Історія кафедри

Кафедра гуманітарних наук – одна із найстаріших кафедр Харківської державної академії фізичної культури. До кінця 1980-х рр. мала назву кафедри марксизму-ленінізму, а з 1990 р. – кафедри суспільних наук.

З появою нових навчальних дисциплін (політології, соціології, правознавства, конституційного права) кафедра на період з 1991 по 1996 роки була поділена на дві: кафедра суспільних наук і кафедра філософії та психолого-педагогічних основ фізичного виховання. Після того, коли об’єднано всі навчальні дисципліни соціально-гуманітарного циклу, вона набула сучасного вигляду кафедри гуманітарних наук.

За цей час її керівниками були професори М. П. Підлісний, О. І. Толстова, Л. І. Коломієць. З 2001 р. кафедру очолює професор, доктор філософських наук Л. М. Газнюк.

У різні роки на кафедрі працювали видатні вчені та педагоги:

– один з розробників Конституції України, академік Академії правових наук, професор, доктор юридичних наук  Ю. П. Бітяк;

– видатний український історик, політолог, публіцист, автор майже 750 публікацій, ветеран Великої Вітчизняної війни, почесний професор Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна А. І. Епштейн;

– професори: Сиров П. К., Шитов І. П., Гріньова Н.В., Разумовський С.О., доценти Харін А. Д., Шитова С. М., Гусєва Л. М., Севрук І. І., Спєваков Е. М., Турчак А. Т., Салтан О.М., Могільова С.В., Греков О.М., Берестнєв С.І., а також молоді викладачі: В. Г. Бутенко, О. О. Плотніков, О. Б. Співак, Т. А. Пирогова, О. Г. Хряпіна, Я.О. Д’яченко, для яких кафедра гуманітарних наук стала першою сходинкою у їхній професійній кар’єрі на ниві освіти і гуманітарного знання.

Майже 40-річна історія кафедри поділяється на два періоди: перший з 1979 по 2000 роки, другий – з 2001 року і до сьогодні.

У перший період викладачі кафедри робили акцент на навчальну та значну громадську роботу. Кафедра пишалася відомими за межами Харкова пропагандистами, лекторами товариства «Знання» і публіцистами М. П. Підлісним, А. І. Епштейном, В. М. Кудіненком.

На другому етапі (з 2001 р.) кафедра суттєво помолодшала, набула нових перспективних ознак; майже всі її викладачі мають науковий ступінь і вчене звання.

 

 

До нинішнього складу кафедри в ходять: завідувач кафедри, доктор філософських наук, професор Л.М. Газнюк, доктор філософських наук, професор М.В. Бейлін,  доктор філософських наук, професор Л.А. Карпець, кандидат філософських наук, доцент Г.М. Гончаров, кандидат історичних наук, доцент О.М. Желтобородов, кандидат історичних наук, доцент О.М. Орленко, кандидат історичних наук, доцент Н.М. Салтан,  кандидат філософських наук, доцент Ю.А. Семенова, старший викладач С.П. Червона. За методичну роботу на кафедрі відповідає досвідчений лаборант М. П. Бестужева.

Науково-педагогічні працівники

Газнюк Лідія 2

Газнюк Лідія Михайлівна

завідувач кафедри гуманітарних наук, доктор філософських наук, професор
Бейлін Михайло

Бейлін Михайло Валерійович

Професор кафедри гуманітарних наук,доктор філософських наук, кандидат технічних наук, професор
Семенова Юлія

Семенова Юлія Анатоліївна

Професор кафедри, Кандидат філософських наук, Доцент
20210409_123921

Гончаров Геннадій Миколайович

Доцент кафедри, Кандидат філософських наук, Доцент
Желтобородов Олександр

Желтобородов Олександр Миколайович

Доцент кафедри, Кандидат історичних наук, Доцент
Орленко Олена

Орленко Олена Михайлівна

Доцент кафедри, Кандидат історичних наук, доцент
Салтан Наталія

Салтан Наталія Миколаївна

Доцент кафедри, Кандидат історичних наук. Доцент
Червона Світлана

Червона Світлана Пилипівна

Старший викладач

На усіх факультетах Академії викладачами кафедри викладаються 24 навчальних дисципліни, такі як «Філософія», «Історія України», «Світова та українська культура», «Соціологія», «Політологія», «Основи риторики» тощо, та авторські спецкурси, серед яких можна визначити «Етика та естетика спорту», «Антропологія», «Професійна етика та ефективна комунікація», «Філософія здоров’я»,  «Логіка критичного мислення», «Філософія і методологія науки», «Стратегія розробки та реалізації наукових та соціально-освітніх проєктів», «Вища освіта і болонський процес» та ін. Силами викладачів кафедри сформовано кафедральний фонд наукової та навчально-методичної літератури з різних сфер гуманітарного знання, якою користуються викладачі, аспіранти і студенти під час написання рефератів і творчих робіт.

Кафедру гуманітарних наук характеризує значна наукова спрямованість, чіткі орієнтири на актуальні форми підвищення кваліфікації та націленість на досягнення науково-педагогічних вершин. Ця цілеспрямованість здебільшого є успішним результатом зусиль професора, доктора філософських наук Л. М. Газнюк, коло наукових інтересів якої – це філософська антропологія і філософія культури, а також екзистенціально-соматичне буття людини. Л. М. Газнюк працює в Академії більше ніж 30 років (з 1988 року). Кандидатську і докторську дисертації захистила у Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна відповідно в 1994 і 2004 роках. Отримала наукове звання професора у 2005 році, є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій, член редакційних колегій наукових видань «Філософські перипетії» (ХНУ ім. В. Н. Каразіна), «Філософія людського спілкування» (ХНУ ім. В. Н. Каразіна, кафедра ЮНЕСКО ХНТУ СГ ім. Петра Василенка). Має більше 240 науково-теоретичних та науково-методичних публікацій, зокрема 2 одноосібні монографії з філософської антропології, 6 колективних міжнародних монографій, 4 колективних підручників з української і зарубіжної культури та етикету, та загалом є автором або співавтором більше 10 навчальних і методичних посібників.

Завдяки енергії та науковому ентузіазму, професору Л.М. Газнюк вдалося майже неможливе – створити оригінальну філософську наукову школу в непрофільному закладі вищої освіти. Треба зазначити, що в сучасному інформаційному суспільстві саме наукові школи є таким соціальним феноменом, який дозволяє вирішувати комплекс завдань наукової діяльності у визначеному напрямі в їх єдності й взаємозумовленості. Л.М. Газнюк як вчений і керівник прагнула сформувати  з числа дослідників-початківців (студентів, аспірантів, докторантів) наукових та, в багатьом, й світоглядних однодумців. Ця колосальна та трудомістка діяльність призвела до створення інтелектуальної, емоційно-ціннісної, неформальної, відкритої спільноти вчених різних статусів, які розробляють власні наукові теми загальної дослідницької програми, яку очолює провідний вчений. Під науковим керівництвом Л.М. Газнюк успішно захищено 2 докторські і 4 кандидатські дисертації з філософських наук. Всього за останні 10 років на кафедрі захищено 3 докторські і 5 кандидатських дисертацій. На сьогодні йде плідна робота над 1 докторською та 1 кандидатською дисертаціями. Наукові здобувачі, магістранти і аспіранти постійно отримують науково-теоретичну допомогу і консультації з дослідницької діяльності та написання наукових праць від провідних викладачів кафедри гуманітарних наук.

Починаючи з 2012 року кафедра працює над ініціативною науково-дослідною темою «Людина в пошуках досконалості: філософсько-антропологічні, соціокультурні й культурологічні виміри», номер державної реєстрації 0111V003129. Над цією темою працюють усі викладачі кафедри. Результати цієї роботи відображені в десятках наукових праць, серед яких міжнародні монографії та публікації в міжнародних виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science.

З 2015 року на кафедрі розпочато роботу над ініціативною НДР «Теоретико-методичні основи розвитку неолімпійського спорту», номер державної реєстрації 0121U107674. У рамках цієї теми доцент Салтан Н.М.  досліджує історію розвитку неолімпійських видів спорту на Слобожанщині.

Професори Л.М. Газнюк і Ю.А. Семенова часто запрошуються у спеціалізовані вчені ради з філософії у Харкові, Києві як опоненти на захист дисертаційних робіт. На кафедрі щорічно проходять педагогічну практику студенти-магістри філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, за результатами якої кафедра організує щорічні «Гуманітарні читання» за участю магістрантів і студентів Академії.

Кафедра підтримує міцні наукові зв’язки з гуманітарними та соціально-економічними кафедрами Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, Національного технічного університету ХПІ, кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін Національного університету фізичного виховання та спорту України, Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, Xарківського національного економічого університету ім. Семена Кузнеця, з кафедрою ЮНЕСКО Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка, кафедрою історії України Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Пріоритетними напрямами наукової роботи кафедри є такі теми:

  • Феномен здоров’я у філософсько-антропологічному і соціокультурному вимірах;
  • Нанотехнології у контексті постнекласичної науки: ризики й перспективи;
  • Освітній простір у контексті постіндустріального суспільства;
  • Історичне минуле Харкова та Чернігово-Сіверщини;
  • Історія неолімпійських видів спорту на Слобожанщині;
  • Становлення та реформування податкової системи в роки нової економічної політики;
  • Культурно-антропологічний вимір історії Слобідської України в пер. пол. XX ст.

Викладачі кафедри активно беруть участь у науково-педагогічних стажуваннях як у межах України, так і за кордоном, зокрема в університеті Danubius (м. Сладковічево, Словацька республіка), Празькому інституті підвищення кваліфікації (Чехія), Празькому економічному університеті на факультеті бізнес-адміністрування.