ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ» ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Дисципліни  вільного вибору аспірантів  на 2021 / 2022 навчальний рік

 
Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)
Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка
Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт
Кваліфікація: доктор філософії з фізичної культури і спорту
Очна (денна) та заочна форми здобуття освіти, термін навчання 4 роки

 

№ з/п Назва навчальних дисциплін Кафедра Примітка Семестр
1 рік навчання
1 Наукова комунікація як складова фахової діяльності Української та іноземних мов з 3-х дисциплін обрати 1 II
2 Науково-педагогічна діяльність у ЗВО Психології та педагогіки II
3 Логіка критичного мислення Гуманітарних наук II
2 рік навчання
4 Сучасні наукові дослідження у спортивній діяльності та фізичній культурі Олімпійського та професійного спорту з 5-х дисциплін обрати 3 IIІ
5 Індивідуалізація тренувального процесу в окремих видах спортивної діяльності Олімпійського та професійного спорту IIІ
6 Моніторинг фізичного стану людини Теорії та методики фізичного виховання IIІ
7 Особливості системного підходу в управлінні навчально-тренувальним процесом та змагальної діяльності на різних етапах багаторічної підготовки спортсменів Олімпійського та професійного спорту ІV
8 Науково-методичний супровід підготовки спортсменів Олімпійського та професійного спорту ІV