ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ  до аспірантури  Харківської державної академії фізичної культури в 2022 році

 

Правила прийому до аспірантури Харківської державної академії фізичної культури у 2022 році на спеціальність 017 – Фізична культура і спорт (ОНП акредитована Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, сертифікат № 2114 від 29/07/2021) розроблені відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 року № 1098, Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році від 27.04.2022 р.
№ 392 (зі змінами, внесеними наказом МОН від 2 травня 2022 року № 400), Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, наказу Міністерства освіти і науки України «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», затвердженого 01 листопада 2013 року № 1541.

 

 1. Загальні положення.

Аспірантура – форма підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

Навчання в аспірантурі передбачає дві форми: очну (денну, вечірню) та заочну. Термін навчання 4 роки.

Усі особи, які навчаються в аспірантурі мають рівні права та обов’язки.

 

 1. Вимоги до рівня освіти вступників.

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до Харківської державної академії фізичної культури приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не захистилася, або була відрахована з неї достроково має право на повторний вступ до аспірантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

 

 

 1. Фінансування підготовки аспірантів.

Фінансування підготовки аспірантів у Харківській державній академії фізичної культури здійснюється:

– за рахунок коштів Державного бюджету України – за державним замовленням);

– коштів фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів, які отримала Академія на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії).

Підготовка здобувачів, прикріплених до ХДАФК поза аспірантурою, здійснюється за кошти Академії та можлива виключно для осіб, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність та працевлаштовані в Академії за основним місцем роботи.

Підготовка іноземних громадян й осіб без громадянства здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) на підставі:

 • міжнародних договорів України та / або міжнародних програм обміну чи академічної мобільності;
 • договорів, укладених між Академією і закладами вищої освіти (науковими установами) інших країн щодо обміну вченими чи академічної мобільності.

 

 1. Строки прийому заяв і документів, вступних іспитів, конкурсного відбору та зарахування на навчання.

Прийом документів до аспірантури здійснюється на електронну пошту – aspirantyra_khdafk@ukr.net щоденно в період з 13 по 30 червня 2022 року та 29, 30 серпня 2022 року.

Строки проведення вступних іспитів в аспірантуру: з 01 по 14 вересня 2022 року.

Термін зарахування вступників до аспірантури – 15 вересня 2022 року.

Прийом на навчання іноземних громадян й осіб без громадянства проводиться упродовж навчального року.

 

 1. Порядок прийому документів до вступу в аспірантуру Харківської державної академії фізичної культури.

Вступники до аспірантури на електронну пошту – aspirantyra_khdafk@ukr.net подають наступні документи:

 • заяву на ім’я ректора Харківської державної академії фізичної культури;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копію диплома про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням одержаної кваліфікації магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста); особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома;
 • військово-обліковий документ (для військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявністю);
 • копію паспорту;
 • копію ідентифікаційного коду;
 • копію трудової книжки;
 • реферат за темою дисертації з рецензією (25 друк. аркушів);
 • рекомендацію Вченої ради Академії (за наявністю).

Для проведення прийому до аспірантури створюється приймальна комісія під голуванням ректора академії. Члени приймальної комісії призначаються ректором з числа завідувачів кафедр, а також передбачуваних наукових керівників аспірантів.

Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання вступних іспитів до аспірантури в зв’язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих документів, або поданням їх після закінчення встановленого терміну.

 

 1. Організація і проведення вступних іспитів.

Вступ на навчання в аспірантуру до Харківської державної академії фізичної культури у 2022 році буде проводитись за вступними іспитами у дистанційному форматі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій за допомогою платформи Moodle.

Абітурієнту необхідно:

 1. Перейти за посиланням – https://moodle.khdafk.kh.ua/login/index.php
 2. Авторизуватися на сайті Академії:

а. Абітурієнти, які були здобувачами вищої освіти Харківської державної академії фізичної культури для авторизації на сайті Академії, мають право використати свій попередній логін та пароль.

б. Абітурієнти, які не навчались в Харківській державній академії фізичної культури для авторизації на сайті Академії, мають створити новий обліковий запис. Для цього потрібно:

– натиснути посилання “Створити новий обліковий запис”;

– у вікні, що відкрилося заповнити усі поля, що відмічені позначкою  “!”.

– Зверніть увагу! У полі “Ім’я входу” необхідно ввести своє ім’я та прізвище УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ.

– після підтвердження реєстрації Вашого облікового запису, потрібно перейти на вкладку “Вхід”;

– у полі “логін” ввести адресу електронної пошти, що була вказана при реєстрації.

Реєстрацію можна пройти зразу після підтвердження Академією подачі заяви на вступ.

 1. На головному екрані вибрати “Вступний іспит”;
 2. У вкладці “Вступний іспит” вибрати розділ “Іспит”.
 3. У вікні, що відкрилося натиснути “Почати тестування”.
 4. При проходженні тестування чітко дотримуватися інструкції з тестування і відповідей на запитання.
 5. Для завершення тесту натиснути “Завершити тестування”.
 6. Після проходження тесту необхідно повернутись на сторінку “Вступний іспит” і обрати розділ “Селфі” у якому необхідно зробити селфі з паспортом так, щоб було видно обличчя і данні паспорта для завершення тесту.
 7. Натиснути на “Здати роботу”.
 8. Натиснути у вікні на сторінці для завантаження файлу.
 9. Обрати необхідний файл (фото “Селфі”) на своєму пристрої і завантажити його.
 10. Після виконання всіх необхідних пунктів стежте за рейтинговим списком на офіційному сайті академії.
 11. Якщо з причин війського стану в Україні своєчасно не встигли “Здати роботу”, Ви можете повернутися до виконання пунктів 7-12 цього Положення протягом 24 годин.

 

Вступники до аспірантури Академії складають вступні іспити:

зі спеціальності 017 – Фізична культура і спорт (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

з іноземної мови (англійської, німецької, французької) за програмою, яка відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;

додаткового вступного випробування – для абітурієнтів, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань, ніж та, що зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста).

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня ВЗагальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Додаткове вступне випробування передує вступним іспитам зі: спеціальності та іноземної мови. Оцінювання додаткового вступного випробування відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.

Зарахування вступників до аспірантури Харківської державної академії фізичної культури відбувається на підставі рейтингу, що визначається на основі результатів трьох вступних іспитів до аспірантури. Максимальна кількість балів кожного іспиту – 100 (менше 60 – незадовільно, 60-73 – задовільно,
74-89 – добре, 90-100 – відмінно).

При підрахунку сумарного результату вступника (рейтингу) – кількість балів, які він набирає помножується на вагові коефіцієнти: 0,6 – для іспиту зі спеціальності, 04 – для іспиту з іноземної мови.

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня; особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів не допускаються до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі. Перескладання вступних випробувань не дозволяється.

Апеляції на результати вступних іспитів до аспірантури розглядає апеляційна комісія академії, склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора.

 

 1. Право на першочергове зарахування.

У разі одержання однакової кількості балів переважне право при зарахуванні до аспірантури матимуть вступники:

 • які мають наукові публікації у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Index Copernicus та ін.), мають наукові публікації у спеціалізованих вітчизняних фахових виданнях;
 • брали участь у наукових міжнародних конференціях (за умови опублікування матеріалів конференції); брали участь у наукових всеукраїнських конференціях (за умови опублікування матеріалів конференції);
 • які успішно закінчили магістратуру, отримали диплом магістра з відзнакою;
 • рекомендовані до вступу в аспірантуру вченою радою ХДАФК;
 • мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує рівні С1– С2.
 • члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

 

 1. Зарахування поза конкурсом.

Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії.

9. Надання рекомендацій для зарахування.

Рішення про рекомендацію щодо зарахування вступників в аспірантуру приймальна комісія приймає згідно з порядком формування конкурсного списку відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого до нижчого.

Вступникам, які не набрали достатньої кількості балів для зарахування за державним замовленням, може бути запропонований вступ до аспірантури на умовах контракту.

 

 1. Особливості прийому до аспірантури іноземців та осіб без громадянства до Харківської державної академії фізичної культури.

До Академії приймаються іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, та мають документи про вищу освіту, які підтверджують наявність відповідного освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Вступники до аспірантури подають на електронну пошту – aspirantyra_khdafk@ukr.net подають наступні документи:

 

1) заяву на ім’я ректора про вступ до аспірантури у паперовій формі;

2) оригінали та копії диплома магістра (спеціаліста), додатка до нього;

3) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

4) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);

5) список опублікованих наукових праць (за наявністю);

6) реферат за темою дисертації з рецензією (25 друк. аркушів);

7) поліс медичного страхування;

8) заяву про надання згоди на збір та обробку персональних даних;

9) 8 фотокарток розміром 3х4.

 

Документи, зазначені у підпунктах 2-3 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу, засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України від 05.05.2015 № 504 документи про освіту, отримані за кордоном в обов’язковому порядку проходять процедуру визнання освітнього рівня.

Іноземці та особи без громадянства при вступі до аспірантури у дистанційному форматі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій за допомогою платформи Moodle складають вступні екзамени:

зі спеціальності 017 – Фізична культура і спорт;

з іноземної мови (української).

Зарахування на навчання для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється за результатами вступних випробувань та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, що дають право для продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

Обсяг державного замовлення аспірантура 2022