ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ

Факультет циклічних видів спорту засновано у 1989 році. Його першим деканом став на той час кандидат педагогічних наук, доцент, а нині доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Мулик В’ячеслав Володимирович.

З листопада 1994 року факультет очолював доцент Алексєєв Анатолій Федотович.
З квітня 1995 року деканом факультету знову став Мулик В’ячеслав Володимирович.
З вересня 1998 року на цю посаду призначено доцента Волошина Олександра Григоровича.
З листопада 2006 року деканом факультету працював кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Горбенко Олександр Володимирович.
З грудня 2007 року деканом факультету став кандидат педагогічних наук, професор Єфіменко Павло Богуславович.
З липня 2013 року факультет очолював кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Котляр Сергій Миколайович.
З липня 2018 року деканом факультету обрано кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцента Путятіну Галину Миколаївну.

З вересня 2019 року деканом факультету циклічних видів спорту призначено кандидата педагогічних наук, доцента Спіцина Віталія Володимировича, який очолює факультет і на сьогодні.

Заступниками декана факультету циклічних видів спорту у різні часи працювали:

– доцент Волошин Олександр Григорович;
– старший викладач кафедри легкої атлетики Жупійов Сергій Петрович;
– кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Бондар Анастасія Сергіівна;
– викладач кафедри ТМФВ Жук В’ячеслав Олександрович.

З вересня 2018 року заступником декану факультету циклічних видів спорту є старший викладач кафедри легкої атлетики Крайник Ярослав Богданович.

Методистом факультету циклічних видів спорту з самого початку його існування і до 2012 року була випускниця першого набору нашого навчального закладу Чирва Людмила Володимирівна.

У різні роки диспетчерами факультету працювали: Гончарова Ірина Іонасівна, Чирва Світлана Олександрівна, Растегаєв Руслан Сергійович, Юшевич Наталія Вікторівна, Манжос Ірина Олександрівна.

На сьогодні диспетчером деканату факультету циклічних видів спорту є Ткаченко Алла Володимирівна.

На факультеті працюють викладачі, переважна більшість з яких доктори й кандидати наук, професори й доценти, заслужені тренери, заслужені працівники фізичної культури і спорту, відмінники освіти України.

Серед викладачів, випускників та студентів факультету є багато спортсменів високого класу, з яких в Олімпійських іграх брало участь 61 спортсмен, у чемпіонатах Світу – 82 спортсмени; у чемпіонатах Європи – 111 спортсменів; у Всесвітніх універсіадах – 433 спортсменів.

На факультеті за обраним фахом підготовлено і випущено більш ніж 7500 фахівців галузі фізичної культури та спорту, з яких понад 400 отримали дипломи з відзнакою.

КОНТАКТИ ДЕКАНАТУ ФАКУЛЬТЕТУ ЦВС
Телефон: (057)705-23-04
E-mail: cvsfakultetcvs@gmail.com

image001

Спіцин Віталій Володимирович
Декан факультету циклічних видів спорту,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології

image003

Крайник Ярослав Богданович
Заступник декана факультету циклічних видів спорту, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри легкої атлетики

image005

Ткаченко Алла Володимирівна
Диспетчер деканату факультету циклічних видів спорту

До складу факультету входить 4 кафедри:

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТУ

Харківська державна академія фізичної культури є одним з визнаних центрів освіти в галузі фізичної культури не лише на Слобожанщині, але і в Україні, поєднуючи навчальну діяльність, фундаментальні та прикладні дослідження, створюючи сприятливі умови для навчально-спортивної підготовки студентів-спортсменів різного рівня, багатогранне міжнародне співробітництво з аналогічними й суміжними центрами в різних країнах.

Стратегічне завдання факультету циклічних видів спорту як структурного навчально-наукового підрозділу Харківської державної академії фізичної культури – це якісна підготовка високоосвічених, професійно орієнтованих, інтелігентних особистостей, здатних знайти своє місце на сучасному ринку праці в умовах гострої конкуренції.

Основними принципами діяльності факультету є:
– відкритість, чесність, прозорість, гласність, гуманність;
– повага до особистості викладача, студента та співробітника Академії;
– дотримання правил академічної етики;
– участь студентів в управлінні факультетом через орган студентського самоврядування на принципах добровільності, колегіальності, відкритості, виборності та підзвітності, рівноправності;
– регулярні зустрічі керівництва факультету зі студентами з метою виявлення та розв’язання студентських питань;
– сприяння в підтримці здорового мікроклімату в колективі факультету, доброзичливості, взаємодопомоги та коректності у стосунках, бажання сумлінно працювати й чесно виховувати молоде покоління – громадян незалежної України.

Новини факультету

НАПРЯМКИ РОБОТИ ФАКУЛЬТЕТУ

І. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
– створення умов для досягнення високої якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти, потреб суспільства та ринку праці;
– здійснення освітньої діяльності, що містить організаційну, навчальну, спортивну, наукову, виховну, методичну та міжнародну діяльність;
– втілення основних принципів освітньої діяльності:
а) гуманізм та демократизм, свобода та відповідальність, законність, пріоритетність загальнолюдських цінностей, органічний зв’язок із національною історією, культурою, традиціями;
б) взаємодія з іншими закладами на національному та міжнародному рівнях;
в) наступність та розвивальний характер навчання;
г) гармонійне поєднання інтерактивності, варіативності та індивідуалізації змісту та форм освіти;
– створення умов для безперервного забезпечення якості надання освітніх послуг та підвищення їх рівня та якості;
– удосконалення форм і методів внутрішнього і зовнішнього моніторингу результативності професійної підготовки студентів, навчального процесу і всієї інфраструктури факультету;
– забезпечення належних умов для якісного проведення всіх видів занять і практик, для самостійної й групової роботи студентів, для організації менторської діяльності;
– формування соціально зрілої, творчої особистості;
– впровадження інноваційних методів та технологій навчання;
– створення умов і можливостей для надання вільного відвідування лекційних занять та індивідуальних графіків навчання студентам, які входять до складу збірних команд України;
– забезпечення дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти, у тому числі створювати й забезпечувати функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату;
– підвищення ефективності навчальних практик студентів у напрямку дуальності освіти;
– підвищення кваліфікації викладачів факультету шляхом стажування в провідних національних і закордонних освітніх та наукових установах.
ІІ. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
– створення умов для розширення напрямів і підвищення ефективності науково-дослідної роботи викладачів, студентів і аспірантів;
– розвиток студентської науки, як важливий напрямок у підготовці висококласного спеціаліста;
– розвиток фундаментальних і прикладних наукових досліджень з пріоритетних напрямів функціонування наукових шкіл, створених на факультеті;
– залучення студентів і аспірантів факультету до написання наукових праць, участі в міжнародних та всеукраїнських, міжвузівських науково-практичних конференціях, наукових семінарах, круглих столах, конкурсах і олімпіадах;
– активна участь викладачів факультету в міжнародних, всеукраїнських і міжвузівських науково-практичних конференціях;
– організація та проведення наукових семінарів та круглих столів;
– формування інноваційного наукового простору;
– збільшення кількості науково-педагогічних працівників факультету, які мають науковий ступінь та/або вчене звання;
– надання підтримки для отримання молодими ученими премій та грантів;
– підготовка науково-педагогічних кадрів найвищої кваліфікації через аспірантуру.
ІІІ СПОРТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
– залучення учасників освітнього процесу до активних заняттях масовим спортом та підвищення спортивної майстерності;
– створення відповідних умов членам збірних команд України для ефективного поєднання вищої освіти й професійної підготовки та участі в офіційних міжнародних змаганнях;
– підтримка висококваліфікованих студентів-спортсменів;
– подальше удосконалення системи заохочення за високі досягнення студентів-спортсменів, тренерів та науково-педагогічних працівників;
– сприяння збільшенню кількості спортивних заходів різних напрямків, які проводяться на факультеті та в Академії;
– підвищення популярності й привабливості здорового способу життя серед студентів та науково-педагогічних працівників факультету.
ІV. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
– розвиток міжнародної академічної та наукової мобільності, участь у міжнародних освітніх і наукових програмах;
– інтенсифікація розповсюдження інформації про можливість участі у міжнародних проєктах серед кафедральних колективів факультету з метою їх залучення до підготовки проєктних заявок та реалізації міжнародних проєктів;
– посилення роботи із пошуку можливостей отримання грантів для участі студентів і викладачів у міжнародних освітніх програмах, зокрема стажуваннях;
– забезпечення координації діяльності кафедр факультету у напрямках з розробки та виконання міжнародних угод і договорів.
V. ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
– створення сприятливих умов для залучення найбільш обдарованих і перспективних студентів, аспірантів, докторантів факультету до складу науково-педагогічного персоналу;
– активне залучення до навчального процесу провідних фахівців-практиків у сфері фізичної культури та спорту міста та області;
– проведення обґрунтованого і відповідального залучення молодих науковців до аспірантури, докторантури;
– планомірна та відповідальна реалізація перспективного плану захисту докторських і кандидатських дисертацій;
– пошук перспективних форм і створення умов підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників факультету.

VІ. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
– застосування та розповсюдження досвіду дистанційних форм навчання з використанням сучасного програмного забезпечення та новітніх інформаційних технологій;
– підвищення кількості лекційних курсів навчальних дисциплін, які мають електронні мультимедійні версії та викладаються із застосуванням мультимедійних технологій навчання;
– забезпечення дисциплін персональними навчальними системами (ПНС), як технологіями дистанційної форми навчання;
– застосовування в організації та методичному забезпеченні самостійної та індивідуальної роботи студентів інтерактивних методів навчання, можливостей соціальних мереж;
– створення і ведення бази випускників факультету для підтримання професійних зв’язків та сприяння проведенню профорієнтаційної роботи;
– регулярне оновлення на web-сторінках факультету та Академії інформації для абітурієнтів щодо спеціальностей, умов і термінів вступу, навчальної та наукової роботи кафедр факультету і життя студентів.
VІІ. ВИХОВНА РОБОТА
– демократизація і гуманізація виховного процесу, дотримання педагогічної етики, поваги до гідності людини;
– визнання свободи мислення, права студентів на власну думку, політичні та життєві позиції;
– пошук креативних форм роботи з молоддю;
– визнання пріоритету самовиховання студентів, організацію їх індивідуальної діяльності, спрямованої на розвиток власного потенціалу;
– національно-патріотичне виховання студентів і забезпечення їх національної мобільності та адаптації в суспільстві;
– сприяння розвитку культурного життя і дозвілля викладачів, співробітників, аспірантів та студентів факультету;
– підтримка студентських ініціатив, спрямованих на їх гармонійний розвиток;
– організація студентського самоврядування, роботи студентських громадських об’єднань згідно з положенням про роботу відповідних організацій, що передбачає гнучкі форми взаємодії між деканатом, кафедрою, куратором і студентськими групами;
– спрямування виховної роботи на професійно орієнтовану діяльність студента;
– розширення переліку навчальних і виробничих баз практики студентів з можливістю майбутнього працевлаштування випускників факультету;
– зв’язок з ветеранами спортивного руху та успішними випускниками факультету;
– залучення учасників освітнього процесу до активних занять масовим спортом та підвищення спортивної майстерності;
– сприяння збільшенню кількості спортивних заходів різного рівня, які проводяться на факультеті та в Академії;
– підвищення популярності та привабливості здорового способу життя серед студентів та науково-педагогічних працівників факультету.
VІІІ. РОЗВИТОК СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
– створення умов реалізації творчої, соціальної, громадянської активності, лідерства, самостійності студентів, у цілісному навчально-виховному, науково-професійному та культурному процесах;
– забезпечення сприятливих умов для розвитку органів студентського самоврядування;
– виховання лідерських якостей, організаційних здібностей, соціальної активності та громадської відповідальності учасників студентського самоврядування;
– розвиток адекватного уявлення про місію, цілі та завдання органів студентського самоврядування в академічній громаді Академії;
– виховання навичок командної роботи;
– неформальна освіта лідерів студентського самоврядування;
– проведення заходів щодо розвитку навичок самоврядування та громадської діяльності студентів, а саме: конференцій, форумів, тренінгів тощо;
– співпраці з органами студентського самоврядування для вирішення широкого кола питань, пов’язаних з вихованням, навчанням, науковою діяльністю та організацією дозвілля студентів;
– сприяння проведенню соціологічних опитувань студентів за напрямками: система якості освітнього процесу, виховання; умови мешкання студентів; студентське самоврядування тощо.
ІХ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ, ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
– утримання аудиторій, кабінетів, спортивних споруд, інших господарських приміщень та матеріальних цінностей в належному стані;
– вдосконалення, подальше технічне переоснащення і модернізація навчально-наукової бази факультету;
– проведення поточних ремонтних робіт у приміщеннях і структурних підрозділах факультету, у тому числі із залученням спонсорських коштів;
– підтримка безпечних умов праці й навчання в корпусі факультету та у гуртожитках Академії;
– ефективне використання енергетичних та матеріальних ресурсів Академії.
Х. СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ
– ведення роботи з покращення умов праці та соціально-побутових умов працівників кафедр факультету;
– клопотання про заохочення науково-педагогічних працівників та співробітників кафедр факультету за досягнення у навчальній, науковій, спортивній, виховній, методичній роботі та видавничій діяльності;
– клопотання про надання матеріальної допомоги на оздоровлення, лікування та інші соціальні потреби науково-педагогічних працівників та співробітників кафедр факультету, що передбачені колективною угодою;
– організовування та участь у загально-академічних заходах щодо виконання науково-педагогічними працівниками та співробітниками кафедр факультету законодавчих вимог і стандартів з охорони праці, забезпечення безпечної життєдіяльності студентів і працівників, а також щодо оздоровлення, профілактики захворювань та утвердження здорового способу життя.
ХІ. ФОРМУВАННЯ ІМІДЖЕВОЇ ПОЛІТИКИ
– розвиток зовнішнього та внутрішнього напряму інформаційно-іміджевої політики факультету ЦВС та Академії в цілому:
а) формування сприятливої думки про факультет ЦВС та Харківську державну академію фізичної культури у населення, потенційних абітурієнтів, працедавців, органів влади;
б) побудова ефективного внутрішнього корпоративного іміджу;
– освітлювати високі досягнення науково-педагогічних працівників та співробітників кафедр, студентів та випускників факультету;
– робота факультету у напрямку пропаганди якості освіти та міжнародного визнання у сфері освітніх і наукових послуг у ХДАФК;
– моніторинг громадської думки щодо інформаційно-іміджевої політики факультету ЦВС та Академії в цілому;
– розробка комплексу заходів із формування та просування інформаційно-іміджевої політики факультету ЦВС та Академії й контроль за їх реалізацією;
– визначення переваг факультету ЦВС та Харківської державної академії фізичної культури для ефективного позиціонування закладу вищої освіти у ставленні до абітурієнтів, місцевого населення, регіональної освітньої системи, працедавців;
– розміщення на офіційному сайті ХДАФК анонсів найважливіших заходів, що відбуватимуться на факультеті ЦВС, а також звіти проведення цих заходів.