Умови прийому

 

Вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженим Кабінетом Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 року, Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2019 році, затверджених Міністерством освіти і науки України № 1096 від 11 жовтня 2018 року, та правил прийому до Харківської державної академії фізичної культури на 2019 рік, затверджених Вченою радою (протокол № 7 від 29 січня 2019 року) на бюджетну та контракту форми навчання в межах ліцензії.

До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з Правилами прийому до Харківської державної академії фізичної культури. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.
Абітурієнти до аспірантури складають вступні конкурсні іспити зі спеціальності 017 – «Фізична культура і спорт» (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності); з іноземної мови (англійської, німецької, французької) за програмою, яка відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти; філософії; додаткового вступного випробування – для абітурієнтів, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань, ніж та, що зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста).

Термін зарахування до аспірантури – 15 вересня 2019 року після складання конкурсних вступних іспитів на підставі рішення приймальної комісії щодо кожного вступника за процедурою, визначеною правилами прийому до Харківської державної академії фізичної культури.

 

Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури:

 • заяву на ім’я ректора Харківської державної академії фізичної культури (зразок);
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копію диплома про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням одержаної кваліфікації магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста); особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплому;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів;
 • копію паспорту;
 • копію ідентифікаційного коду;
 • копію трудової книжки;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
 • реферат за темою дисертації з рецензією (25 друк. аркушів);
 • рекомендацію Вченої ради ХДАФК (за наявності).

Прийом документів для вступу в аспірантуру – з 17 по 28 червня та з 27 по 30 серпня 2019 року. Термін складання вступних іспитів з 2 по 13 вересня 2019 року.

 1. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії Харківської державної академії фізичної культури в 2019 році
 2. Програми вступних іспитів зі спеціальності 017 – «Фізична культура і спорт».
 3. Державне замовлення у 2019 році.
 4. Рейтинг абітурієнтів до вступу в аспірантуру ХДАФК у 2019 році.