння знань біологічних основ життєдіяльності організму людини та застосування їх в майбутній практичній діяльності у ході тренувань у різних видах спорту, оздоровчої фізичної культури, використання різних засобів і методів підвищення фізичної працездатності та прискорення відновлення.
Викладачі кафедри тісно співпрацюють з тренерами спортивних федерацій м. Харкова, на факультеті підготовки та перепідготовки тренерів в Академії читають лекції з актуальних питань використання знань закономірностей життєдіяльності організму, механізмів адаптації до фізичних навантажень для раціональної побудови тренувального процесу, для встановлення оптимальних термінів відновлення, для розробки методів і засобів підвищення спортивної працездатності розвитку швидкісно-силових якостей і витривалості, прискорення відновлення після тренувань, для регламентації спортивної роботі і відпочинку, відбору для занять спортом, оцінки рівня тренованості, розробці шляхів реабілітації після фізичного стомлення чи спортивних травм.
Рішення цих питань на основі біологічних знань дозволяє підвищити ефективність управління процесом підготовки спортсменів та досягнути більш високого рівня спортивних результатів.

Науково-педагогічні працівники кафедри

Шапошнікова

Шапошнікова Ірина Іванівна

Завідувач кафедри біологічних дисциплін, ДОЦЕНТ
image005_auto_x2

Ровний Анатолій Степанович

Професор кафедри біологічних дисциплін
IMG_8873

Корсун Світлана Миколаївна

Професор кафедри біологічних дисциплін
Подрігало

Подрігало Ольга Олександрівна

Доцент кафедри біологічних дисциплін
Антіпова

Антіпова Раїса Василівна

Старший викладач кафедри біологічних дисциплін
Сак

Сак Андрій Євгенович

Доцент кафедри біологічних дисциплін
Строілова 3

Строілова Дар’я Володимирівна

Старший викладач кафедри біологічних дисциплін

НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНА РОБОТА

Система підготовки фахівців у закладах вищої освіти фізичної культури та спорту включає вивчення комплексу біологічних дисциплін, серед яких важливе місце займають анатомія, фізіологія та біохімія. Тренерам і педагогам знання з цих дисциплін необхідні для більш ефективної організації тренувального процесу, здійснення контролю за змінами функціонального стану організму спортсменів, правильного використовування отриманих знань для підвищення працездатності та прискорення відновлення спортсменів при фізичних навантаженнях. Фізичними терапевтами у спорті знання біологічних дисциплін необхідні для оцінки і збереження здоров’я людини, правильного вибору та використання відновлювальних засобів.

На кафедрі біологічних дисциплін викладаються навчальні дисципліни:

«Біохімія та біохімія м’язової діяльності», «Біологічна хімія», «Біохімія м’язової діяльності», «Основи здорового способу життя», «Фізіологія людини та спортивна фізіологія», «Нормальна фізіологія людини», «Фізіологія рухової активності», «Фізіологія людини та фізіологічні основи фізичного виховання», «Анатомія», «Нормальна анатомія людини», «Анатомія та еволюція нервової системи», «Вікова анатомія та фізіологія, онтокінезіологія», «Медико-біологічні основи спортивної діяльності», «Біологія з основами генетики», «Методологія наукових досліджень».

НАУКОВО – ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ

Наукова діяльність здійснюється відповідно до ініціативної теми кафедри – «Біологічні основи (анатомо – морфологічні, біохімічні та фізіологічні) оптимізації тренувального процесу у спортсменів різних видів спорту та при заняттях фізичною культурою». В рамках цієї теми на кафедрі біологічних дисциплін здійснюється наукове керівництво аспірантки 4 року денної форми навчання Савіної С.О, на здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії, науковий керівник – к.б.н., доцент Подрігало О.О. (тема дисертації Савіної С.О. «Обґрунтування та оцінка оздоровчо-рекреаційного впливу комплексної фітнес технології на жінок другого періоду зрілого віку»).

Кафедра біологічних дисциплін здійснює багатоаспектну наукову діяльність з актуальних питань щодо анатомо-морфологічних, фізіологічних та біохімічних основ вдосконалення тренувального процесу у різних видах спорту.

Зокрема, наукові дослідження проф. Ровного А.С. присвячені механізмам сенсорного контролю і управління точнісними рухами людини, досліджено існування механізмів міжсенсорних зв’язків в процесі точнісної рухової діяльності.

Основними напрямками наукових досліджень доц. Підрігало О.О. є:

специфічність адаптаційних змін, які виникають в організмі спортсменів під впливом спортивної діяльності в ситуаційних та складно-координаційних видах спорту та прогнозування динаміки функціонального стану спортсменів різного рівня майстерності на етапі базової спортивної підготовки, а також дослідження впливу особливостей харчування та занять оздоровчим фітнесом на стан здоров’я різних шарів населення.

Наукові дослідження біохімічних механізмів адаптаційних можливостей та оцінки функціонального стану організму спортсменів різного віку та кваліфікації під впливом фізичних навантажень на різних етапах тренувального процесу у різних видах спорту проводяться проф.
С.М. Корсун та доц. Шапошніковою І.І. Біохімічна діагностика тренованості та працездатності спортсменів, оцінка ефективності впливу тренувальних навантажень на функціональний стан спортсменів, дослідження механізмів біохімічної адаптації організму на окремих тренувальних заняттях, в мікро – та макро – циклах, на різних етапах річного тренувального циклу та багаторічного тренування у різних видах спорту дозволили розробити методичні рекомендації щодо біохімічних основ вдосконалення тренувального процесу, які використовуються для створення програми оптимізації тренувального процесу для одержання запланованих якостей спортсменів та підготовки спортсменів до змагань.

К.пед.н., доц. Шапошніковою І.І. також проводяться педагогічні дослідження, в яких зосереджено увагу на актуальних питаннях підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту, фізичних терапевтів при вивченні ними біологічних дисциплін. За результатами наукових педагогічних досліджень надано пропозиції щодо вдосконалення викладання курсу «Біохімія та біохімія м’язової діяльності» для студентів закладів вищої освіти фізичної культури та спорту, які опубліковані доц. Шапошніковою І.І. у методичних рекомендаціях – «Забезпечення персонально-орієнтованого контролю знань студентів при вивченні дисципліни «Біохімія» за кредитно-модульною системою».

Основними напрямками наукових досліджень доц. Сак А.Є. є: морфологічний аналіз антропометричних характеристик студентів різних спортивних спеціалізацій; морфо-функціональне дослідження ресорної системи тіла людини; аномалії розвитку хребта та спорт; анатомічні основи відновлення симетрії тіла людини; морфологічні аспекти перевантаження скелетних м’язів у спортсменів різних спортивних спеціалізацій; постізометрична релаксація хворобливих м’язових ущільнень у спортсменів.

К.пед.н., ст. викладачем Строіловою Д.В. проводяться педагогічні дослідження щодо функціональної асиметрії мозку людини у професійній діяльності.

Викладачами кафедри було підготовлено та видано низку наукових монографій:

«Сенсорні механізми управління точнісними рухами людини» (2001 р.) – Ровний А.С.

В монографії висвітлюються механізми сенсорного контролю рухів, наведені сучасні концепції управління довільними рухами людини.

«Управление подготовкой тхэквондистов» (2013 р.) – Ровний А.С., Романенко В.В., Пашков І.М.

В монографії представлено матеріали досліджень щодо управління навчально-тренувальним процесом тхеквандістів на етапах початкової та попередньої базової підготовки.

«Физическая и технико-тактическая подготовка каратистов (киокушинкай) на этапе предварительной базовой подготовки» (2016 р.) – Ровний А.С., Галімський В.А., Бойченко Н.В.

В монографії надано сучасні педагогічні методи підготовки каратистів на етапі попередньої базової підготовки. Особлива увага приділяється формуванню загальної та спеціальної фізичної, технічної підготовленості спортсменів та моніторингу підготовленості продовж цього періоду підготовки.

«Психосенсорні механізми управління рухами спортсменів» (2016 р. ) – Ровний А.С., Лізогуб В.С.

В монографії розглянуто матеріали досліджень психомоторних механізмів регуляції спортивної діяльності, формування необхідних психомоторних станів для реалізації техніки та тактики спортивної діяльності та забезпечення спортивної майстерності.

«Інноваційні технології підготовки команди регбістів на спеціалізованому базовому етапі» (2019 р.) – Ровний А.С., Пасько В.В., Мартиросян А.А.

В монографії представлено інноваційні технології підготовки команди регбістів на етапі спеціалізованої базової підготовки.

«Адаптационные возможности брадитрофных структур при различных режимах двигательной активности на примере межпозвонкового диска (с позиций реабилитации пациентов с церебральными параличами по методу профессора В.И. Козявкина» (2014 р.) – В.І. Козявкін, А.Є.Сак.

В монографії в розглянуто вікові особливості макромікроскопічної, ультраструктурної і структурно-метаболічної організації поперекових міжхребцевих дисків щурів при різних режимах рухової активності. Міхребцеві диски досліджені у взаємозв’язку з перебудовами вентрального відділу хребта і паравертебральних м’язів.

На кафедрі постійно проводяться науково-методичні семінари, де викладачі виступають з науковими доповідями та проводиться обговорення питань щодо організації і проведення наукових досліджень.

Викладачі кафедри постійно беруть участь і виступають з доповідями

у наукових заходах різного рівня: (конгресах, конференціях) Міжнародних, Всеукраїнських та у м. Харкові.

На кафедрі працює студентський науковий гурток, кращі гуртковці-науковці залучаються до участі в наукових студентських конференціях кафедр та Академії.