Студентське самоврядування

CТУДЕНТСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ 

 Харківської державної академії фізичної культури 

Студентське самоврядування Харківської державної академії фізичної культури ( далі ХДАФК) здійснюється уповноваженим органом – студентським парламентом.

Студентський парламент ХДАФК – самостійний колективний орган добровільно об’єднаних студентів ХДАФК з прописними повноваженнями реалізації функцій управління Академією, рішенням питань пов’язаних з студентською суспільною діяльністю, що належить до їх компетенції та порядком визначеним діючим законодавством та Положення про студентський парламент.
Студентський парламент ХДАФК діє на принципах:
     
     • законності
     • демократії
• добровільності
• колегіальності
     • підзвітності
     • відповідальності
• рівноправності
• гласності

Згідно ст. 40 Закону України «Про вищу освіту» Студентське самоврядування - це право і можливість  студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів вищого навчального закладу. Усі студенти, які навчаються у вищому навчальному закладі, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, статутом вищого навчального закладу та Положенням про студентське самоврядування ВНЗ.

Представники студентського парламенту академії приймають активну участь у Всеукраїнських з’їздах  представників органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів України, засіданнях обласної студентської ради. Організується робота студентського парламенту згідно з планом роботи студентського парламенту, який складається кожного року на новий навчальний рік та узгоджується з планами виховної, спортивно-масової роботи академії.

Положення про студентський парламент        

План роботи студентського самоврядування

 

 

Цілі та завдання студентського парламенту:

- забезпечення захисту прав та інтересів студентів, також відносно організації навчального процесу;
- сприяння виконанню студентів своїх обов’язків;
- сприяння навчальній, науковій та творчий діяльності студентів;
- сприяння забезпеченню діяльності студентських секторів та інших підрозділів;
- сприяння забезпеченню інформаційного, правового, психологічного та інших видів  допомоги студентам;
- сприяння реалізації громадських, творчих, духовних прав молоді ХДАФК;
- представництво в керівництві ХДАФК;
- участь у розподілі стипендіального фонду;
- сприяння підняттю рейтингу ХДАФК;
- сприяння забезпеченню зв’язків СП ХДАФК з Харківською обласною студентською радою, різними молодіжними організаціями і органами влади;
- сприяння організації різних культурно – масових заходів, конференцій, форумів та ін;
- інші завдання, що не суперечать законодавству України, статуту Академії і Положенню про студентськиц парламент.

Сторінка студентського парламенту в соціальних мережах