Умови прийому

Вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженим Кабінетом Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 року, Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2020 році, затверджених Міністерством освіти і науки України № 1285 від 11 жовтня 2019 року, та правил прийому до Харківської державної академії фізичної культури на 2020 рік, затверджених Вченою радою (протокол № 21 від 23 грудня 2019 року) на бюджетну та контракту форми здобуття освіти в межах ліцензії.

До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з Правилами прийому до Харківської державної академії фізичної культури. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.
Абітурієнти до аспірантури складають вступні конкурсні іспити зі спеціальності 017 – «Фізична культура і спорт» (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності); з іноземної мови (англійської, німецької, французької) за програмою, яка відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти; філософії; додаткового вступного випробування – для абітурієнтів, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань, ніж та, що зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста).

Термін зарахування до аспірантури – 15 вересня 2020 року після складання конкурсних вступних іспитів на підставі рішення приймальної комісії щодо кожного вступника за процедурою, визначеною правилами прийому до Харківської державної академії фізичної культури.

Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури:

 • заяву на ім’я ректора Харківської державної академії фізичної культури (зразок);
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • три кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копію диплома про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням одержаної кваліфікації магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста); особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплому;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів;
 • копію паспорту;
 • копію ідентифікаційного коду;
 • копію трудової книжки;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
 • реферат за темою дисертації з рецензією (25 друк. аркушів);
 • рекомендацію Вченої ради ХДАФК (за наявності);
 • дві картонні папки.

Прийом документів для вступу в аспірантуру – з 15 по 30 червня та 27, 28 серпня 2020 року. Термін складання вступних іспитів з 01 по 14 вересня 2020 року.

 

Навчальний план підготовки аспірантів

Спеціальність 017 – Фізична культура і спорт

Підготовка здобувачів ступеня докторів філософії в аспірантурі Харківської державної академії фізичної культури здійснюється у відповідності до освітньо-наукової програми.
Навчальний план аспірантури Харківської державної академії фізичної культури включає перелік навчальних дисциплін в обсязі 60 кредитів ЄКТС.
Навчальний план передбачає вивчення комплексу навчально-наукових дисциплін, що дозволяють аспіранту після завершення освітньо-наукової програми оволодіти в повній мірі компетентностями, необхідними для підготовки науковців вищої кваліфікації зі спеціальності – 017     Фізична культура і спорт.

Навчальний план аспірантів, які зараховані до аспірантури в період з 2017-2018 р.р

Навчальний план аспірантів, які зараховані до аспірантури в період з 2018-2019 р.р

Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури є основою для формування аспірантом індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи, які погоджуються з науковим керівником та затверджуються Вченою радою Харківської державної академії фізичної культури протягом двох місяців з дня зарахування особи до аспірантури.

Усі аспіранти незалежно від форми навчання зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені індивідуальним навчальним планом аспіранта та освітньо-науковою програмою.

Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання аспірантом його індивідуального навчального плану.

Порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення Вченою радою ХДАФК рішення про відрахування аспіранта.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН здобувача ступеня доктора філософії

 

 

 1. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії Харківської державної академії фізичної культури в 2020 році
 2. Програми вступних іспитів зі спеціальності 017 – «Фізична культура і спорт».
 3. Державне замовлення у 2020 році.
 4. Рейтинг абітурієнтів до вступу в аспірантуру ХДАФК у 2020 році.